Gå till innehållet
Töihin Suomeen

Arbeta i Finland

Publicerad08.09.2023
Om du är medborgare i något annat land än EU-länderna eller de nordiska länderna, behöver du ett uppehållstillstånd i Finland. Om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete, måste du först hitta ett jobb i Finland.

 Innan du kan få ett uppehållstillstånd måste du hitta ett jobb i Finland. När du har hittat ett jobb kan du ansöka om uppehållstillstånd. För att kunna arbeta i Finland behöver du vanligen antingen ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller något annat av uppehållstillstånd för förvärvsarbete. Arten av det arbete du ska utföra påverkar typen av tillstånd.

 

Uppehållstillstånd för arbetstagare

Om du inte kan arbeta med stöd av ett annat uppehållstillstånd eller utan uppehållstillstånd behöver du ett uppehållstillstånd för arbetstagare (työntekijän oleskelulupa). Uppehållstillstånd för arbetstagare är inte nödvändigt för alla arbetsuppgifter. Du kan granska hurudant uppehållstillstånd du behöver från Migrationsverkets webbplats.

Du behöver uppehållstillstånd för arbetstagare om du arbetar till exempel som:

 • kock
 • städare
 • hemvårdare eller barnskötare.

Migrationsverket beslutar om du ska beviljas uppehållstillstånd eller inte. Ett delbeslut av arbets- och näringsbyrån behövs också för tillståndet.

Andra uppehållstillstånd för förvärvsarbete

För vissa arbetsuppgifter behöver du inte ett uppehållstillstånd för arbetstagare, men du behöver dock ett uppehållstillstånd som beviljas för vissa uppdrag. Dessa uppdrag kan vara till exempel:

 • uppdrag inom företagsledning
 • uppdrag som sakkunnig
 • forskaruppdrag
 • uppdrag inom vetenskap, kultur och konst
 • arbetspraktik.

Migrationsverket beslutar om du får uppehållstillstånd eller inte. Ett delbeslut av arbets- och näringsbyrån behövs inte för tillståndet.

Länken tar dig utanför tjänstenMigrationsverket

Arbete i Finland

Uppehållstillstånd för säsongsarbete

Om du ska utföra säsongsarbete i Finland behöver du ett säsongsarbetstillstånd. Säsongsarbetet kan pågå högst nio månader. Säsongsarbete är till exempel:

 • växtodling
 • skogsvårdsarbete
 • festivalarbete

Om du kommer från ett viseringspliktigt land och ska arbeta i under tre månader, måste du ansöka om ett säsongsarbetsvisum hos den finländska beskickningen. Om ditt arbete pågår över tre månader ska du ansöka om ett säsongsarbetstillstånd hos Migrationsverket.

Arbete med ett annat uppehållstillstånd

Om du redan har uppehållstillstånd i Finland utifrån en annan grund, till exempel familjeband, kan du ha rätt att arbeta i Finland. Då behöver du inte ett separat uppehållstillstånd för att arbeta. Du kan kontrollera om du har rätt att arbeta i Finland från ditt uppehållstillståndskort eller beslut om uppehållstillstånd.

Länken tar dig utanför tjänstenMigrationsverket

Rätt att arbeta

Om du har avlagt examen eller slutfört forskning i Finland

Om du har avlagt examen eller slutfört forskning i Finland kan du ansöka om uppehållstillstånd för arbetssökande. Tillståndet kan beviljas för högst två år. Tillståndet ska sökas senast fem år efter det att uppehållstillstånd för studerande eller forskare har upphört. 

Om du får ett jobb i Finland kan du ansöka om uppehållstillstånd för person som avlagt examen i Finland. Du kan ansöka om detta även om du har lämnat Finland efter examen. För att få tillstånd måste du ha ett undertecknat arbetsavtal. 

Du får arbeta inom vilken bransch som helst om du beviljas uppehållstillstånd på grund av avlagd examen. Vanligtvis gäller denna rätt inte de uppehållstillstånd som grundar på arbete.

Ansökan om uppehållstillstånd

Du måste ansöka om ditt första uppehållstillstånd innan du kommer till Finland.

Du kan ansöka om tillståndet på internet via tjänsten Enter Finland. När du ställt ansökan ska du besöka Finlands beskickning närmast dig för att styrka din identitet och visa upp originalexemplaren av ansökningsbilagorna. Du ska besöka beskickningen inom tre månader efter att ha gjort ansökan på internet. Ansökningen kan tas för behandling först när du besökt beskickningen. Vanligtvis måste du boka en tid hos beskickningen i förväg.

Kom ihåg att regelbundet kontrollera ditt Enter Finland-konto. Om det behövs ytterligare utredningar för din ansökan kommer detta att meddelas via ditt konto.

Om du inte kan göra ansökan på internet eller inte vet hur man gör det kan du också lämna in en pappersansökan jämte bilagor vid Finlands beskickning närmast dig. Du kan skriva ut ansökningsblanketten på Migrationsverkets webbplats.

Handläggningen av din ansökan om tillstånd är avgiftsbelagd. Du måste betala avgiften när du lämnar in ansökan om uppehållstillstånd.

Arbetsgivarens roll i tillståndsprocessen

Arbetsgivaren spelar en viktig roll när arbetstagaren ansöker om uppehållstillstånd. Arbetsgivaren ska meddela arbetsvillkoren, det vill säga uppgifterna om arbetet och företaget till Migrationsverket.

När du ansöker om uppehållstillstånd på grundval av arbete ska du be din arbetsgivare att fylla i arbetsvillkoren i arbetsgivarens Enter Finland eller ger dig pappersblanketten Arbetsvillkor, som du kan bifoga din ansökan. Din ansökan om uppehållstillstånd börjar handläggas först när arbetsvillkoren är ifyllda i den.

Kom ändå ihåg att arbetsgivaren inte kan ansöka om uppehållstillstånd för dig, utan hen kompletterar din ansökan för egen del i tjänsten Enter Finland.

Så länge handläggningen av din första ansökan om uppehållstillstånd pågår har du vanligtvis inte rätt att arbeta. Du hittar information om rätten att arbeta på Migrationsverkets ansökningssida.

Invänta beslutet om ditt uppehållstillstånd på samma ställe där du har ansökt om det och där du har identifierat dig, det vil säga styrkt din identitet.

Ansökan om uppehållstillstånd för specialist

Om du kommer till Finland för att arbeta som specialsakkunnig kan du ansöka om uppehållstillstånd genom expressfilen. Behandlingstid för en ansökan i expressfilen är högst två veckor. Till specialsakkunniga hör till exempel IT-specialister och personer som har en högskoleexamen som kommer till Finland för ett arbete som kräver speciella yrkeskunskaper.

Din maka/make och dina barn kan också ansöka om uppehållstillstånd genom expressfilen om de lämnar in sin ansökan samtidigt med dig.

För att din ansökan ska behandlas i expressfilen ska du ansöka om tillstånd elektroniskt i tjänsten Enter Finland. Du ska också betala ansökan i tjänsten Enter Finland. När du har gjort ansökan ska du besöka Finlands beskickning närmast dig för att styrka din identitet inom fem arbetsdagar.

D-visum

Du kan komma till Finland så snart du har fått ett positivt beslut på din ansökan om uppehållstillstånd, även om du ännu inte har fått ett uppehållstillståndskort. Uppehållstillståndskortet kan skickas till dig även i Finland. Du kan dock behöva visum till Finland om du ännu inte har ett uppehållstillståndskort.

Om du behöver visum till Finland kan du ansöka om ett D-visum (D-viisumi). Med ett D-visum kan du komma till Finland utan uppehållstillståndkortet så snart ditt uppehållstillstånd har beviljats.

Du kan ansöka om D-visum på Enter Finland samtidigt när du ansöker om uppehållstillstånd. Handläggningen av visumansökan är avgiftsbelagd.

D-visumet fogas till ditt pass vid beskickningen när Migrationsverket beviljar dig uppehållstillstånd. D-visumets giltighetstid är 100 dygn.

Länken tar dig utanför tjänstenMigrationsverket

D-visum

Finsk personbeteckning

Om du får ett uppehållstillstånd i Finland registreras du automatiskt i det finska befolkningsdatasystemet. Du får samtidigt även en finsk personbeteckning.

När du har flyttat till Finland ska du besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas närmaste serviceställe för att registrera dig som invånare. Läs mer på InfoFinlands sida Registrering som invånare.

Arbete utan uppehållstillstånd

Oberoende av vilket land du är medborgare i kan du i vissa fall arbeta i Finland utan uppehållstillstånd. Du måste dock ha ett visum, om du behöver visum till Finland. Du kan arbeta i Finland utan uppehållstillstånd till exempel om:

 • du kommer till Finland för att arbeta som tolk, lärare, sakkunnig eller idrottsdomare i högst tre månader utifrån en inbjudan eller ett avtal;
 • du är fast anställd vid ett företag som bedriver verksamhet i ett annat EU/EES-land och ska komma till Finland för att utföra tillfälligt leverans- eller underleveransarbete och ditt arbete pågår högst tre månader;
 • du är asylsökande i Finland och har ett giltigt resedokument som berättigar till gränsövergång. Trots att du inte har uppehållstillstånd kan du börja arbeta tre månader efter att du har lämnat in din asylansökan;
 • du är asylsökande i Finland och har inte ett giltigt resedokument som berättigar till gränsövergång. Trots att du inte har uppehållstillstånd kan du börja arbeta när du vistats i sex månader i landet.

Du kan granska om du har rätt att arbeta i Finland utan uppehållstillstånd från Migrationsverkets webbplats.

Jobb i Finland

På InfoFinlands sida Arbete i Finland finns information om hur du kan hitta ett jobb i Finland. InfoFinlands sidor Arbete och entreprenörskap innehåller mer information för arbetstagare och företagare.

Guiderna Arbeta i Finland

På webbplatsen Suomi.fi finns en guide för dig som ska flytta till Finland för att arbeta. I guiden finns information om vilka ärenden du måste ta hand om när du flyttar till Finland för att arbeta.

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Arbeta i Finland