Gå till innehållet
Kielitaito ja pätevyysvaatimukset

Språkkunskaper och kvalifikationskrav

Publicerad05.02.2024
Vilket språk måste du kunna för att kunna söka jobb i Finland? Hurdana kvalifikationskrav gäller i olika branscher i Finland? På den här sidan finns information om de vanligaste kraven i arbetslivet.

I vissa branscher krävs det i Finland att man har en bestämd utbildning, arbetserfarenhet och språkkunskaper. I en del branscher måste du dessutom ha ett visst arbetslivspass eller -kort som du vanligtvis kan skaffa dig enkelt.

Språkkunskapskrav

I Finland beror det på branschen vilka språkkunskaper som behövs i arbetslivet.

Det finns branscher där du kan arbeta även om du inte kan finska. På en del arbetsplatser klarar du dig på engelska. Till exempel inom städ-, bygg-, restaurang- och transportbranschen arbetar många inflyttade som först lär sig finska.

Inom IT-området, industrin och vid internationella företag finns också många arbetsplatser där man klarar sig på engelska. Också i expertuppgifter är det viktigt att kunna engelska.

På många arbetsplatser krävs dock att man behärskar finska eller svenska på en viss nivå. Du kan påvisa dina språkkunskaper med en allmän språkexamen eller med statsförvaltningens språkexamen. För att kunna arbeta som lärare inom förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen måste du ha utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i det språk som används i undervisningen vid skolan. I den europeiska referensramen motsvarar utmärkta kunskaper nivå C. Inom gymnasieutbildning måste läraren behärska det språk som används i undervisningen. Du kan bevisa att du har utmärkta kunskaper i finska och svenska språket med den allmänna språkexamen (högsta nivån) eller med statsförvaltningens språkexamen (utmärkt nivå).

Även om folk i Finland kan engelska relativt bra, har du stor nytta av att kunna finska eller svenska. Du kan utveckla dina språkkunskaper på kurser eller i arbetet. Dra dig inte för att prata finska eller svenska med dina kollegor. Läs mer om språkstudier i InfoFinlands avsnitt Finska och svenska språket.

Mer information om olika språkkunskapsnivåer och intyg hittar du på InfoFinlands sida Officiellt intyg över språkkunskaper.

Kvalifikationskrav

Innan du börjar utöva ett yrke eller söka jobb ska du ta reda på om yrket är reglerat i Finland. Ett yrke är reglerat om det enligt lag krävs att man har en viss utbildning eller examen eller rätt att utöva yrket. Ansök vid behov om erkännande av din rätt att utöva ett yrke hos den myndighet som svarar för detta i din bransch. Handläggningstiden för ansökan är vanligtvis några månader. Beslutet är avgiftsbelagt.

Läs mer på InfoFinlands sida Utländsk examen i Finland.

Pass och kort för arbetslivet

Förutom krav på examen kan det inom vissa branscher också ställas andra krav. För att kunna arbeta i vissa yrken måste du ha ett visst arbetslivskort eller -pass. Ett sådant pass eller kort kan du ofta avlägga snabbt, på en utbildningsdag eller ett par timmar.

Exempelvis i livsmedelsbranschen krävs hygienpass och i restaurangbranschen ofta utskänkningspass. En lagerarbetare måste ha truckkort och en byggarbetare ett arbetssäkerhetskort.

Innan du avlägger passet eller kortet ska du vanligtvis delta i en utbildning som avslutas med ett prov. Om proven inte ingår i en yrkesexamen är de oftast avgiftsbelagda.

Vissa kort gäller tills vidare, andra tre eller fem år. Kortet ska vara giltigt under hela den tid som du arbetar. Kom ihåg att förnya ditt kort i tid.

Pass och kort för arbetslivet är bland annat följande:

  • Hygienpass (hygieniapassi)
  • Utskänkningspass (anniskelupassi)
  • Arbetssäkerhetskort (työturvallisuuskortti)
  • Hetarbetscertifikat (tulityökortti)
  • Vattenarbetskort (vesityökortti)
  • Vägsäkerhetskort (tieturvakortti)
  • Ordningsvaktskort (järjestyksenvalvojakortti)

Länken tar dig utanför tjänstenLivsmedelsverket

Hygienpass

Länken tar dig utanför tjänstenArbetarskyddscentralen

Arbetssäkerhetskort

Övriga intyg

I vissa yrken kan du också behöva ett läkarintyg. I restaurangbranschen kan du till exempel behöva ett intyg om att du inte har salmonella.

Om du arbetar med barn måste du vanligtvis lämna in ett utdrag ur brottsregistret. Det får du från Rättsregistercentralen (Oikeusrekisterikeskus).

Var kan jag få råd?

Om du behöver hjälp med frågor kring identifiering av kunnande och yrkeskvalifikationer, ska du kontakta Utbildningsstyrelsen (Opetushallitus) eller arbetsgivaren.

Om du bor permanent i Finland kan du få vägledning hos högskolornas SIMHE-tjänster. SIMHE-högskolorna samarbetar på många sätt med regionala, nationella och internationella aktörer över hela Finland. Om du behöver stöd för sysselsättningen eller information om kurser i finska kan du be om råd hos sysselsättningstjänsterna i din kommun eller AN-byrån (TE-toimisto) på din ort.