Gå till innehållet
Suomalainen työkulttuuri

Den finländska arbetskulturen

Publicerad31.01.2024
I Finland värdesätts ärlighet, punktlighet och jämställdhet. Det syns överallt i den finländska kulturen, även i arbetslivet. På den här sidan finns mer information om den finländska arbetskulturen.

Lagar och avtal i arbetslivet

Arbetslivet i Finland styrs av många regler som arbetstagaren och arbetsgivaren måste följa. I lagstiftningen och kollektivavtalen fastställs till exempel minimilöner, arbetstider, semester, lön under sjukskrivning och uppsägningsvillkor.

Ibland kan arbetsgivaren be arbetstagaren arbeta övertid. Enligt lag ska arbetsgivaren betala högre lön för övertid. Du kan även få ersättningen i form av ledighet. Du har rätt att vägra övertidsarbete.

Information om arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter i Finland hittar du på InfoFinlands sida Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.

Lär dig finska eller svenska

Även om folk i Finland kan engelska relativt bra, har du stor nytta av att kunna finska eller svenska. Du kan utveckla dina språkkunskaper på kurser eller i arbetet. Dra dig inte för att prata finska eller svenska med dina kollegor. Läs mer om språkstudier i InfoFinlands avsnitt Finska och svenska språket.

Jämlikhet och jämställdhet i arbetslivet

Enligt finsk lag är alla slags diskriminering på arbetsplatserna förbjuden. Arbetsgivaren ska se till att jämlikhet och jämställdhet mellan könen förverkligas på arbetsplatsen.

Läs mer på InfoFinlands sida Jämlikhet och jämställdhet i arbetslivet.

Eget initiativtagande och ansvar

På en finländsk arbetsplats övervakar chefen inte de anställdas arbete hela tiden. Arbetstagarna tillfrågas om sina åsikter och åsikterna beaktas i planeringen av arbetet.

Man kommer överens om utförandet av arbetet på gemensamma möten och alla håller fast vid det man kommit överens om. Chefen ger den anställda arbetsuppgifter och förväntar sig att den anställda själv fattar beslut om detaljerna i arbetets utförande. Om den anställda inte kan eller förmår utföra arbetsuppgiften som anvisats, går han eller hon själv till andra anställda eller chefen för att be om råd.

Pålitlighet och att hålla tidtabeller

I den finländska arbetskulturen är det viktigt att hålla fast vid överenskommelser. När man har beslutat något tillsammans förväntar sig både de anställda och arbetsgivaren att alla gör det man kommit överens om.

I Finland är det också viktigt att man håller fast vid tider. Man kommer punktligt till arbetet på den avtalade tiden. Klockan 8.00 betyder prick klockan 8.00, inte klockan 8.10. Det är oartigt att komma för sent eftersom de andra då tvingas vänta på den som är försenad. Om du vet att du kommer att bli sen till arbetet ska du tala om det för din chef.

På många arbetsplatser har man flexibel arbetstid och man kan komma till arbetet till exempel mellan klockan 7 och 9 och gå hem mellan klockan 15 och 17. Om man har flexibel arbetstid ska den anställda själv se till att han eller hon arbetar den tid som avtalats.

Kommunikationsstil

Finländarna är ofta rakt på sak och frispråkighet upplevs inte som något oartigt. Rättframhet är också vanligt i arbetslivet. Om man till exempel inte har tillräckligt med tid för att göra en arbetsuppgift, är det bra att säga det uppriktigt till chefen. På möten och vid diskussioner är det vanligt att man går rakt på sak genast efter att man hälsat på varandra.

I den finländska arbetskulturen tilltalar man varandra på ett mycket informellt sätt. På de flesta arbetsplatserna duar alla varandra oberoende av sin ställning.

Religionens påverkan på arbetslivet

Många finländare är kristna men inte speciellt religiösa. I den finländska kulturen följs dock fortfarande många kristna seder. I arbetslivet syns religionens inflytande i de många lediga dagarna som anställda får. Under de kristna helgerna, såsom på jul och påsk, har man lagstadgade lediga dagar.

Läs mer om högtidsdagarna på InfoFinlands sida Finländska helgdagar.

Religiösa seder eller ritualer hör inte hemma på den finländska arbetsplatsen. På vissa arbetsplatser har man ordnat en plats för bön om de anställda framfört önskemål om det. Sådan praxis är dock ovanlig på arbetsplatser. Om en anställd till exempel vill hålla en bönestund under arbetsdagen ska detta göras under de avtalade pauserna. Yttre religiösa symboler, såsom huvuddukar, är tillåtna i Finland, men de klädregler som gäller på arbetsplatserna måste följas. Orsaken till detta är arbetssäkerhets- och hygienföreskrifter som anknyter till arbetsuppgifterna.

Du kan läsa mer om värderingar och seder i det finländska samhället på sidan Finländska seder.

Länken tar dig utanför tjänstenTekniikan akateemiset TEK

Den finländska arbetskulturen