Gå till innehållet
Työsuojelu

Arbetarskydd

Publicerad28.11.2022

I Finland fästs stor uppmärksamhet vid arbetarskyddet. Arbetsgivaren ansvarar för att alla kan arbeta tryggt. Arbetstagaren måste även själv se till att hen utför sitt arbete på ett säkert sätt och följer instruktionerna.

Arbetarskyddsverksamhet på arbetsplatsen

Arbetsgivaren ska ordna arbetsplatsintroduktion för nya anställda. Arbetsgivaren är också skyldig att göra de anställda förtrogna med arbetsplatsens säkerhetsanvisningar och lära dem korrekta arbetssätt.

De anställda ska också själva sörja för arbetssäkerheten. Arbetet ska utföras enligt anvisningarna. Om arbetet är uppenbart farligt kan den anställda vägra att utföra det.

På arbetsplatserna ska det finnas tillräckligt många personer med kunskaper i första hjälpen, första hjälpen-utrustning samt instruktioner för olycksfall. Arbetsgivarna ordnar utbildning i första hjälpen på arbetsplatsen.

Om det finns minst tio anställda på en arbetsplats väljer dessa ut en arbetarskyddsfullmäktig som representerar dem. Arbetarskyddsfullmäktige gör sig insatt i arbetarskyddsfrågor som gäller arbetsplatsen, deltar i arbetsplatsens arbetarskyddsinspektioner och informerar de anställda om ärenden som rör arbetets säkerhet och hälsa.

Arbetsgivaren utser för varje arbetsplats en arbetarskyddschef, som bistår arbetsgivaren i samarbetet med anställda och arbetarskyddsmyndigheter.

Arbetarskyddsmyndigheter

I Finland finns det fem ansvarsområden för arbetarskydd som lyder under Regionförvaltningsverket (RFV). Ansvarsområdena övervakar att de lagenliga arbetarskyddsföreskrifterna följs på arbetsplatserna.

Ansvarsområdena för arbetarskydd ger både arbetstagare och arbetsgivare råd i frågor som gäller arbetets säkerhet och hälsa samt i frågor som rör anställningsvillkor.

Arbetarskyddsinspektörerna utför kontroller på arbetsplatser. De kontrollerar bland annat om säkerhetsföreskrifterna följs på arbetsplatsen, om man har gett tillräcklig introduktion i arbetet och huruvida utländska arbetstagares arbetsförhållanden och anställningsvillkor följer finländska lagar och avtal.

Arbetarskyddsinspektören har rätt att få tillträde till varje arbetsplats och tillgång till de dokument som är väsentliga för övervakningen av arbetarskyddet. Arbetarskyddsmyndigheten kan förplikta arbetsgivaren att rätta till brister i arbetssäkerheten som förekommer på arbetsplatsen