Gå till innehållet
Perhe Vaasassa

Familjen i Vasa

Publicerad08.03.2024

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Äktenskap

Innan ni gifter er ska ni skriftligt beställa en hindersprövning hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata digi- ja väestötietovirasto. Du kan göra ansökan om hindersprövning hos vilken som helst Myndighet för digitalisering och befolkningsdata. Också borgerlig vigsel förrättas i allmänhet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för Digitalisering och Befolkningsdata

Vasa - Myndigheten för Digitalisering och Befolkningsdata

Läs mera: Äktenskap i Finland

Skilsmässa

Ansökan om skilsmässa lämnas in till kansliet vid tingsrätten i Vasa Vaasan käräjäoikeus. Ansökan kan också sändas in per post eller e-post. Makarna kan ansöka om skilsmässa antingen tillsammans eller var för sig.

Vid familjerådgivningen får du hjälp och stöd i en skilsmässosituation. Vid medlingssamtal hjälper man föräldrar som håller på att skilja sig eller har skilt sig. Föräldrarna bistås i att hitta lösningar där både barnens behov och de vuxnas perspektiv beaktas.

Också församlingens familjerådgivning erbjuder professionell samtalshjälp i frågor som gäller parförhållandet och familjen samt i krissituationer i livet.

Om ni har barn och ni besluter er för skilsmässa, boka tid hos barnatillsynsmannen. Barnatillsynsmannen fastställer avtalet om barnens vårdnad, underhåll, umgängesrätt och underhållsbidrag.

Länken tar dig utanför tjänstenDomstolsväsendet

Österbottens Tingsrätt

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Familjerådgivningen

Länken tar dig utanför tjänstenVasa Kyrkliga Samfällighet

Familjerådgivningen

Läs mera: Skilsmässa

Läs mera: Barn vid skilsmässa

Då du är gravid

Ta kontakt med rådgivningen genast då du upptäcker att du väntar barn. Mödrarådgivningens tjänster är gratis. Kontaktuppgifterna till rådgivningarna finns på Österbottens välfärdsområdes webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Mödrarådgivning

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Familjeförberedelse

Läs mera Graviditet och förlossning

Vård av barn

Du kan ansöka om en småbarnspedagogikplats för ett barn under skolåldern. I Vasa ges småbarnspedagogik vid stadens daghem, familjedagvård och privata daghem på finska, svenska och engelska. För småbarnspedagogiken tas en klientavgift ut som baserar sig på inkomsterna.

Småbarnspedagogikens servicehandledning ger råd till familjerna om hur man ansöker om en småbarnspedagogikplats och berättar om olika alternativ.

I Vasa finns också öppna daghem, där verksamheten är öppen för alla och gratis, samt klubbar.

Då du vill ansöka om en plats för ditt barn på ett daghem, i familjedagvården eller klubben i ett öppet daghem, fyll i den elektroniska ansökan på stadens webbplats.

Föräldern till ett barn under 3 år kan få hemvårdsstöd, då hen sköter barnet hemma. Om du har rätt till hemvårdsstöd, kan du ansöka om det hos FPA Kela. Du kan fylla i ansökan på nätet eller sända den per post till FPA. Du kan också besöka FPA:s byrå.

Problem i familjen

En barnskyddsanmälan görs då man är orolig för ett barns hälsa och välmående. En barnskyddsanmälan kan du göra genom att ringa vardagar kl. 8-12 till barn- och familjesocialarbetets handlednings- och rådgivningsnummer 06 325 2320 eller Österbottens socialjour tfn 06 218 9555 när som helst på dygnet.

Hälsovårdaren vid barnrådgivningen ger råd i frågor som gäller ett litet barns hälsa eller växande och utveckling. På barnrådgivningen får du information om var du kan få mera hjälp, om det behövs.

Vid problem som gäller barn i skolåldern hjälper t.ex. skolans hälsovårdare eller skolkuratorn. Om du vill fråga råd i saker som sammanhänger med barns psykiska växande och utveckling, kan du boka en tid till familjerådgivningen.

Det uppsökande ungdomsarbetet är avsett för 15-29-åriga Vasaungdomar, som behöver stöd vid planeringen av framtiden och skötseln av dagliga göromål.

Vasa stads familjerådgivning hjälper vid svåra situationer i familjelivet. Hjälp kan man få t.ex. i sitt föräldraskap eller om man är orolig för ett barns beteende eller välmående.

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Barnskydd

Länken tar dig utanför tjänstenÖsterbottens välfärdsområde

Barnskyddsanmälan

Länken tar dig utanför tjänstenVasa Kyrkliga Samfällighet

Familjerådgivningen

Läs mera: Problem i familjen

När en närstående avlider i Finland

Då en närstående människa dör, kan du få hjälp och stöd i sorgen vid hälsostationerna, Österbottens kriscenter Valo Pohjanmaan kriisikeskus Valo samt församlingarna.

Vasas begravningsplatser är allmänna begravningsplatser och de är avsedda för alla invånare i staden. Mera information om saker som anknyter till begravning finns på församlingens webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenVasa Kyrkliga Samfällighet

Begravningsplatser

Länken tar dig utanför tjänstenVaasan Suomalainen Seurakunta

Inför sorgen

Läs mera: När en närstående avlider i Finland