Gå till innehållet
Työsopimus ja työsuhteen ehdot

Arbetsavtal och anställningsvillkor

Publicerad07.02.2024
När du börjar i ett nytt jobb i Finland skriver du vanligtvis ett skriftligt arbetsavtal med arbetsgivaren. På den här sidan finns information om innehållet i arbetsavtalet, om kollektivavtalet och om övriga anställningsvillkor.

Ett arbetsavtal uppstår när arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om utförandet av arbetet. Arbetsavtalet är bindande för båda parterna. Läs noga igenom arbetsavtalet innan du undertecknar det. Du kan begära att få se arbetsavtalet i förväg. Fråga din arbetsgivare om sådant som du inte förstår. När du undertecknar arbetsavtalet godkänner du villkoren i det.

Arbetsavtalet kan inte innehålla arbetsvillkor som inte är lagliga i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenArbetarskyddsförvaltningen

Att uppgöra ett arbetsavtal

Innehållet i arbetsavtalet

Arbetsavtalet upprättas i två exemplar, ett till arbetstagaren och ett till arbetsgivaren. Arbetsavtalet innehåller vanligen åtminstone följande punkter:

Arbetstagaren och arbetsgivaren

Både arbetsgivaren och arbetstagaren undertecknar arbetsavtalet.

Startdatum för anställningen

Tills vidare gällande eller tidsbundet avtal

Huvudregeln är att arbetsavtalet gäller tills vidare. Det betyder att arbetet pågår tills arbetstagaren säger upp sig eller tills arbetsgivaren säger upp arbetstagaren.

Arbetsavtalet kan vara tidsbundet om det finns en välgrundad orsak till detta. En anställning kan vara tidsbunden till exempel för att det handlar om

  • ett vikariat (sijaisuus)
  • praktik
  • projekt
  • efterfrågans- eller säsongstopp.

Prövotid (koeaika) och längden på den

Man kan komma överens om en prövotid i anställningens början. Både arbetsgivaren och arbetstagaren kan säga upp anställningen under prövotiden. Arbetsgivaren måste dock ha vissa skäl för att säga upp arbetstagaren under prövotiden.

Platsen för utförande av arbetet

Arbetsuppgifterna

Lön och utbetalning av lönen

Lönen bestäms enligt kollektivavtalet. Om branschen inte har ett kollektivavtal har arbetstagaren rätt till en skälig lön. Arbetsgivaren får inte betala en lön som är mindre än vad som fastställs i kollektivavtalet. Lönen kan innehålla olika tillägg. Typiska lönetillägg i Finland är erfarenhetstillägg, övertidstillägg och skiftarbetstillägg. Läs mer på sidan Lön och arbetstid.

Arbetstid

I avtalet ska den ordinarie arbetstiden fastställas. Arbetstiden ska vara i enlighet med arbetstidslagen och kollektivavtalet.

Semester och semesterpenning

Du har rätt att få samma lön under semestern som när du jobbar. Semester är alltså en avlönad ledighet. I vissa fall betalas också en semesterpenning, som också kallas semesterpremie. Läs mer om ämnet på InfoFinlands sida Semester och ledighet.

Uppsägningstid (irtisanomisaika)

Ett arbetsavtal som gäller tills vidare upphör när antingen arbetstagaren eller arbetsgivaren säger upp anställningsförhållandet. Arbetet upphör inte omedelbart, utan först efter uppsägningstiden.

Om arbetsgivaren säger upp en arbetstagare måste arbetsgivaren ange orsaken till detta. Arbetsavtalslagen beskriver vilka orsaker som är godtagbara för uppsägning. Läs mer om ämnet på InfoFinlands sida Upphörande av anställningen.

Omnämnande om vilket kollektivavtal (työehtosopimus) som gäller

Försäkringsanstalt

Uppgift om hos vilken försäkringsanstalt arbetsgivaren har ordnat ditt pensionsskydd eller försäkrat dig för ett olycksfall i arbetet och yrkessjukdom.

Länken tar dig utanför tjänstenArbetarskyddsförvaltningen

Ditt arbetsavtal

Kollektivavtal

I Finland används ofta förkortningen TES, vilket står för kollektivavtal (työehtosopimus). Kollektivavtalet är inte samma sak som arbetsavtalet. Nästan alla branscher har egna kollektivavtal.

I kollektivavtalen fastställs de arbets- och anställningsvillkor som måste följas i en viss bransch. I dem avtalas till exempel löner, arbetstider och semestrar. Avtalen ingås av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. 

När arbetsgivaren är en kommun eller staten följs tjänstekollektivavtalet (VES) eller det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (KVTES).

Om branschen har ett kollektivavtal måste det nämnas i arbetsavtalet. Bekanta dig med avtalet för din egen bransch. Du får avtalet via din arbetsplats eller ditt fackförbund eller hittar det på internet till exempel på webbplatsen Finlex. Ibland har arbetsgivaren och arbetsplatsens förtroendevalda kommit överens om anställningsvillkoren.

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Fackförbunds Centralorganisation FFC

Information om kollektivavtal

Länken tar dig utanför tjänstenFinlex

Kollektivavtal

Utsänd arbetstagare

De villkor och avtal som reglerar arbetslivet och lönerna i Finland gäller dig också om du är utsänd arbetstagare. Med andra ord måste de finländska bestämmelserna om arbetstider och löner följas, även om de skiljer sig från dem i ditt hemland. I arbetarskyddsförvaltningens (Työsuojeluhallinto) webbtjänst eller guiden nedan finns information om arbetsförhållandena och -villkoren i Finland.