Gå till innehållet
Koulutus Kokkolassa

Utbildning i Karleby

Publicerad15.11.2022

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Småbarnspedagogik

I Karleby finns stadens egna daghem, gruppfamiljedaghem, familjedagvårdare samt barnklubbar. Dessutom finns det daghem som köptjänst (svenskspråkiga), ett privat daghem och privata familjedagvårdare i Karleby.

Du kan ansöka om plats inom småbarnspedagogiken för ditt barn elektroniskt via tjänsten Suomi.fi eller med en blankett på stadens webbplats (ansökan till småbarnspedagogiken).

Ansökan ska lämnas in fyra månader innan du behöver plats inom småbarnspedagogiken. Det är möjligt att få en plats snabbare om den behövs för att du exempelvis erhållit arbete eller studieplats.

Ansökan kan returneras till platsen för småbarnspedagogik, kontorstjänster för småbarnspedagogik eller lämnas i brevlådan i den nedre aulan i Bildningscentralen.

Du kan ansöka om en plats i stadens barnklubbar med blanketten som finns på stadens webbplats.

Ansökan kan även skickas per post till följande adress:

Bildningscentralen

Tjänster för småbarnspedagogik

Strandgatan16

67100 Karleby

Läs mer: Småbarnspedagogik.

Länken tar dig utanför tjänstenKarleby stad

Gruppfamiljedaghem

Förskoleundervisning

Karleby stad erbjuder gratis förskoleundervisning för alla 6 år fyllda barn. Förskoleundervisningen ges av lärare med utbildning i pedagogik i minst 700 timmar om året, dvs. cirka fyra timmar om dagen, enligt skolans arbetstider.

Förskoleundervisningen är gratis. Om barnet dessutom behöver avgiftsbelagd småbarnspedagogisk verksamhet arrangeras denna på samma ställe som förskoleundervisningen, dock med undantag för skiftesvård.

Anmälningar till förskoleundervisningen sker i januari–februari. Detta meddelas i lokaltidningarna och på stadens webbplats. Om du inte fått ett brev om förskoleplats eller ansöker om förskoleplats under annan tid på året, ta kontakt med kontorstjänster för småbarnspedagogik per telefon på numret 040 806 5089.

Läs mer: Förskoleundervisning.

Länken tar dig utanför tjänstenKarleby stad

Förskoleundervisning

Grundläggande utbildning

I Finland har alla barn som fyllt 7 år läroplikt, vilket innebär att de måste delta i den grundläggande utbildningen. Läroplikten upphör i slutet av det läsår då barnet fyller 17. Det är föräldrarna som har ansvaret för att barnet går i skolan.

Anmälan till grundskolan sker i början av året. På stadens webbplats finns skolornas kontaktuppgifter och mer information om anmälan. Om du har frågor om den grundläggande utbildningen kan du även kontakta stadens undervisningstjänster.

Varje barn och ung person har rätt att gå i skola. Om barnet flyttar till Karleby under läsåret kan han eller hon genast börja i skolan.

Om barnet saknar tillräckliga färdigheter i finska eller svenska för att delta i undervisningen i klassen inleder han eller hon studierna i förberedande undervisning i en egen grupp eller i klassen enligt det egna studieprogrammet.

I Karleby finns grupper för den förberedande utbildningen i lågstadiet i Hollihaan koulu och Koivuhaan koulu och i högstadiet i Stenängens skola. Övergången till den vanliga undervisningen sker steg för steg enligt elevens förutsättningar.

Undervisning i enlighet med lärokursen finska som andra språk och litteratur stödjer en helhetsmässig utveckling av språket. Stöd för lärande arrangeras i mån av möjlighet på elevens eget modersmål i skolan.

Mer information om den förberedande undervisningen för invandrare får du av stadens undervisningstjänster.

Läs mer: Grundläggande utbildning.

Undervisning i det egna modersmålet för invandrare

Undervisning i elevens eget modersmål arrangeras i Karleby på flera olika språk, till exempel under läsåret 2017–2018 arrangerades undervisning på nio olika språk. Undervisningsgruppen ska ha minst fyra elever. Undervisningen sker vanligtvis i de skolor där det finns flest elever som talar språket i fråga. En del av undervisningen sker på distans.

Som elevens egen religion undervisas bland annat islam, buddhism och ortodox religion, beroende på antalet elever.

Information om undervisning i elevens eget modersmål och religion får du av koordinatoren för undervisningen för olika språk- och kulturgrupper:

Tfn 040 489 2129

Yrkesutbildning

Mellersta Österbottens yrkesinstitut erbjuder yrkesutbildning i Karleby, Kelviå, Kannus, Kaustby, Perho och Jakobstad. Yrkesinstitutet anordnar även handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning, dvs. VALMA-utbildning samt förberedande utbildningar för vuxna invandrare vid Mellersta Österbottens folkhögskola i Kelviå.

Mellersta Österbottens yrkesinstitut

Ansökningsservice

tfn. 040 808 5010 eller hakijapalvelut(at)kpedu.fi

Läs mer: Yrkesutbildning.

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens utbildningskoncern

Mellersta Österbottens utbildningskoncern

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens utbildningskoncern

Utbildning för invandrare

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens folkhögskola

Folkhögskolans linjer

Gymnasium

I Karleby ges gymnasieutbildning för ungdomar vid Karleby finska gymnasium och Karleby svenska gymnasium, samt för vuxna vid Karleby vuxengymnasium. Till gymnasieutbildning för ungdomar ansöker man under våren via gemensam ansökning för gymnasierna och man kan bli antagen om man i slutbetyget från grundskolan har tillräckligt högt snittbetyg i läsämnena. Du kan ansöka till vuxenutbildningen direkt hos vuxengymnasiet året runt.

Karleby finska gymnasium erbjuder förberedande undervisning för gymnasiet även för invandrare. Den förberedande undervisningen för gymnasiet är ett läsår och målet med den är att förbättra möjligheterna för elever med ett annat modersmål att klara av gymnasiestudierna. Varje år fattas ett skilt beslut om undervisningens start.

För varje studerande utarbetas ett eget studieprogram. Man ansöker till förberedande undervisning för gymnasiet under sommaren på webbsidan Opintopolku.fi.

Undervisningsspråket i vid Karleby finska gymnasium och Karleby vuxengymnasium är finska och svenska vid Karleby svenska gymnasium. Vid Karleby finska gymnasium anordnas undervisning i finska som andraspråk för invandrare invandrare. Målet är att invandrarna ska klara av gymnasiestudierna och efter gymnasiet kunna söka sig till fortsatta studier.

Mer information om gymnasieskolorna och den förberedande undervisningen för gymnasiet fås av stadens undervisningstjänster. Kontaktuppgifterna för gymnasierna finns på stadens undervisningstjänsters webbplats.

Bildningscentralen

Strandgatan 16 (våning 5 och 6)

67100 Karleby

Telefon: 044 756 7673

Läs mer: Gymnasium.

Länken tar dig utanför tjänstenKarleby stad

Gymnasieutbildning

Unga utan studieplats

Unga som saknar studieplats eller arbete kan få hjälp av det uppsökande ungdomsarbetet. Det uppsökande ungdomsarbetet hjälper unga i åldern 15–28 år hitta rätt tjänster till stöd för utbildning, arbete och utkomst. De anställda inom uppsökande ungdomsarbete hjälper med att klara upp den ungas livssituation, hantera praktiska ärenden, såsom besök hos olika myndigheter, och ger personlig handledning enligt den ungas önskemål.

E-postadress: etsivatyo(at)kokkola.fi

Högskoleutbildning

Vid yrkeshögskola Centria kan man avlägga högskoleexamen i teknik, företagsekonomi, social- och hälsovård. Man kan även avlägga en examen inom musikpedagogik och samhällspedagogik. Det är dessutom möjligt att studera vid den öppna yrkeshögskolan.

Vid Karleby universitetscenter Chydenius kan man avlägga såväl högre högskoleexamen som doktorsexamen. Vid Chydenius anordnas även vuxenutbildning och vetenskaplig forskning bedrivs.

Läs mer: Yrkeshögskolor, Universitet.

Länken tar dig utanför tjänstenYrkeshögskola Centria

Yrkeshögskola Centria

Länken tar dig utanför tjänstenKarleby universitetscenter Chydenius

Universitetscentret Chydenius

Andra studiemöjligheter

Karlebynejdens institut, som ägs och drivs av Karleby stad, är ett tvåspråkigt (finska och svenska) medborgarinstitut. Institutet erbjuder undervisning i datateknik, musik, idrott och dans, konstämnen, hantverk, matlagning och första hjälpen. Institutet erbjuder även undervisning i flera olika språk, bland annat finska, svenska, engelska, tyska, franska, ryska, spanska och italienska. Undervisningsutbudet varierar från år till år, så det lönar sig att kontrollera aktuella kurser på institutets webbplats.

Invandrare ges rabatt på vissa kurser. I kursuppgifterna anges om det är möjligt att få rabatt på kursen. Kontrollera på institutets webbplats vilka kurser som är aktuella.

Karlebynejdens institut

Vasavägen 7

67100 Karleby

Telefon: 040 8065 169, 040 8065 168

E-post: kso(at)kokkola.fi

Vid Mellersta Österbottens sommaruniversitet kan du läsa kurser på universitetsnivå vid det öppna universitetet, delta i kompletterande yrkesutbildning samt läsa språk- och kulturkurser. Under sommaren är det möjligt att repetera gymnasiestudier vid sommaruniversitetet. Dessutom är det även möjligt att läsa normala gymnasiekurser vid sommaruniversitetets sommargymnasium.

Sommaruniversitets kurser är avgiftsbelagda för deltagarna.

Läs mer: Studier som hobby, Arbetskraftsutbildning

Länken tar dig utanför tjänstenKarlebynejdens institut

Karlebynejdens institut

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsbyråns tjänster

Offentliga arbets- och näringstjänster

Länken tar dig utanför tjänstenMellersta Österbottens sommaruniversitet

Mellersta Österbottens sommaruniversitet