Gå till innehållet
Koulutus Vaasassa

Utbildning i Vasa

Publicerad03.04.2023

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Småbarnspedagogik

Varje barn har rätt till småbarnspedagogik och förskoleundervisning. I Vasa ges småbarnspedagogik vid stadens daghem, familjedagvård och privata daghem. I Vasa finns daghem som är verksamma på finska, svenska och engelska och sådana som är tvåspråkiga.

I Vasa finns också öppna daghem, där verksamheten är öppen och gratis för alla samt klubbar.

Du kan ansöka om en småbarnspedagogikplats för ett barn under skolåldern. Du kan ansöka om en sådan plats när som helst under året. Gör ansökan fyra månader innan du önskar att vården ska börja. Då du vill ansöka om en plats för ditt barn vid ett daghem, i familjedagvård eller i klubben vid ett öppet daghem, fyll i en elektronisk ansökan på stadens webbplats.

För småbarnspedagogiken tas en klientavgift ut som baserar sig på inkomsterna.

Småbarnspedagogikens servicehandledning ger familjerna råd vid ansökan om en småbarnspedagogikplats och berättar om olika alternativ.

Läs mera: Vård av barnet, Småbarnspedagogik

Förskoleundervisning

Förskoleundervisningen är avsedd för alla 6-åriga barn ett år innan barnet börjar i skolan. Förskoleundervisningen är gratis. I Vasa ordnas förskoleundervisningen vid daghemmen. Förskoleundervisning ges på finska, svenska och engelska. Barnen får förskoleundervisning fyra timmar per dag. Om ett barn utöver detta behöver avgiftsbelagd småbarnspedagogik, ordnas det på samma ställe som förskoleundervisningen.

Ansökningstiden till förskoleundervisningen är i januari och undervisningen inleds i augusti. Anmäl ditt barn till förskoleundervisningen genom att fylla i ett elektroniskt formulär på Vasa stads webbplats.

Förskoleundervisningen för barn med invandrarbakgrund ordnas i samband med övrig förskoleundervisning. Småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen stöder integrationen hos de barn som har annan språk- och kulturbakgrund. Barnets inlärning av finska eller svenska förstärks och målet är att barnet ska kunna inleda sin skolgång inom den allmänna undervisningen.

Läs mera: Förskoleundervisning

Grundläggande utbildning

I Vasa finns 13 finska och 5 svenska skolor som ger grundläggande utbildning. I Vasa finns också Vasa Övningsskola som upprätthålls av staten samt de privata skolorna Vaasan Kristillinen koulu och Rudolf Steiner-koulu.

Utbildning på engelska ordnas från och med 1 klass i Suvilahden koulu.

Den grundläggande utbildningen är en kostnadsfri allmänbildande utbildning, och varje barn som är stadigvarande bosatt i Finland omfattas av läroplikt. Läroplikten inleds det år då barnet fyller sju år.

Vuxna kan genomgå den grundläggande utbildningen vid Alma-institutet Alma-opisto.

Läs mera: Grundläggande utbildning

Förberedande undervisning och undervisning i modersmålet

Förberedande undervisning ges barn i ålder 7–16 år, som inte ännu har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska. Den förberedande undervisningen räcker i allmänhet ett år. Efter den fortsätter eleven sin skolgång inom den grundläggande utbildningen i sin egen närliggande skola.

Det är frivilligt för en invandrare att studera sitt eget modersmål. Undervisning i modersmålet ordnas under två lektioner per vecka, om det finns minst åtta elever.

Yrkesutbildning

Yrkesutbildningen riktar sig både till unga och till vuxna. Till vuxenutbildningen kan du ansöka under hela året. Inom yrkesutbildningen kan du studera för en examen på andra stadiet eller fördjupa ditt kunnande. I Vasa anordnas yrkesutbildning av Vamia och Yrkesakademin i Österbotten (YA).

YA och Vamia anordnar också utbildning som förbereder inför grundläggande yrkesutbildning eller TUVA–utbildning. Utbildningen räcker högst ett läsår. YA ger TUVA-utbildning på svenska, Handledande utbildning för yrkesutbildning.

Läs mera: Yrkesutbildning

Gymnasium

I Vasa finns fyra gymnasier. Undervisning på finska ges vid Vaasan lyseon lukio, där det också finns en vuxenlinje. Vasa gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk erbjuder undervisning på svenska. I Vasa finns Finlands första tvåspråkiga gymnasiecampus: Vaasan lyseon lukio och Vasa gymnasium verkar under samma tak. De studerande kan välja kurser över språkgränserna. Vid Vasa övningsskolas gymnasium kan man studera på svenska eller på den engelskspråkiga IB-linjen.

Länken tar dig utanför tjänstenVasa Stad

Gymnasier

Läs mera: Gymnasium

Fritt bildningsarbete

Utbildning inom det fria bildningsarbetet ges vid bl.a. medborgarinstitut och folkhögskolor.

Flera folkhögskolor ordnar också från och med 1.8.2021 utbildning i fritt bildningsarbete som är riktad till elever med läroplikt och som baserar sig på de riksomfattande grunderna i läroplanen med en möjlighet att fullgöra den utvidgade läroplikten.

Evangeliska Folkhögskolan erbjuder utbildning på svenska i fritt bildningsarbete, som är riktat till personer som omfattas av läroplikten.

Högskoleutbildning

I relation till folkmängden är Vasa en av Finlands största studiestäder. Vasa har också Finlands vackraste campus vid havsstranden. I Vasa finns sex högskolor, där man kan avlägga examen på finska, svenska och engelska.

Länken tar dig utanför tjänstenVasa universitet

Vasa universitet

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors universitet

Juridiska utbildningen i Vasa

Läs mera: Yrkeshögskolor, Universitet

Övriga studiemöjligheter