Gå till innehållet
Avoliitto

Samboförhållande

Publicerad31.03.2022
Ett samboförhållande är ett förhållande där ett par lever tillsammans utan att vara gifta. I Finland får alla par själva bestämma om de inleder ett samboförhållande, om spelreglerna i sin relation och om de gör slut på samboförhållandet. Ett samboförhållande registreras inte någonstans.

Till skillnad från äktenskap

 • har sambor inte underhållsskyldighet gentemot varandra
 • ärver sambor inte varandra
 • kan den ena sambon inte få änkepension om den andra sambon dör.

Ni kan ta ett gemensamt efternamn om

 • ni har gemensamma barn eller
 • om ni har bott tillsammans minst fem år.

Om ni vill ha ett gemensamt efternamn ska ni skicka in en anmälan om namnändring till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Om ni bor stadigvarande tillsammans i samma bostad, hör ni till samma hushåll. Detta har betydelse om ni till exempel ansöker om bostadsbidrag från FPA.

Läs mer om bostadsbidrag för sambor på InfoFinlands sida Bostadsbidrag.

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Att ändra efternamnet

Äktenskap som ingåtts utomlands

Ett samboförhållande kan utgöra ett hinder för att få uppehållstillstånd. Myndigheterna överväger beviljandet av uppehållstillstånd alltid fall för fall.

 

Barn till föräldrar i samboförhållande

Fastställande av faderskap (Isyyden tunnustaminen)

Om ni lever i ett samboförhållande och får ett barn ska barnets far fastställas. Om faderskapet inte fastställs är barnet officiellt faderlöst och då ansvarar modern ensam för underhåll och vård av barnet, även om ni bor tillsammans. Faderskapet kan fastställas vid mödravården under graviditeten. När barnet är fött kan faderskapet fastställas hos barntillsynsmannen i hemkommunen. Faderskapet fastställs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

När faderskapet har fastställts

 • kan barnet ges faderns efternamn
 • kan fadern vara barnets vårdnadshavare antingen tillsammans med barnets mor eller ensam. Vårdnadshavaren (huoltaja) är den person som ansvarar för vården och uppfostran av barnet.
 • är fadern förpliktad att delta i underhåll av barnet
 • har barnet rätt att ärva sin far och släkten på sin fars sida och tvärtom
 • har barnet rätt till familjepension om fadern dör.

Om fadern inte erkänner sitt faderskap kan modern väcka talan för fastställande av faderskapet.

Erkännande av moderskap

I Finland finns en moderskapslag enligt vilken ett barn kan ha två mödrar. Kvinnan som har fött barnet är alltid barnets mor. För barnet kan ytterligare en mor fastställas om:

 • barnet föds till följd av fertilitetsbehandling till modern och moderns kvinnliga partner eller make
 • båda föräldrarna har samtyckt till fertilitetsbehandlingen och
 • ingen fader kan fastställas för barnet.

Moderskap måste erkännas och fastställas även när föräldrarna är gifta.

När moderskapet har fastställts

 • kan barnet ges endera moderns efternamn eller mödrarnas gemensamma efternamn
 • båda mödrarna måste bidra till barnets underhåll
 • mödrarna får agera som barnets vårdnadshavare antingen tillsammans eller var för sig
 • barnet har arvsrätt till båda sina mödrar och deras släkt.

Moderskapet kan erkännas redan under graviditeten på rådgivningsbyrån eller efter barnets födelse hos barnatillsyningsmannen i hemkommunen. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för fastställande av moderskapet.

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Erkännande och styrkande av faderskap och moderskap

Barnets efternamn vid samboende

När ett barn föds i ett samboförhållande, kan hen få

 • moderns efternamn eller
 • faderns efternamn, om faderskapet har fastställts, eller
 • den icke-födande moderns efternamn om moderskapet har bekräftats eller
 • föräldrarnas gemensamma efternamn eller
 • ett kombinerat efternamn som har bildats av föräldrarnas efternamn.

Om föräldrarna inte har ett gemensamt efternamn men de har gemensamma barn, får barnet samma efternamn som dess syskon har.

Du kan ansöka om ett gemensamt efternamn med din sambo

 • om ni har bott tillsammans minst fem år eller
 • om ni har ett gemensamt barn.