Gå till innehållet
Kulttuurit ja uskonnot Suomessa

Kulturer och religioner i Finland

Publicerad12.07.2024

I Finland bor cirka 5,5 miljoner människor. Nationalspråken är finska och svenska. I Finland råder religionsfrihet, vilket innebär att alla får välja sin egen religion och utöva den. På denna sida hittar du information om befolkningen, religioner, religionsfrihet och barnets religion i Finland.

Befolkningen i Finland

Finlands folkmängd är cirka 5,5 miljoner människor. Finland är ett mycket glesbefolkat land. Befolkningen är framför allt koncentrerad till de stora städerna och tätorterna. I huvudstadsregionen bor över en miljon människor.

Länken tar dig utanför tjänstenStatistikcentralen

Finlands befolkning

Finska och svenska är Finlands nationalspråk. Strax under 4,9 miljoner människor har finska som modersmål, medan strax under 300 000 människor talar svenska. De största språken efter finska och svenska är ryska, estniska, engelska, somaliska och arabiska.

Till befolkningen i Finland hör olika slags minoriteter som till exempel har ett annat modersmål, en annan kultur eller religion än majoriteten av finländarna. I Finland bor cirka 10 000 samer. Samerna är den enda urbefolkningsgruppen i Europeiska unionen. Förutom i Finland bor samer också i Norge, Sverige och Ryssland. I Finland talas tre olika varieteter av samiska: nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska. De samiska språken är officiella språk i samernas hembygdsområde. Traditionella etniska minoriteter i Finland är till exempel romerna, judarna och tatarerna. I Finland bor dessutom människor som har flyttat hit till exempel från Estland, Ryssland, Irak, Kina och Indien.

Religioner i Finland

Det största religiösa samfundet i Finland är evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, där cirka 60 procent av befolkningen är medlemmar. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Ortodoxa kyrkan i Finland har en särskild ställning i Finland, till exempel rätt att ta ut skatt. Utöver dessa finns det i Finland ungefär 170 registrerade religiösa samfund. Flest medlemmar finns i de islamska samfunden, katolska kyrkan och Jehovas vittnen. Många människor tillhör inget religiöst samfund.

Länken tar dig utanför tjänstenUndervisnings- och kulturministeriet

Religiösa samfund

Länken tar dig utanför tjänstenUskonnot.fi

Religiösa samfund

Religionsfrihet och religionsutövande i Finland

I Finland råder religionsfrihet. Alla som bor i Finland har rätt att själva välja sin religion och utöva den. Om man inte vill, måste man inte välja någon religion alls. Ingen kan heller mot sin vilja tvingas att delta i religionsutövande.

Länken tar dig utanför tjänstenUndervisnings- och kulturministeriet

Religionsfrihet

Minst 20 myndiga personer kan grunda ett religiöst samfund. Religiösa grupper måste inte registrera sig som samfund, utan de kan även verka utan att ha registrerat sig.

Länken tar dig utanför tjänstenPatent- och registerstyrelsen

Registrering av ett religiöst samfund

Barnets religion

Föräldrarna bestämmer barnets religion. Om föräldrarna inte är överens, registreras barnet inte i något trossamfund. Om en domstol har utsett en av föräldrarna som ensam vårdnadshavare kan denne på egen hand fatta beslut om barnets religion.

Barnet har rätt att få undervisning i sin egen religion i skolan. Läs mer på InfoFinlands sida Grundläggande utbildning.

En myndig person, alltså en person som har fyllt 18 år, får själv besluta om sin religion.