Gå till innehållet
Opintojen rahoittaminen

Finansiering av studier

Publicerad04.12.2023

Din situation avgör hur du kan finansiera dina studier i Finland. På den här sidan berättar vi om FPA:s stöd till studerande samt om penningunderstöd och stipendier.

Studiestöd

Du kan få FPA:s studiestöd (opintotuki) om du

  • har registrerat dig i befolkningsdatasystemet (väestötietojärjestelmä) som en person som bor stadigvarande i Finland,
  • har det uppehållstillstånd (oleskelulupa) som krävs och
  • vistas i Finland av någon annan orsak än studier.

Om du flyttar till Finland för att studera kan du inte få studiestöd. Till exempel utbytesstuderande får inte finskt studiestöd.

Studiestödet består av studiepenning och statsborgen för studielån.

Du kan få studiestöd om

  • Du studerar i gymnasiet
  • Du studerar vid en yrkesläroanstalt eller avlägger yrkesinriktade tilläggsstudier
  • Du studerar vid en högskola.

Du kan få studiepenning om du har fyllt 17 år. Du måste studera på heltid. Med heltidsstudier avses att studierna är din huvudsyssla. Du kan arbeta vid sidan av studierna. Lönen som du får för ditt arbete kan minska ditt studiestöd.

Du ansöker om studiepenning och statsgaranti för studielån vid FPA.

FPA betalar in studiepenningen på ditt konto månatligen. På studiepenningens belopp inverkar många omständigheter. På studiepenningens belopp inverkar bland annat stödmottagarens ålder, om hen bor i sitt eget hem eller hos en förälder, on hen är gift och om hen har minderåriga barn. Kontrollera storleken på din studiepenning på FPA:s webbplats eller vid en FPA-byrå.

Det är inte obligatoriskt att ta studielån. Du kan högst ta ut ett visst maximibelopp. Du väljer själv hur mycket studielån du vill ta. Studielånet är ett lån som finska staten ger garanti för åt studeranden. Du ansöker om lånet i banken när du har fått FPA:s beslut om statsgaranti. Du måste betala tillbaka lånet när du har slutfört dina studier.

Du kan få studielån också när du fortbildar dig (täydennyskoulutus) som vuxen. Dessutom kan du få vuxenutbildningsstöd (aikuiskoulutustuki).

I vissa fall kan du också få bostadstillägg, till exempel om du studerar på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola och bor på läroanstaltens internat. Läs mer på FPA:s webbplats.

På InfoFinlands sida Bostadsbidrag finns mer information om FPA:s allmänna bostadsbidrag.

Stöd för skolresor

Skolresestödet (koulumatkatuki) ersätter kostnaderna för skolresor. Du kan få skolresestöd om du studerar och bor i Finland och har en lång skolresa.

I vissa fall kan du ha rätt till skolresestöd om du studerar i gymnasiet eller vid en yrkesläroanstalt eller deltar i förberedande utbildning för dem. Du ska ha minst tio resedagar per månad och en tillräckligt lång skolresa för att få stöd. Fråga din skola om du har rätt till skolresestöd.

Måltidsstöd

Om du studerar vid en högskola får du också måltidsstöd (ateriatuki). Du kan få måltidsstödet endast i läroanstalternas egna restauranger. Detta innebär att studeranden betalar mindre för måltiderna än andra som besöker restaurangen. Du behöver inte ansöka separat om måltidsstödet. Du behöver bara visa upp ditt studentkort när du betalar för måltiden.

Du har inte rätt till måltidsstöd om du är i Finland endast på arbetspraktik (työharjoittelu) som ingår i en utländsk examen.

Penningunderstöd och stipendier

Utländska studerande kan ansöka om olika penningunderstöd för finländska högskolor. Alla finländska högskolor har ett eget stipendiesystem för de studerande som kommer från länder utanför EU/EES-området och som har godkänts för att avlägga en kandidat- eller magisterexamen på engelska.

Möjligheten till ett stipendium kan till exempel bero på hur framgångsrik du varit i dina studier. Stipendiet kan täcka hela läsårsavgiften eller en del av den. Vissa stipendier kan även täcka andra kostnader. Ibland krävs att du lyckas tillräckligt bra med dina studier för att du ska få ett stipendium. Du kan vanligtvis ansöka om ett stipendium samtidigt som du ansöker om en studieplats.

Det finns också särskilda Erasmus Mundus-magisterprogram som har ett eget stipendiesystem. Utbildningsstyrelsen har EDUFI Fellowship-stipendieprogram för forskarstuderande som kommer till Finland för att avlägga doktorsexamen. Studerande från USA kan ansöka om ett Fulbright-stipendium.

Läs mer om stipendier och penningunderstöd på webbplatsen Studyinfinland.fi.

Länken tar dig utanför tjänstenStudyinfinland.fi

Information om stipendier