Gå till innehållet
Työsuhteen päättyminen

Upphörande av anställningen

Publicerad25.04.2024
Ska din anställning upphöra? På den här sidan finns information om olika saker som du bör beakta.

Både arbetstagaren och arbetsgivaren kan säga upp anställningsförhållandet när det finns en laglig grund för uppsägning. Om uppsägning av ett anställningsförhållande föreskrivs i arbetsavtalslagen.

Arbetsgivaren kan säga upp ett tills vidare gällande arbetsavtal, det vill säga en fast anställning, av sakliga och vägande skäl som gäller arbetstagaren eller av produktions- och ekonomiska skäl.

När ditt anställningsförhållande upphör har du rätt att be din arbetsgivare om ett skriftligt intyg där längden på ditt anställningsförhållande och typen av arbetsuppgifterna framgår.

Läs mer på InfoFinlands sida Arbetsavtal och anställningsvillkor.

Upphörande av arbetsavtalet

Upphörande av en visstidsanställning

Ett tidsbestämt arbetsavtal är bindande för både arbetsgivaren och arbetstagaren fram till den avtalade tidsfristen. Arbetsgivaren får inte säga upp ett tidsbestämt arbetsavtal under anställningsförhållandet, om man inte har kommit överens om detta i arbetsavtalet eller senare under anställningsförhållandet. Ett tidsbestämt avtal förpliktar också arbetstagaren. Ett tidsbestämt anställningsförhållande upphör på det datum som står i ditt arbetsavtal.

Upphörande av anställningen under prövotiden

Under prövotiden kan arbetstagaren eller arbetsgivaren häva arbetsavtalet utan uppsägningstid. Du kan häva anställningsförhållandet under prövotiden om du till exempel inte är nöjd med arbetsuppgifterna eller arbetsförhållandena. Arbetsgivaren kan häva anställningsförhållandet under prövotiden exempelvis om arbetstagaren inte har tillräcklig kompetens för arbetet i fråga eller om arbetstagaren inte sköter sina arbetsuppgifter. Hävning av anställningsförhållandet under prövotiden får inte vara diskriminerande eller osakligt.

Hävning av arbetsavtalet av vägande skäl

Hävning av arbetsavtalet innebär att arbetsavtalet upphör omedelbart. Då tillämpas ingen uppsägningstid. Annars kan arbetsavtalet endast sägas upp om det finns mycket vägande skäl till detta. Arbetsgivaren kan ha vägande skäl att häva arbetsavtalet om arbetstagaren inte fullgör sina skyldigheter eller allvarligt bryter mot reglerna, till exempel om arbetstagaren stjäl från arbetsplatsen eller kommer berusad till jobbet.

Arbetstagaren kan ha vägande skäl att häva arbetsavtalet om arbetsgivaren inte fullgör sina skyldigheter eller allvarligt bryter mot reglerna, till exempel om arbetsgivaren inte betalar ut lön eller försummar arbetarskyddet.

Om du har problem med din arbetsgivare till exempel i fråga om lön eller andra villkor i arbets- eller kollektivavtalet hittar du mer information om ämnet på InfoFinlands sida Problem i arbetslivet.

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Fackförbunds Centralorganisation FFC

När anställningen upphör

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Fackförbunds Centralorganisation FFC

Problem med arbetsgivaren

Länken tar dig utanför tjänstenNTM-centralen

Lönegaranti

Uppsägningstider

I de flesta branscherna fastställs uppsägningstiderna (irtisanomisajat) i kollektivavtalet (työehtosopimus). Kontrollera därför uppsägningstiden i kollektivavtalet. Om det inte finns något kollektivavtal i din bransch finns uppsägningstiderna i lagen.

Enligt arbetsavtalslagen är uppsägningstiden, när arbetsgivaren säger upp en arbetstagare, följande:

  • 14 dagar om anställningen har varat mindre än eller exakt ett år
  • 1 månad om anställningen har varat 1–4 år
  • 2 månader om anställningen har varat 4–8 år
  • 4 månader om anställningen har varat 8–12 år
  • 6 månader om anställningen har varat över 12 år.

När arbetstagaren säger upp sig är uppsägningstiden enligt arbetsavtalslagen

  • 14 dagar om anställningen har varat mindre än eller exakt 5 år
  • 1 månad om anställningen har varat över 5 år.

Permittering

Permittering (lomautus) innebär att arbetsgivaren avbryter arbetet och löneutbetalningarna. Med andra ord ska du inte arbeta under permitteringen och du får inte heller betalt för denna tid. Du kan bli permitterad om din arbetsgivare inte har tillräckligt mycket arbete. Permitteringen kan pågå även en längre tid, men din anställning upphör inte.

Du har rätt att få besked om permittering personligen minst 14 kalenderdagar innan permitteringen börjar. Denna tidsfrist kan också vara längre om man kommit överens om det i kollektivavtalet.

Arbetsintyg

Du har rätt att på begäran få ett arbetsintyg (työtodistus) av arbetsgivaren när anställningen upphör. Arbetsgivaren är inte skyldig att utfärda ett arbetsintyg om du inte begär det.

Arbetsintyget är ett viktigt dokument där anställningens längd och arbetsuppgifterna redovisas. Du kan också be att arbetsgivaren anger orsaken till att anställningen upphört och en bedömning av dina färdigheter och ditt uppförande i intyget. Dessa får inte skrivas i intyget om du inte uttryckligen begär det.

Det är olagligt att vägra att ge ett arbetsintyg. Om arbetsgivaren inte ger dig ett arbetsintyg trots att du ber om det kan du be arbetarskyddsmyndigheten (työsuojeluviranomainen) om hjälp.

Om du blir arbetslös

Om ditt arbete upphör och du blir arbetslös kan du ha rätt till arbetslöshetsförsäkring (työttömyysturva). Med arbetslöshetsförsäkring avses ekonomiskt stöd som betalas ut till dig när du är arbetslös. Du kan också få arbetslöshetsförsäkring under en permittering.

Ett av villkoren för arbetslöshetsförsäkring är att du bor i Finland på grundval av ett annat uppehållstillstånd än ett tillfälligt uppehållstillstånd. Det finns även andra villkor. Ta reda på dina rättigheter hos din arbetslöshetskassa (työttömyyskassa) eller hos Kela.

Läs mer om ämnet på InfoFinlands sida Om du blir arbetslös.

Om du är medborgare i ett icke-EU-land eller ett icke-nordiskt land och du säger upp dig och inte har ett nytt jobb eller någon annan anledning att vistas i Finland, kan din uppehållsrätt i Finland upphöra. Vanligtvis får du endast skaffa dig ett nytt jobb inom samma bransch som tidigare. Om du byter bransch måste du ansöka om ett nytt uppehållstillstånd.

Läs mer om ämnet på InfoFinlands sida Rätt att arbeta i Finland.