Gå till innehållet
Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet

Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter

Publicerad31.01.2024
Arbetslivet i Finland styrs av många regler som arbetstagaren och arbetsgivaren måste följa. I lagstiftningen och kollektivavtalen fastställs till exempel minimilöner, arbetstider, semester, lön under sjukskrivning och uppsägningsvillkor.

Arbetsgivaren har rätt att:

  • anställa en arbetstagare
  • leda arbetet och ge råd och utfärda bestämmelser som ansluter till utförandet av arbetet
  • säga upp och häva ett arbetsavtal inom ramen för begränsningarna i lag

Arbetsgivaren har skyldighet att:

  • följa lagar och avtal
  • behandla arbetstagarna jämlikt oavsett deras härkomst, religion, kön, ålder eller politiska åsikt
  • sörja för arbetstagarnas säkerhet och arbetshälsa
  • ge arbetstagaren en skriftligt utredning om de centrala villkoren i arbetet
  • främja ett gott arbetsklimat, arbetstagarens arbetsprestationer och yrkesutveckling

Kollektivavtal

Arbetsgivaren måste följa kollektivavtalet. Hen kan till exempel inte betala en lägre lön eller kräva mer arbete än vad som anges i avtalet.

Inkomstregistret

Inkomstregistret är en databas dit arbetsgivarna anmäler lönerna som de utbetalat till sina anställda. Anmälan ska göras senast fem dagar efter löneutbetalningen. Uppgifterna ska skickas till inkomstregistret elektroniskt:

  • direkt via lönesystemet om det har en inbyggd teknisk förbindelse till Inkomstregistret eller
  • via Inkomstregistrets ärendehantering, till vilken man får tillträde med webbankkoder eller andra medel för elektronisk identifiering.

Löneuppgifterna kan endast i undantagsfall anmälas med ett pappersformulär. Läs mer om Inkomstregistret och om att anmäla löner på Inkomstregistrets webbplats.

Yrkessjukdoms- och arbetsolycksfallsförsäkring

Arbetsgivaren måste teckna en yrkessjukdoms- och arbetsolycksfallsförsäkring åt sina anställda. Detta ska alltid göras när en anställning börjar. Arbetstagaren kan få ersättning vid ett olycksfall. Ersättningen kan vara en ersättning av sjukvårdskostnader och inkomstbortfall i form av dagpenning, olycksfallspension, ersättning för den skada som olyckan har orsakat, rehabilitering eller vid dödsfall familjepension till de anhöriga. Arbetsgivaren kan utöver de lagstadgade försäkringarna även teckna olika frivilliga försäkringar åt sina anställda.

Det är bra att kontrollera hos arbetsgivaren vilka försäkringar hen har tecknat åt sina anställda.

Arbetsintyg

När en anställning upphör har den anställda rätt att få ett skriftligt arbetsintyg av arbetsgivaren. Läs mer på InfoFinlands sida Arbetsintyg.