Gå till innehållet
Yrityksen perustaminen Suomessa

Att grunda ett företag i Finland

Publicerad28.02.2024
Funderar du på att grunda ett företag? På denna sida hittar du information om vad du behöver beakta när du grundar ett företag i Finland.

Uppehållstillstånd för företagare

Om du vill arbeta som företagare i Finland och du är medborgare i ett EU-land, ett nordiskt land, Liechtenstein eller Schweiz, behöver du inget uppehållstillstånd i Finland. Du måste ändå ansöka om registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare. Läs mer på InfoFinlands sida EU-medborgare.

Om du vill vara företagare i Finland och du är medborgare i något annat land än EU-länderna eller de nordiska länderna, behöver du ett uppehållstillstånd. Information om uppehållstillstånd hittar du på InfoFinlands sida Till Finland som företagare.

Kom på en affärsidé

När du vill grunda ett företag ska du noga fundera på om du har en bra affärsidé. Fundera också på om du har tillräckliga yrkeskunskaper och erfarenhet. Det är viktigt att du känner väl till din bransch och de lagar som styr företagande. Det är också viktigt att känna till sina kunder och försäljningsmetoder.

Kom ihåg att företagande även medför risker. Tillräcklig finansiering och noggrann planering är nödvändiga.

Gör en affärsverksamhetsplan

I affärsverksamhetsplanen funderar du på styrkorna och svagheterna i ditt kunnande och egenskaperna hos den produkt, vara eller tjänst som du erbjuder. Fundera på vilka som är dina kunder och vilka önskemål de har. Fundera också på vilka som är dina konkurrenter och hurdana produkter och verksamhetssätt de har.

Den viktigaste delen i affärsverksamhetsplanen är verksamhetsplanen för ditt eget företag. Fundera noga hur företaget drivs och var och hurdana lokaler företaget har. Fundera på vilka produktionsmedel eller vilken arbetskraft du behöver. Vilka reklammedel ska du använda för att främja försäljningen? Ta också reda på om försäkringar täcker de risker som förknippas med verksamheten.

Fundera också på hur du ordnar bokföringen och planerar ekonomin. Hur avser du följa upp hur dina planer förverkligas? Anteckna allt detta i din affärsverksamhetsplan.

Hjälp med att upprätta en affärsverksamhetsplan

Du får närmare anvisningar om hur du upprättar en affärsverksamhetsplan vid företagsrådgivningscentra. På deras webbplatser kan du även ladda ned företagarguider åtminstone på finska och engelska. Där får du även en mall för affärsverksamhetsplanen och andra dokumentmallar.

Fråga om råd på företagsrådgivningen

I Finland har alla möjlighet att få kostnadsfri företagsrådgivning. Rådgivning erbjuds vid till exempel:

 • Nyföretagarcentraler
 • Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna)
 • Arbets- och näringsbyråer (TE-byråer)
 • FöretagsFinland (via webbplatsen och per telefon)

När du får en bra affärsidé, kontakta närmaste företagsservicecenter. Där hjälper experterna dig att utveckla affärsidén, göra en marknadsundersökning, beräkna lönsamheten och kartlägga finansieringen. Du får även stöd när du funderar på om du ska starta ett företag.

Företagsrådgivning fås på finska och svenska och åtminstone i de större städerna även på engelska. Ibland kan det finnas möjlighet att få rådgivning även på något annat språk.

Länken tar dig utanför tjänstenNyföretagarcentralerna i Finland

Företagsrådgivning

Länken tar dig utanför tjänstenFöretagsFinland

Företagsrådgivning

Företagarkurser

Olika instanser ordnar företagarkurser och informationsmöten som är mycket nyttiga för dig som ska grunda ett företag. På kurserna behandlas till exempel upprättande av affärsverksamhetsplan, start av företagsverksamheten, bokföring, företagsbeskattning, juridiska frågor, marknadsföring, försäljning och kundtjänst.

Ordna finansiering

Planera företagets finansiering noga innan du grundar företaget. Det är viktigt att du har tillräckligt stort kapital i början. En del av företagets finansiering kan bestå av en gåva eller ett lån. När du ansöker om finansiering måste du ha en ordentlig affärsverksamhetsplan färdig.

Lån

Banker och Finnvera beviljar lån till företagare som startar ett företag. Finnvera är ett finansieringsbolag som ägs av finska staten. Det ger lån till nya företag och redan aktiva företag. Om ditt företag har förutsättningarna för en lönsam verksamhet men du inte har tillräckligt mycket pengar eller säkerheter för att få ett banklån, ska du fråga om du kan få ett lån eller borgen hos Finnvera.

Startpenning

När du blir företagare kan du få startpenning för att trygga försörjningen när företagsverksamheten precis har börjat.

Du ansöker om startpenning hos den arbets- och näringsbyrå där du är kund. Om du är kund hos kommunens sysselsättningstjänster, ansök om startpenning hos din kommuns sysselsättningstjänster. Du kan få startpenning för sex månader i taget, sammanlagt för högst tolv månader. Startpenningen uppgår till cirka 750 euro per månad och är skattepliktig.

Förutsättningar för att få startpenning:

 • företagandet är din huvudsyssla
 • du har tillräckliga kunskaper om företagande och företagets bransch (t.ex. utbildning, arbetserfarenhet)
 • AN-byrån eller kommunen uppskattar att din företagsverksamhet kan vara lönsam
 • finansieringen av ditt företag och de tillstånd som krävs för dess verksamhet är i ordning
 • du behöver startpenning för din försörjning
 • du bor i Finland och grundar företaget i Finland.

Du kan inte få startpenning om:

 • företagandet är din huvudsyssla redan innan startpenning beviljas dig
 • du har andra inkomster (t.ex. lön eller studiestöd)
 • du har skatteskulder eller en betalningsanmärkning
 • du får genast en tillräcklig försörjning från ditt företag.

Om du avser ansöka om startpenning, kontakta AN-byrån eller kommunens sysselsättningstjänster så tidigt som möjligt. Du får mer information på Jobbmarknadens webbplats och på FöretagsFinlands telefontjänst.

Välj företagsform

När du ska grunda ett företag, måste du välja företagsform och ett namn för företaget samt ange bransch. När du väljer företagsformen ska du beakta bland annat antalet grundare, behovet av kapital, fördelningen av ansvar och beslutsmakt samt finansiering och beskattning.

Olika företagsformer i Finland är firma, öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag och andelslag.

När du funderar på vilken företagsform du ska välja, är det absolut tillrådligt att du kontaktar företagsrådgivningen.

Enskild näringsidkare

Det enklaste och vanligaste sättet att starta företagsverksamhet är att driva en firma som enskild näringsidkare. Du har bestämmanderätt över och ansvar för firmans ärenden och företaget kan anställa medarbetare precis som andra företag. Om företagsverksamheten är en bisyssla lönar det sig ofta att starta firma som enskild näringsidkare. Det går snabbt och enkelt att starta företagsverksamhet.

Aktiebolag

Aktiebolaget är den vanligaste företagsformen i Finland. Ett aktiebolag passar för all slags affärsverksamhet. Du kan grunda ett aktiebolag antingen själv eller tillsammans med andra delägare. Delägarens rösträtt, avkastning och ansvar i bolaget beror på hur många aktier i bolaget hen äger.

Öppet bolag

Ett öppet bolag bildas då två eller fler personer kommer överens om att grunda ett bolag genom att teckna ett bolagsavtal. Bolagsmännen, det vill säga de personer som tillsammans äger bolaget, är jämställda i all verksamhet som bolaget driver och ansvarar tillsammans och personligen för bolagets beslut, förbindelser och skulder.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är ett personbolag som skiljer sig från ett öppet bolag på så sätt att det i kommanditbolaget finns utöver en eller flera ansvariga bolagsmän åtminstone en tyst bolagsman, det vill säga en person som är delägare i företaget. Vanligen är den tysta bolagsmannen en investerare.

Andelslag

Ett andelslag är ett företag som ägs av medlemmarna. Ett andelslag kan ha en eller fler medlemmar. På andelslagets stämma har varje medlem en röst. Medlemmarna ansvarar för andelslagets förpliktelser (t.ex. skulder) endast med det belopp som de investerat i andelslaget.

Lättföretagande

Med lättföretagande avses en situation där du säljer tjänster (t.ex. städning, översättning eller renovering) och arbetar för kunder på samma sätt som en företagare, men du grundar inte ett eget företag. I det här fallet fakturerar du kunderna via ett faktureringsföretag. Faktureringsföretaget skickar fakturorna för ditt arbete till dina kunder och betalar skatterna för dig. Du måste dock teckna en pensionsförsäkring för företagare om din inkomst uppgår till minst 9 010,28 euro per år (2024).

Lättföretagande kan vara ett bra alternativ för dig om du vill prova på företagande innan du grundar ett eget företag eller om du vill ha företagandet som bisyssla vid sidan om ett annat arbete eller studier.

Intressebevakning och rådgivning för företagare

Som företagare kan du ta del av tjänster vid branschförbundet för din bransch, exempelvis få rådgivning i frågor som rör företagande och om branschen som ditt företag verkar i. Branschförbunden för olika branscher är företagens intressebevakningsorganisationer.

Finlands Näringsliv EK representerar alla privata branscher och företag i alla storlekar.

Företagarna i Finland är företagarnas intressebevakningsorganisation som för sina medlemmar också producerar olika tjänster, exempelvis kostnadsfri telefonrådgivning i frågor som rör företagande.

Ta reda på om du är företagare eller arbetstagare

Ibland vill en arbetsgivare att du arbetar för hen som företagare och inte som arbetstagare. Då måste du se till att det verkligen handlar om företagande. Ett uppdragsavtal gör dig inte till företagare.

Företagaren får själv bestämma hur, var och när hen arbetar. Hen får ersättning för det utförda arbetet och har förhandlat ersättningen i förväg med den person som beställer arbetet. Företagaren har inte rätt till övertidsersättning, betald semester eller sjukledighet. Företagaren måste själv ta hand om sin sociala trygghet och sina pensionsavgifter och försäkringspremier.

Om du till exempel inte själv får bestämma hur och när du utför arbetet, är det möjligt att du enligt lag är arbetstagare och inte företagare. I detta fall måste arbetsgivaren ge dig arbetsgivarens status och förmåner, såsom betald semester och sjukledighet. Om du inte är säker på om du är arbetstagare eller företagare, be arbetarskyddsmyndigheten om hjälp med att klargöra din situation. Arbetsgivaren kan inte tvinga dig att bli företagare.

Lokalinformation