Gå till innehållet
Lapsen terveys

Barns hälsa

Publicerad09.09.2022
I Finland finns omfattande och högklassiga hälsovårdstjänster för barn. De offentliga hälsovårdstjänsterna är förmånliga eller kostnadsfria, såsom barnrådgivningen och skolhälsovården. Dessutom finns många privata hälsovårdstjänster tillgängliga.

Om ditt barn har hemkommun i Finland har han eller hon rätt att utnyttja de offentliga hälsovårdstjänsterna. Barn har vid vissa tillfällen rätt att utnyttja tjänsterna även utan hemkommun. Till exempel under 18-åriga asylsökande har rätt till tjänsterna.

Läs mer på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

Om du omfattas av den finländska sjukförsäkringen (sairausvakuutus) kan du teckna en försäkring för ditt barn som täcker en del av kostnaderna för privata hälsovårdstjänster.

När ett barn insjuknar

Om barnet har feber eller annars är sjukt ska det inte tas till dagvården. Om ett barn under 10 år insjuknar akut kan barnets mamma eller pappa stanna hemma för att ta hand om barnet. Vårdledigheten kan vara högst fyra dagar. I kollektivavtalet bestäms om man får lön för denna tid eller inte.

Om ett barn blir sjukt under skoldagen vårdas han eller hon i skolan. Vid behov förs barnet till stadens hälsostation.

Om ett sjukt barn behöver läkarhjälp eller uppsöka hälsovårdare ska du kontakta hälsostationen (terveysasema) eller en privat läkarstation i din hemkommun. Hälsostationerna har öppet från måndag till fredag, vanligen kl. 8–16. Det är bäst att ringa hälsostationen genast på morgonen när tidsbeställningen öppnar. Vid tidsbeställningen bedöms vilken slags vård barnet behöver.

Kvällstid och under veckoslut har hälsostationerna stängt. Då vårdas akuta sjukfall och olycksfall på jourmottagningen (päivystys). Om barnets sjukdom inte kräver omedelbar vård ska du vänta tills din hälsostation har öppet igen. Jourmottagningen för barn och unga finns ofta i en separat enhet.

Du kan också boka tid till läkare på en privat hälsostation. De har ofta öppet också på kvällarna och ibland får man fortare en tid där. Privata hälsovårdstjänster är dock avsevärt dyrare för kunden än offentliga.

Om du misstänker att ett barn har förgiftats kan du fråga råd vid Giftinformationscentralen (Myrkytystietokeskus). Giftinformationscentralens telefontjänst är öppen 24 timmar om dygnet. Telefonnumret är (09) 471 977.

Om ett barn är i livsfara eller har hamnat i en olycka ska du ringa nödnumret (hätänumero) 112. Ambulanser är endast avsedda för allvarliga och brådskande situationer. Ring inte nödnumret vid vanliga sjukdomsfall.

Du får mer information på InfoFinlands sida Nödsituationer.

Småbarns hälsa

Hälsotillståndet hos barn under skolåldern följs vanligtvis i barnrådgivningen. Barn börjar i allmänhet skolan det år då de fyller sju år. Barnrådgivningen följer och stöder den fysiska, psykiska och sociala tillväxten och utvecklingen av barn under skolåldern. På barnrådgivningen besöker barnen regelbundet en läkare eller en hälsovårdare.

Hälsovårdaren följer barnets utveckling, vaccinerar barnet och ger information om rätt kost. Hälsovården besöket barnet också hemma direkt efter födseln.

Rådgivningsbyråns tjänster i den egna kommunen är kostnadsfria. Du kan utnyttja barnrådgivningsbyråns tjänster i din egen kommun om du har hemkommun i Finland. Mer information finns på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

Barnet får ett eget rådgivningskort på rådgivningen. Ta med dig kortet på varje besök till rådgivningen. Hälsovårdaren antecknar uppgifter om barnets hälsa och vaccinationer på kortet. I vissa städer används ett elektroniskt rådgivningskort.

När du flyttar till Finland eller från en kommun till en annan i Finland bör du kontakta rådgivningsbyrån på den nya hemorten. På så sätt säkerställer du att barnet kallas till rådgivningsbyrån i rätt tid.

Skolbarns hälsa

Varje skola har en läkare och en hälsovårdare. Hälsovårdaren undersöker barnen i skolan. Hälsovårdaren är på plats i skolan vissa dagar i veckan. Eleverna kan själva besöka hälsovårdarens mottagning om de har problem. Vid ett olycksfall i skolan får barnet första hjälpen. Mer information om skolhälsovården finns på social- och hälsovårdsministeriets (Sosiaali- ja terveysministeriö) webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Skolhälsovård

Vaccinationer

I Finland kan barnen vaccineras (rokotus) mot många smittsamma sjukdomar. Vaccinationerna ges på barnrådgivningen (lastenneuvola) och inom skolhälsovården. De vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet är avgiftsfria för familjen. Vaccinationerna är frivilliga. De flesta barn i Finland får de vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet. Berätta för hälsovårdaren vilka vaccinationer ditt barn har fått innan ni kom till Finland.

Om du vill att ditt barn ska få en vaccination som inte ingår i vaccinationsprogrammet ska du beställa tid till en läkare. Läkaren kan skriva ett recept på vaccinationen och hälsovårdaren kan vaccinera ditt barn. Du köper själv vaccinationen på apoteket.

Länken tar dig utanför tjänstenInstitutet för hälsa och välfärd

Vaccinationsprogrammet i Finland

Långvarig sjukdom och vård av ett handikappat barn

Du kan ansöka om specialvårdspenning om du måste delta i vård eller rehabilitering av ett barn med en svår sjukdom eller en funktionsnedsättning och kan inte arbeta på grund av det. Som alternativ för specialvårdspenning har du rätt till rehabiliteringspenning under rehabilitering av barnet.

Omskärelse av pojkar

Omskärelse (ympärileikkaus) är alltid ett oåterkalleligt ingrepp. Om det görs av icke-medicinska orsaker, inkräktar man på en pojkes fysiska integritet. Omskärelse får endast göras av en legitimerad läkare. För omskärelse behövs ett skriftligt samtycke av pojkens vårdnadshavare. Om barnet har två vårdnadshavare, behövs varderas samtycke, i annat fall kan ingreppet inte göras. Pojken har rätt att vägra att gå med på operationen.

Omskärelse får inte göras utan smärtlindring som ges av läkare, och det ska göras i en steril miljö. Icke-medicinsk omskärelse omfattas inte av den offentligt finansierade hälsovården, och kan därför inte göras på en offentlig hälsostation, och man måste själv betala det.

Fråga mer om omskärelse på rådgivningen, av läkaren på hälsostationen, skolhälsovårdaren eller skolläkaren.

Kvinnlig könsstympning

Könsstympning av flickor är ett brott i Finland. Man kan få ett flerårigt fängelsestraff för det. Det är likaså brottsligt att ta flickan utomlands för könsstympning.

Könsstympning orsakar många slags allvarliga hälsoproblem och är skadlig för hälsan ofta även i vuxen ålder. Könsstympning är också en skrämmande och möjligtvis mycket chockartad upplevelse för barnet.

Lokalinformation