Gå till innehållet
Perhevapaat

Familjeledighet

Publicerad20.06.2022
När ett barn föds till familjen har föräldrarna rätt att ta familjeledighet, det vill säga stanna hemma för att ta hand om barnet.

Med familjeledighet avses

  • moderskapsledighet
  • faderskapsledighet
  • föräldraledighet
  • vårdledighet

Meddela din arbetsgivare om familjeledigheten senast två månader innan den börjar. Om du är arbetslös ska du meddela om familjeledigheten till TE-tjänsterna eller sysselsättningstjänsterna i din kommun.

Familjeledigheterna är vanligen oavlönad ledighet. Huruvida du får lön under familjeledigheten beror på ditt kollektivavtal. Kontrollera detta med din arbetsgivare.

FPA stöder barnfamiljer ekonomiskt från och med moderns graviditet samt under olika familjeledigheter.

Läs mer på InfoFinlands sida Ekonomiskt stöd till familjer .

När familjeledigheterna upphör har arbetstagaren rätt att återvända till sitt eget arbete eller motsvarande arbete på den gamla arbetsplatsen. Arbetsavtalet för en gravid kvinna får inte hävas och hon får inte diskrimineras på grund av sin graviditet.

I Finland känner arbetsgivarna och arbetstagarna till familjeledigheterna och de används allmänt.

Moderskapsledighet

Moderskapsledigheten är 105 vardagar. Arbete under moderskapsledigheten är tillåtet om det kan utföras utan att moderns, fostrets eller barnets säkerhet äventyras. Under moderskapsledigheten får man dock inte arbeta under de två veckor som föregår det beräknade födelsedatumet och under två veckor efter förlossningen.

Faderskapsledighet

Faderskapsledigheten är den del av föräldraledigheten som är avsedd att tas ut av fadern. Faderskapsledigheten är allt som allt 54 vardagar. Dessa dagar kan inte överföras till modern.

Du kan ta ut högst 18 dagar av din faderskapsledighet samtidigt som barnets mor är moderskaps- eller föräldraledig. Dessa dagar kan du dela upp på högst fyra perioder.

De återstående 36 dagarna kan du dela upp på högst två perioder. Under dessa dagar kan modern inte vara moderskapsledig samtidigt. Avsikten är att fadern tar hand om barnet. Du kan också ta ut alla 54 dagar av din faderskapsledighet vid olika tider med modern.

Du kan själv bestämma om du tar ut hela faderskapsledigheten eller bara en del av dagarna. Faderskapsledigheten får endast tas ut före barnet har fyllt två år. När barnet fyller två år kan du inte längre ta ut faderskapsledighet trots att du har dagar kvar.

Föräldraledighet

Efter moderskapsledigheten kan antingen modern eller fadern stanna hemma för att ta hand om barnet. Föräldraledigheten varar 158 vardagar. Båda föräldrarna kan inte vara föräldralediga samtidigt. Däremot kan man dela upp föräldraledigheten så att modern eller fadern stannar hemma växelvis för att ta hand om barnet.

Vårdledighet

Efter föräldraledigheten kan antingen modern eller fadern ta ut en oavlönad vårdledighet för att ta hand om barnet tills barnet fyller tre år.

Det förutsätter att modern eller fadern varit anställd hos samma arbetsgivare minst sex månader under det senaste året. Under vårdledigheten betalar FPA stöd för hemvård av barn. Se villkoren för stödet för hemvård av barn på InfoFinlands sida Stöd för vård av barn i hemmet .

Partiell vårdledighet

Du kan också vara vårdledig på deltid. Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om partiell vårdledighet. Då arbetar du kortare dagar och får på motsvarande sätt mindre lön. Makarna kan vara vårdlediga på deltid samtidigt så att den ena förkortar sin arbetstid från morgonen och den andra från eftermiddagen. Du kan vara vårdledig på deltid tills barnet har gått ut årskurs två.

Om du har hemkommun i Finland kan du ansöka hos FPA om flexibel vårdpenning för hemvård av barn under tre år och om partiell vårdpenning för hemvård av skolbarn i årskurserna 1 eller 2. Flexibel vårdpenning betalas inte för vård av ett barn som fyllt tre år men ännu inte går i skolan.

Läs mer om flexibel och partiell vårdpenning på InfoFinlands sida Stöd för vård av barn i hemmet .