Gå till innehållet
Ammatillinen koulutus

Yrkesutbildning

Publicerad16.06.2022
Yrkesutbildningen är mycket praktiskt inriktad och ger studeranden det kunnande som behövs i arbetslivet. Utbildningen är avsedd både för ungdomar som slutför den grundläggande utbildningen och för vuxna som redan är i arbetslivet. Efter yrkesutbildningen kan du börja arbeta eller söka till en högskola.

Inom yrkesutbildningen kan du utbilda dig inom följande branscher:

  • fostran
  • humanistiska och konstnärliga områden
  • samhälleliga områden
  • handel och förvaltning
  • naturvetenskaper
  • teknik
  • jord- och skogsbruk
  • hälsa och välbefinnande
  • servicebranscher

Utöver yrkesutbildningen kan du efter grundskolan söka även till gymnasiet. Du kan också avlägga dubbelexamen och studera vid en yrkesläroanstalt och ett gymnasium samtidigt. Läs mer om gymnasierna på InfoFinlands sida Gymnasium .

Studier inom yrkesutbildningen

I början av studierna upprättas en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande (PUK). I planen antecknas vilka kunskaper du redan har samt vad och hur du studerar mer. I planen antecknas också vilket stöd du behöver under studierna.

Inom yrkesutbildningen är studierna flexibla. Du går framåt i din egen takt och din studietid påverkas till exempel av om du har tidigare kunskap och hur snabbt du lär dig nya saker. Du kan studera på olika sätt och i olika miljöer. Du kan studera till exempel på en arbetsplats, vid en läroanstalt eller på nätet. Du kan avlägga hela examen eller endast delar av examen.

Inom yrkesutbildningen visar du ditt kunnande och avlägger examensdelar huvudsakligen i yrkesproven. I yrkesproven genomför du praktiska arbetsuppgifter i verkliga situationer på arbetsplatsen. Två bedömare bedömer hur väl du har uppnått den yrkeskunskap som krävs för examen.

Att söka till yrkesutbildning

Du kan söka till yrkesutbildning i Finland när du har avlagt grundskolans lärokurs eller har motsvarande färdigheter som förvärvats på andra sätt. Utbildningsanordnaren bedömer om sökandens förutsättningar för att avlägga examen är tillräckliga.

Du kan söka till yrkesinriktad grundexamen i den kontinuerliga ansökan året om eller i den gemensamma ansökan för andra stadiet februari–mars. Den gemensamma ansökan är främst avsedd för de elever som får sitt avgångsbetyg från grundskolan. Ansökan till yrkesexamen och specialyrkesexamen görs alltid i den kontinuerliga ansökan.

Läs mer på InfoFinlands sida Ansökan till utbildning .

Yrkesexamina

Du kan avlägga yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen.

Yrkesinriktad grundexamen

En yrkesinriktad grundexamen ger grunder som krävs inom branschen. Den grundskolebaserade utbildningen varar i cirka tre år. Alla grundexamina omfattar vissa gemensamma studier, såsom kommunikations- och interaktionskompetens, matematisk-naturvetenskaplig kompetens och samhälls- och arbetslivskompetens.

Yrkesexamen

Yrkesexamen är djupare än grundexamen. Den avläggs vanligen vid sidan av arbetet eller med läroavtal. Ansök om att studera till yrkesexamen om du redan har grundutbildning inom branschen eller kompetens som förvärvats i arbetet.

Specialyrkesexamen

I specialyrkesexamen skaffar du dig alltmer djupare kompetens. Den som har avlagt specialyrkesexamen kan de mest krävande arbetena inom branschen. Du kan söka till specialyrkesexamen om du har grundutbildning eller andra studier inom branschen och har arbetat inom branschen i flera år.

Inlärning i arbetet

Under studierna är det möjligt att kombinera olika inlärningsmiljöer och sätt att studera. Du kan avlägga hela examen eller delar av den flexibelt på arbetsplatsen i praktiska arbetsuppgifter. Inlärning i arbetet avtalas med läroavtal eller utbildningsavtal.

Läroavtal

Läroavtal (oppisopimus) är inlärning i arbetet. Du jobbar i din egen bransch och studerar vid sidan om. Med läroavtal får avläggas vilken som helst yrkesexamen eller delar av examen på andra stadiet. I läroavtalet ingår ofta också studier vid en läroanstalt.

Om du är intresserad av studier med läroavtal, ska du kontakta rådgivningstjänsten vid den läroanstalt som du vill välja. Du får hjälp med att hitta en läroavtalsplats vid läroanstalten och TE-byrån. Du kan också ingå ett läroavtal på din nuvarande arbetsplats.

I arbetet leds du av en arbetsplatshandledare som kan vara din chef eller någon annan anställd på arbetsplatsen. Arbetsgivaren betalar dig minst en praktikantlön. Om du inte får lön för den tid som du använder för teoretiska studier har du möjligtvis rätt att ansöka om dagpenning, reseersättning och familjebidrag. Du kan få dem om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Fråga mer vid din läroanstalt.

Utbildningsavtal

Utbildningsavtal (koulutussopimus) är även inlärning i arbetet. Med utbildningsavtal kan du avlägga examensdelar. En studerande står inte i arbetsförhållande och lön betalas inte för utbildningstiden.

Länken tar dig utanför tjänstenUtbildningsstyrelsen

Information om utbildningsavtal

Utbildning som handleder för yrkesutbildning

VALMA är utbildning som handleder för yrkesutbildning. Inom VALMA-utbildningen kan du stärka sådana färdigheter och kunskaper som du behöver i yrkesutbildningen.

Under VALMA-utbildningen kan du utveckla dina språkkunskaper och förbättra ditt betyg från grundskolan. VALMA-utbildningen varar ett läsår. Under året kan du bekanta dig med olika branscher och fundera på vad du vill studera.

Du får ett betyg för VALMA-utbildningen. Du får även tilläggspoäng när du söker till en yrkesutbildning i den gemensamma ansökan. VALMA-utbildningen kostar vanligtvis ingenting för den studerande.

Du kan söka till VALMA-utbildningen om du har slutfört grundskolan eller en utbildning som motsvarar grundskolan. Om läroinrättningen är av den åsikten att du kan klara av studierna kan du antas som studerande även utan slutbetyg från grundskolan.

Sök till VALMA-utbildningen i ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning. Ansökningstiderna och ansökningsblanketten för VALMA-utbildningen finns i tjänsten Studieinfo.fi.