Gå till innehållet
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

Jämlikhet och jämställdhet i arbetslivet

Publicerad08.02.2024
I Finland måste alla arbetstagare behandlas jämlikt och jämställt enligt lag. Ingen får diskrimineras vid rekrytering eller på arbetsplatsen.

Jämlikhet betyder att alla människor är likvärdiga oberoende av ålder, etnisk eller nationell härkomst, nationalitet, språk, religion och övertygelse, åsikt, handikapp, hälsotillstånd, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Jämställdhet betyder att alla människor är likvärdiga oberoende av kön.

Om jämlikhet och jämställdhet föreskrivs i diskrimineringslagen (yhdenvertaisuuslaki), lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (tasa-arvolaki) och i arbetsavtalslagen (työsopimuslaki). Enligt dessa ska anställda behandlas lika när det gäller anställning, arbetsförhållanden, anställningsvillkor, utbildning för personalen och avancemang i karriären. I Finland måste alla arbetsgivare främja jämlikhet och jämställdhet. Om det finns 30 eller fler arbetstagare på en arbetsplats, ska arbetsgivaren utarbeta en skriftlig jämställdhetsplan (tasa-arvosuunnitelma) och likabehandlingsplan (yhdenvertaisuussuunnitelma). 

Jämlikhet i rekryteringen

Diskrimineringslagen förutsätter att alla arbetssökande behandlas lika. Arbetsgivaren måste välja den sökande som har de bästa meriterna för uppgiften. Arbetsgivaren ska också kunna bevisa att det finns godtagbara grunder för valet som anknyter till arbetets karaktär och att valet inte har varit diskriminerande. Man får inte kräva sådana egenskaper av arbetssökanden som inte är nödvändiga för att utföra arbetet. Arbetsgivaren får till exempel inte kräva att du ska behärska finska språket fullständigt om det inte är nödvändigt i arbetet.

Jämlikhet på arbetsplatsen

Du har rätt till samma lagstadgade anställningsvillkor som en finsk arbetstagare.

Arbetsgivaren får inte diskriminera dig vid beslut om fördelning av arbetsuppgifter, möjligheter till avancemang eller upphävande av anställningen. Dessutom måste arbetsgivaren se till att du, om du har ett annat modersmål än finska eller svenska, får information om de viktigaste villkoren för anställningsförhållandet samt vägledning i dina arbetsuppgifter på ett språk som du förstår. 

Om du utsätts för ett sämre bemötande än andra på arbetsplatsen eller en lägre lön på grund av ditt ursprung kan arbetsgivaren göra sig skyldig till diskriminering, vilket är förbjudet enligt lag.

Vilken lag som är tillämplig på internationella anställningsförhållanden beror på situationen. Det är fråga om ett internationellt anställningsförhållande när till exempel arbetsgivarens och arbetstagarens hemorter är belägna på olika staters territorium.

Arbetsdiskriminering är ett brott. Om du misstänker att du blivit utsatt för arbetsdiskriminering kan du kontakta arbetarskyddsmyndigheterna (työsuojeluviranomaiset), diskrimineringsombudsmannen (yhdenvertaisuusvaltuutettu) eller ditt fackförbund.

Vid problem kan du fråga om råd hos arbetarskyddsfullmäktige (työsuojeluvaltuutettu) eller den förtroendevalda (luottamusmies) på din arbetsplats. Arbetarskyddsfullmäktige övervakar de anställdas säkerhet. Den förtroendevalda övervakar att arbetsgivaren följer arbetslagstiftningen och kollektivavtalet på arbetsplatsen. Den förtroendevalda ger råd och kan vid behov också reda ut eventuella meningsskiljaktigheter.

Läs mer om arbetstagarnas rättigheter på InfoFinlands sidor Under anställningen och Problem i arbetslivet.

Jämställdhet mellan könen i rekryteringen och på arbetsplatsen

Alla ska behandlas lika i samband med anställning och i fråga om arbetsförhållandena och lönesättningen, oavsett kön. En arbetstagare får inte särbehandlas i arbetslivet på grund av graviditet eller föräldraskap. Arbetstagaren har inte heller rätt att vägra arbetsuppgifter på grund av sitt kön.

I Finland finns en lag om jämställdhet mellan kvinnor och män, som föreskriver att arbetsgivaren ska övervaka att jämställdhet uppnås på arbetsplatsen och att ingen diskrimineras på arbetsplatsen. Jämställdhetsombudsmannen (tasa-arvovaltuutettu) övervakar att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män följs. Om du misstänker att din arbetsgivare har diskriminerat dig på grund av ditt kön kan du be jämställdhetsombudsmannen om anvisningar och råd samt hjälp med att reda ut saken.

Läs mer om ämnet på InfoFinlands sida Jämlikhet och jämställdhet.