Gå till innehållet
Tuki- ja palveluasuminen

Stöd- och serviceboende

Publicerad27.05.2022
I Finland ordnas stödboende (tukiasuminen) och serviceboende (palveluasuminen) för dem som behöver stöd för att kunna bo självständigt.

Stöd- och serviceboende kan ordnas för

  • åldringar
  • handikappade
  • utvecklingsstörda
  • människor som återhämtar sig från problem med den mentala hälsan och missbrukarproblem.

Stöd- och serviceboende tillhandahålls av kommuner, organisationer och privata företagare.

Om stöd- eller serviceboende ansöks i hemkommunens socialverk (sosiaalivirasto).

Stödboende

Den som bor i en stödbostad klarar nästan självständigt av de dagliga bestyren. Stödets omfattning beror på den boendes behov. Det kan variera allt mellan dagliga till veckovisa hembesök. En stödbostad kan antingen vara kundens egen ägarbostad, en hyresbostad eller någon annan bostadsform.

Hur länge man bor i stödbostad beror på kundens livssituation och behov. Avsikten är att kunderna under sin tid i en stödbostad kommer till rätta med sitt liv i den mån att de kan övergå till självständigt boende.

Serviceboende

Serviceboende är en boendeform avsedd för sådana personer som behöver kontinuerlig hjälp men inte är i behov av anstaltsvård.

Serviceboendet omfattar både bostaden och tjänsterna som anknyter till boendet. Invånaren står själv för boendekostnaderna. Serviceboende kan ordnas i vanliga bostäder, i ett servicehus, i en servicebostadsgrupp eller i någon annan form. Invånaren förfogar alltså över en egen bostad och tillgång till tjänster som anknyter till boendet.

Tjänsterna kan vara till exempel hemhjälp, måltidservice, tjänster i anslutning till den personliga hygienen, olika typer av säkerhetstjänster och hälsovårdstjänster.

Kostnader för serviceboende

Kostnaderna för serviceboendet beror på vem som levererar tjänsten. Serviceboende tillhandahålls såväl av kommuner som av privata företag. Priserna och tjänsterna varierar mycket.

När du ansöker om serviceboende är det bra att noga reda ut vad det kostar. Det lönar sig att jämföra kommunalt ägda och privata servicehus. Den boende betalar boendet och tjänsterna själv om det är möjligt. Kommunen ska dock säkerställa att invånaren har råd med att bo i ett servicehus om han eller hon är i behov av serviceboende. Kommunens socialverk kan hjälpa dig med att reda ut de olika boendealternativen.

Åldringar

Åldringar som dagligen behöver utomstående stöd och hjälp har rätt till serviceboende. De kan själva välja hur mycket hjälp som ska ingå i serviceboendet.

Handikappade personer

Serviceboende ordnas för sådana handikappade personer som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom behöver hjälp för att klara av dagliga sysslor.

På InfoFinlands sida Tjänster för handikappade hittar du information om tjänster för handikappade.

Människor som återhämtar sig från problem med den mentala hälsan och missbrukarproblem

Människor som återhämtar sig från rusmedelsmissbruk eller problem med den mentala hälsan har möjlighet till stödboende. Stödboendet hjälper dem att lära sig bo på egen hand och föra ett självständigt liv och stödjer dem i återhämtningen.

På InfoFinlands sida Missbruksproblem hittar du information om var du kan få hjälp om du eller en närstående till dig har problem med rusmedel.

Länken tar dig utanför tjänstenSocial- och hälsovårdsministeriet

Boendetjänster