Gå till innehållet
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Jämställdhet och jämlikhet

Publicerad29.11.2022
Enligt Finlands lag ska alla människor behandlas likvärdigt oberoende av deras bakgrund och kön. Diskriminering (syrjintä) är ett brott.

Jämställdhet mellan män och kvinnor

Enligt Finlands lag har män och kvinnor samma rättigheter. Även gifta kvinnor har samma rättigheter som män.

I Finland är det vanligt att också kvinnor arbetar, trots att de har barn. Ansvaret för skötseln av barnen och hemmet hör till både kvinnan och mannen. En kvinna behöver inte sin makes eller sina föräldrars tillåtelse för att arbeta eller studera.

Kvinnor och män kan själva besluta om vem de gifter sig med. Att tvinga någon till äktenskap är ett brott i Finland. Exempelvis föräldrarna har inte rätt att tvinga eller utöva påtryckning på sitt barn att gifta sig. Både kvinnan och mannen har rätt att söka skilsmässa. Man kan också söka skilsmässa utan makens eller makans samtycke.

Våld är alltid ett brott i Finland. Även våld i familjen och parförhållandet, till exempel slag och sexuellt våld är alltid ett brott.

Läs mer: Våld.

Jämställdhet i arbetslivet

I arbetslivet ska kvinnor och män behandlas lika. Diskriminering på grund av kön är förbjudet. Detta innebär till exempel att man inte får betala högre lön till en man än till en kvinna på grund av kön eller säga upp en anställd på grund av att hon är gravid.

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på grund av kön. Jämställdhetsombudsmannen är en myndighet, som övervakar att jämställdhetslagen följs. Om du misstänker att du har blivit diskriminerad i arbetslivet på grund av ditt kön, kan du kontakta jämställdhetsombudsmannen (tasa-arvovaltuutettu) eller ditt fackförbund.

Läs mer på InfoFinlands sida Jämlikhet och jämställdhet i arbetslivet.

Likabehandling

Enligt Finlands lag ska alla människor behandlas likvärdigt. Diskriminering är ett brott.

På InfoFinlands sida Diskriminering och rasism finns information om var du kan få hjälp om du har upplevt diskriminering eller blivit offer för ett rasistiskt brott.

Sexuella minoriteter och könsminoriteters rättigheter

Enligt Finlands lag får en människa inte diskrimineras på grund av sin sexuella läggning. Lagen förbjuder även diskriminering på grund av könsidentitet eller uttryck för kön.

Den som har blivit förföljd på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet någon annanstans kan söka asyl i Finland. Det är dock inte givet att man får asyl, utan varje fall utreds separat. I utredningen klarläggs situationen för den sökande och landet där denna kommer ifrån så noga som möjligt.

I Finland finns flera organisationer för sexuella minoriteter och könsminoriteter. De strävar efter att förbättra dessa minoriteters ställning i samhället. Många organisationer erbjuder även utbildning, rådgivning och olika stödtjänster.

Transpersoner, transvestiter, intersexuella personer och andra människor med mångfacetterad könsidentitet kan få hjälp av jämställdhetsombudsmannen om de upplever diskriminering.

I Finland kan två personer av samma kön gifta sig med varandra.

Läs mer på InfoFinlands sida Äktenskap i Finland.

På InfoFinlands sida Vad är en familj? finns information om familjer som bildas av samkönade par.

Barns rättigheter

I Finland har barn rätt till särskilt skydd och särskild omsorg. Barn har även rätt att uttrycka sina egna åsikter. Barn har rätt till att deras åsikt tas i beaktande när man fattar beslut om sådant som rör dem. Enligt Finlands lag är kroppsaga mot barn förbjudet och den kan ha straffpåföljd.

Mer information om barns rättigheter i Finland hittar du också på InfoFinlands sidor Barn.

Handikappades rättigheter

Enligt lag få handikappade personer inte diskrimineras. En handikappad har rätt att leva ett vanligt liv, till exempel studera, arbeta och bilda familj. Enligt lagen om likabehandling måste arbetsgivare och utbildningsanordnare förbättra handikappade personers möjligheter att få arbete och utbildning. Till exempel kan arbetsmiljön modifieras så att den handikappade lättare kan röra sig där.

Information om tjänster för handikappade hittar du på InfoFinlands sida Handikappade personer.