Gå till innehållet
Perhevapaat

Familjeledighet

Publicerad31.01.2024
När ett barn föds till familjen har föräldrarna rätt att ta familjeledighet, det vill säga stanna hemma för att ta hand om barnet.

Lagarna om familjeledigheter ändrades 1.8.22. Om barnets beräknade förlossningsdatum är 4.9.22 eller senare, omfattas föräldrarnas familjeledigheter av de nya lagarna. Om barnets beräknade förlossningsdatum är (har varit) före 4.9.22, omfattas föräldrarnas familjeledigheter av de gamla lagarna. På den här sidan finns information om familjeledigheterna enligt de nya lagarna. 

På den här sidan finns information om familjeledigheterna för arbetstagare. Du hittar information om förmånerna som betalas under familjeledigheter på InfoFinlands sida Ekonomiskt stöd till familjer.

Med familjeledighet avses

  • graviditetsledighet och särskild graviditetsledighet
  • föräldraledighet
  • vårdledighet.

Underrätta din arbetsgivare om din föräldraledighet senast två månader innan den börjar. Om du är arbetslös ska du anmäla familjeledigheten till TE-tjänsterna eller sysselsättningstjänsterna i din kommun.

Ofta betalar arbetsgivaren lön till arbetstagaren för de första veckorna under graviditetsledigheten eller föräldraledigheten. För vårdledigheten betalas ingen lön. Familjeledigheterna kan dock också vara helt oavlönade ledigheter. Huruvida du får lön under familjeledigheten beror på ditt kollektivavtal. Kontrollera detta med din arbetsgivare.

Om du har rätt till FPA:s förmåner, betalar FPA dig stöd under familjeledigheterna. Läs mer på InfoFinlands sida Ekonomiskt stöd till familjer.

När familjeledigheterna upphör har du rätt att återvända till ditt gamla arbete eller ett motsvarande arbete på den gamla arbetsplatsen. Du får inte bli utsatt för diskriminering eller sägas upp på grund av graviditeten.

I Finland känner arbetsgivarna och arbetstagarna till familjeledigheterna och de används allmänt.

Graviditetsledighet

Graviditetsledigheten varar 40 vardagar. Vanligtvis börjar den 30 vardagar före barnets beräknade förlossningsdatum. Graviditetsledigheten måste inledas senast 14 vardagar före det beräknade förlossningsdatumet.

Om du har ett arbete där babyns hälsa eller din egen hälsa utsätts för risk, kan du gå på särskild graviditetsledighet genast när graviditeten har konstaterats.

FPA kan betala graviditetspenning för graviditetsledigheten, om du inte får lön under graviditetsledigheten. Läs mer på InfoFinlands sida Stöd under graviditeten.

Föräldraledighet

När barnet har fötts har du rätt att vara föräldraledig. Barnets båda föräldrar har rätt till föräldraledighet.

Bara en förälder kan vara föräldraledig åt gången. Föräldrarna kan dock ta ut 18 vardagar föräldraledighet eller graviditets- och föräldraledighet samtidigt.

Föräldraledigheten varar 320 vardagar, alltså ungefär 14 månader. Om barnet har två föräldrar, har båda föräldrarna rätt till 160 vardagars ledighet. En förälder kan överlåta högst 63 föräldraledighetsdagar till barnets andra förälder. Den person som dagar överlåts till har rätt att få familjeledighet under dessa dagar. Ensamstående föräldrar kan använda alla 320 vardagar själv.

Om du är anställd, har du rätt att ta ut föräldraledigheten under högst fyra perioder. En period ska vara minst tolv vardagar. Föräldraledighetsperioderna måste tas ut innan barnet fyller två år.

En arbetstagare kan också vara föräldraledig på deltid.

FPA betalar föräldrapenning för föräldraledigheten, om du inte får lön under föräldraledigheten. Läs mer på InfoFinlands sida Stöd efter barnets födelse. 

Vårdledighet

Om du vill stanna hemma för att ta hand om barnet efter föräldrapenningperioden, kan du få hemvårdsstöd. Du kan vara vårdledig tills barnet fyller tre år. Vårdledigheten kan inledas när det gått 160 dagar (ungefär sex månader) från barnets födelse.

Om du är anställd, har du rätt till högst två vårdledighetsperioder. En vårdledighetsperiod ska pågå minst en månad. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan sinsemellan komma överens om fler eller kortare vårdledighetsperioder.

Under vårdledigheten kan du ansöka om hemvårdsstöd hos FPA. Läs mer på InfoFinlands sida Stöd för vård av barn i hemmet.

Partiell vårdledighet

Du kan också vara partiellt vårdledig. Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om partiell vårdledighet. Under partiell vårdledighet arbetar du kortare dagar och får på motsvarande sätt mindre lön. Också båda makarna kan vara partiellt vårdlediga samtidigt, till exempel så att den ena förkortar sin arbetstid på morgonen och den andra på eftermiddagen. Du kan vara partiellt vårdledig tills barnet har gått ut årskurs två.

Om du har hemkommun i Finland, kan du ansöka om flexibel vårdpenning för vård av barn under tre år och partiell vårdpenning för vård av ett barn som går i årskurs 1 eller 2 hos FPA. Partiell vårdpenning betalas inte för vård av ett barn som fyllt tre men ännu inte går i skolan.

Läs mer om flexibel och partiell vårdpenning på InfoFinlands sida Stöd för vård av barn i hemmet.