Gå till innehållet
Avioero

Skilsmässa

Publicerad08.05.2023
Om du eller din maka/make har hemort i Finland kan du ansöka om skilsmässa enligt Finlands lag. Det finns även vissa andra fall där du kan ansöka om skilsmässa enligt Finlands lag. Om skilsmässa stadgas i äktenskapslagen.

Att ansöka om skilsmässa

Skilsmässa kan sökas av den ena eller av båda makarna tillsammans. Du kan ansöka om skilsmässa ensam även om din maka eller make inte vill skiljas.

Man ansöker om skilsmässa i tingsrätten. Domstolen undersöker inte varför man ansöker om skilsmässa. Inte heller relationen mellan makarna undersöks.

Man ansöker om skilsmässa med en skriftlig ansökan. Du kan lämna in skilsmässoansökan i tingsrätten i din egen eller din maka/makes hemkommun. Du kan även skicka in ansökan till tingsrättens kansli per post, som telegram eller via e-post. Du hittar skilsmässoansökan på tjänsten suomi.fi.

Ansökan om skilsmässa görs i två steg. Först lämnar man in skilsmässoansökan. Efter betänketiden fullföljer man sin ansökan med en ny ansökan. Domstolen dömer till skilsmässa först efter att den andra ansökan har lämnats in. Parterna döms till skilsmässa även om den andra parten motsätter sig det.

Länken tar dig utanför tjänstenRättsportalen.fi

Skilsmässoansökan

Länken tar dig utanför tjänstenFöreningen för ensamstående föräldrar

Skilsmässa i Finland

Betänketid

När den första ansökan om skilsmässa har lämnats in börjar en sex månader lång betänketid. Betänketiden är obligatorisk, förutom om du och din maka/make har bott på skilda adresser de senaste två åren.

Om du och din maka/make ansöker om skilsmässa tillsammans, börjar betänketiden direkt när er gemensamma ansökan har kommit in hos tingsrätten.

Om en av makarna ensam ansöker om skilsmässa, börjar betänketiden från den dag då ansökan delges den andra makan. Tingsrätten ser till att ansökan delges den andra makan.

Efter betänketiden

Tingsrätten dömer makarna till skilsmässa när

  • betänketiden på sex månader har gått ut och
  • när den ena makan eller båda makarna tillsammans kräver att de ska dömas till skilsmässa.

Kravet om att äktenskapet ska dömas till skilsmässa efter betänketiden görs likadant som den första ansökan.

Det är viktigt att lämna in den andra ansökan om skilsmässa inom ett år efter att betänketiden började. I annat fall förfaller ärendet.

Skilsmässa utan betänketid

Om du och din maka/make har bott på skilda adresser utan avbrott de senaste två åren innan ni ansöker om skilsmässa behövs ingen betänktetid. Då kan domstolen döma till skilsmässa direkt.

Medling i familjefrågor

När ni överväger skilsmässa och behöver hjälp med att komma överens om saker och ting, kan ni ansöka om medling i familjefrågor (perheasioiden sovittelu). Medling kan ofta vara nyttig och hjälpa er att komma överens i olika frågor utan rättegång. Man kan till exempel prata om barnens situation i medlingen.

Fråga socialtjänsterna i din hemkommun hur medling i familjefrågor ordnas på din ort.

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Information om förmedling i familjefrågor

Stöd under skilsmässan

Vid problem i parförhållandet kan du söka hjälp till exempel hos fostrings- och familjerådgivningen (kasvatus- ja perheneuvonta) eller social- och hälsocentralen (sosiaali- ja terveyskeskus).

Du hittar mer information om situationer där det förekommer våld på InfoFinlands sida Problem i familjen.

Många organisationer och församlingar ordnar stödgruppsverksamhet för personer som har skilt sig. Mer information får du till exempel på Väestöliittos webbplats eller webbplatsen för kyrkans familjerådgivningscentral.

På webbplatsen för föreningen för familjer med en förälder, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry, finns information och råd för föräldrar som överväger skilsmässa.

Miessakit rf strävar efter att sörja för mäns välbefinnande och erbjuder sociala aktiviteter och stöd. Föreningen har verksamhet i Helsingfors, Tammerfors och Lahtis. Du hittar mer information på föreningens webbplats på finska, svenska och engelska.

Länken tar dig utanför tjänstenEvangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Information om kyrkans familjerådgivning

Efternamn vid skilsmässa

Om ditt äktenskap slutar med skilsmässa, ändras inte ditt efternamn. Om du vill kan du ta ett annat efternamn. Du kan till exempel ta vilket som helst namn som du har haft tidigare. Skicka in en ansökan om namnändring till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Skilsmässa och uppehållstillstånd

Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats på grund av familjeband, kan skilsmässan inverka på uppehållstillståndet. I sådana situationer avvägs alltid fall till fall om uppehållstillståndet förlängs efter skilsmässan eller om det återkallas. Mer information får du på InfoFinlands sida Kan jag förlora mitt uppehållstillstånd?

Egendom vid skilsmässa

Information om egendomsfördelning vid skilsmässa finns på InfoFinlands sida Egendom vid skilsmässa.

Barn vid skilsmässa

Mer information om barn vid skilsmässa finns på InfoFinlands sida Barn vid skilsmässa.

Hjälp med juridiska ärenden

Vid en skilsmässa kan det uppstå frågor kring uppehållstillståndet, egendomen, underhållsbidraget eller barnets boende, vårdnad och umgänge. I juridiska ärenden får du hjälp av en jurist. Hen ger dig råd och ser till att dina rättigheter tillvaratas. Du kan vända dig till en jurist även om det uppstår tvister i samband med skilsmässan.

När du söker hjälp hos en jurist är det bra att säkerställa att hen har sakkunskap i det område där du behöver hjälp. Inte alla företag eller personer som erbjuder hjälp med juridiska ärenden är nödvändigtvis sakkunniga.

Juridisk rådgivning erbjuds av advokatbyråer, juridiska byråer och statens rättshjälpsbyråer, där offentliga rättsbiträden arbetar.

Offentlig rättshjälp

Juristtjänsterna är avgiftsbelagda men om du har låg eller medelhög inkomst, kan du få gratis eller delvis ersättningsgill juridisk hjälp vid statens rättshjälpsbyrå. Den offentliga rättshjälpen finns även tillgänglig på engelska och vid behov kan man använda tolktjänster. Offentlig rättshjälp söks vid statens rättshjälpsbyråer.

Om du har en rättsskyddsförsäkring som ersätter dina utgifter, kan du inte få offentlig rättshjälp. Ofta ingår rättsskyddsförsäkringen i hemförsäkringen.

Privata jurister och advokater

Du kan söka en jurist till exempel på Finlands advokatförbunds (Suomen Asianajajaliitto) webbplats, via tjänsten Etsi asianajaja.

Länken tar dig utanför tjänstenStatens rättshjälpsbyrå

Information om rättshjälp

Lokalinformation