Gå till innehållet
Lait ja oikeudet

Lagar och rättigheter

Publicerad11.04.2024
Det finländska samhället och dess verksamhet styrs av lagar. Den viktigaste lagen är grundlagen( perustuslaki). Alla som bor i Finland måste följa Finlands lag. Också myndigheterna måste följa lagen. Lagarna stiftas av riksdagen.

Grundläggande rättigheter

Alla som är bosatta i Finland har rättigheter och skyldigheter enligt lag. Följande rättigheter och skyldigheter gäller även utlänningar bosatta i Finland.

Rättigheter

 • Alla har rätt att bli jämlikt bemötta. Ingen får behandlas annorlunda till exempel på grund av kön, ålder, religion eller handikapp.
 • Var och en får fritt yttra sina åsikter i tal och skrift.
 • Människor får ordna sammankomster och demonstrationer samt delta i dem. En demonstration ska anmälas till polisen på förhand.
 • Ingen får dömas till döden eller torteras.
 • Alla kan själv välja var de vill bo och fritt röra sig i Finland.
 • Alla har rätt till integritetsskydd. Ett brev som tillhör en annan person får inte läsas och en annan persons telefonsamtal får inte avlyssnas.
 • Var och en får själv välja sin religion. Om man inte vill, måste man inte välja någon religion alls.

Även om du inte är finsk medborgare kan du ha rösträtt i vissa val.

Läs mer om utlänningarnas rösträtt på InfoFinlands sida Val och röstning i Finland.

Skyldigheter

 • Alla som bor eller vistas i Finland måste följa Finlands lag.
 • Barn i åldern 7–18 år har läroplikt.
 • Ofta måste de som arbetar i Finland betala skatt på sin lön till Finland.
 • Alla har skyldighet att vittna inför domstol om de blir kallade.
 • Föräldrar är skyldiga att ta hand om sina barn.
 • Alla har skyldighet att hjälpa vid en olycka.

Läs mer om beskattningen i Finland på InfoFinlands sida Beskattning.

Finska medborgares rättigheter och skyldigheter

Finska medborgare har utöver det ovan nämnda också några ytterligare rättigheter och skyldigheter som utlänningar bosatta i Finland inte har. Läs mer om finska medborgares rättigheter och skyldigheter på InfoFinlands sida Finskt medborgarskap.

Lagar i Finland

Några lagar

Grundlagen

Grundlagen är Finlands viktigaste lag. Ingen annan lag får vara motstridig med den. Med grundlagen stadgas till exempel de grundläggande rättigheterna för alla som är bosatta i Finland samt regler för hur den finska staten fungerar.

Lag om likabehandling

Enligt lagen om likabehandling (Yhdenvertaisuuslaki) får ingen diskrimineras på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Mer information om likabehandling hittar du på InfoFinlands sida Jämlikhet och jämställdhet.

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (Tasa-arvolaki) förbjuder diskriminering på grund av kön. Enligt lagen om jämställdhet ska myndigheter, arbetsgivare och läroanstalter främja jämställdheten mellan kvinnor och män. Mer information om jämställdhet hittar du på InfoFinlands sida Jämlikhet och jämställdhet.

Barnskyddslag

Barnskyddslagen (Lastensuojelulaki) säger att alla barn bosatta i Finland har rätt till omsorg och en trygg uppväxtmiljö. Mer information om barns rättigheter i Finland hittar du på InfoFinlands sida Barn.

Konsumentens rättigheter

Alla som köper varor och tjänster är konsumenter. Konsumentskyddslagen (Kuluttajansuojalaki) tryggar konsumentens rättigheter i Finland. Du har rätt till gottgörelse till exempel då varan som du köpt har fel som inte du har orsakat. Du kan till exempel ersättas med en felfri vara eller få dina pengar tillbaka.

Om en vara som du köpt har brister ska du först kontakt säljaren. Om du inte kan komma överens om saken med säljaren, ta då kontakt med konsumentrådgivningen.