Gå till innehållet
Verotus

Beskattning

Publicerad02.04.2024
I Finland betalar du skatt på din lön och andra inkomster. Skattebeloppet beror på hur mycket inkomster du får. Om du kommer från utlandet för att arbeta i Finland påverkas din beskattning av hur länge du vistas i Finland och om din arbetsgivare är ett finländskt eller utländskt företag.

Skatt betalas på både förvärvs- och kapitalinkomster. Förvärvs- och kapitalinkomsterna beskattas på olika sätt. Kapitalinkomst är inkomster från förmögenhet. De övriga inkomsterna är förvärvsinkomst.

Förutom löneinkomsterna betalar du även skatt för till exempel följande inkomster i Finland:

  • arbetsersättning
  • företagsinkomst
  • olika sociala förmåner, såsom arbetslöshetsdagpenning, föräldradagpenning och studiestöd
  • pensioner
  • kapitalinkomster, såsom hyresinkomster eller överlåtelsevinster

Med skattepengarna betalar staten och kommunerna till exempel:

  • hälsovård
  • utbildning
  • småbarnspedagogik
  • försvar.

I Finland är beskattningen progressiv. Det innebär att man på en stor lön betalar en större andel skatt än på en mindre lön. Skatteprocenten anger hur mycket skatt du betalar på dina inkomster. Den beräknas i Finland för var och en separat. Din makas/makes inkomster inverkar inte på din skatteprocent. Du kan uppskatta din skatteprocent med Skatteförvaltningens skatteräknare.

Om du får lön drar arbetsgivaren av skatten från lönen och betalar den direkt till skattemyndigheten. För att kunna göra det behöver arbetsgivaren ett skattekort av dig. Skattekortet är ett dokument som anger din skatteprocent. Skatteförvaltningen räknar efter varje år om du har betalat tillräckligt med skatt på dina inkomster. Om du har betalat för mycket skatt får du skatteåterbäring. Om du har betalat för lite skatt ska du betala den återstående delen som kvarskatt.

Läs mer på sidan: Skattedeklaration och beskattningsbeslut.

Kontrollera i lönespecifikationen och skattedeklarationen att arbetsgivaren har dragit av skatten från din lön och betalat den till skattemyndigheten. Spara lönekvittona.

Förutom skatterna drar arbetsgivaren av från din lön obligatoriska försäkringspremier till exempel för arbetslöshet och insjuknande.

Länken tar dig utanför tjänstenSkattemyndigheten

Skattekort

Länken tar dig utanför tjänstenSkatteförvaltningen

Skatteprocenträknare

Beskattningen när du börjar arbeta i Finland

Om du vistas i Finland i mer än sex månader, ska du i allmänhet betala skatt på alla dina inkomster till Finland. Detta gäller även de inkomster som du får från utlandet. Du ska i allmänhet också betala de obligatoriska försäkringspremierna till Finland. Om du har en finländsk arbetsgivare bestäms din skatteprocent enligt inkomsterna för hela året. Skatteprocenten är desto större ju mer du har löneinkomster. Du behöver en finländsk personbeteckning och ett finländskt skattekort.

Om du vistas i Finland i högst sex månader och din arbetsgivare är ett utländskt företag, behöver du i allmänhet inte betala skatt till Finland. Om din arbetsgivare dock är finländare eller om din utländska arbetsgivare har en arbetsplats i Finland, betalar du skatt i Finland. Du kan söka progressiv beskattning, om du bor i ett land som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i ett land med vilket Finland har ett skatteavtal. I annat fall betalar du en källskatt på 35 procent på lönen och du behöver ett källskattekort.

Om du har sjukförsäkring i Finland förordnar Skatteförvaltningen dig arbetstagarens sjukförsäkringsavgift. Du betalar dock inte sjukförsäkringsavgift i Finland om du har ett A1-intyg eller liknande intyg med vilket du påvisar att du är försäkrad i det land där du bor.

När du flyttar utomlands från Finland måste du göra en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata senast en vecka efter att du har flyttat. Det är bra att separat anmäla även Skatteförvaltningen om flytten.

Lokalinformation