Gå till innehållet
Perhe Vantaalla

Familjen i Vanda

Publicerad05.12.2023
På denna sida får du information om ärenden som gäller familjelivet i Vanda, såsom ingående av äktenskap, tjänster för barnfamiljer och närståendevård. Vi berättar också var du kan få hjälp om du har problem i familjen.

Lokalinformation

Välj kommun, så får du information om lokala tjänster på webbplatsen.

Äktenskap

Före äktenskapet ska du skriftligt begära prövning av hinder mot äktenskap. Hindersprövningen görs vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan begära hindersprövning på vilket serviceställe som helst. Du får mer information på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats. Också borgerliga vigslar förrättas vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Fågelviksgränden 2

00530 Helsingfors

E-post: vihkiminen(snabel-a)dvv.fi

Tfn växel: 029 55 36244

Läs mer: Äktenskap.

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Anhållan om prövning av hinder mot äktenskap

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ingående av äktenskap

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors ortodoxa församling

Information om ortodox vigsel

Skilsmässa

Kvinnan eller mannen kan lämna in skilsmässoansökan i Vanda tingsrätts kansli. Makarna kan ansöka om skilsmässa tillsammans eller också kan den ena maken göra det ensam. Ansökan kan lämnas till tingsrättens kansli eller skickas dit per post, fax eller via e-post.

Vantaan käräjäoikeus

Konvaljvägen 21, PB 194

01301 Vanda

Tfn 029 56 45200

Läs mer: Skilsmässa.

Länken tar dig utanför tjänsten

Barn vid skilsmässa

Enheten för familjerätt (Perheoikeudellisten asioiden yksikkö) i Vanda bekräftar avtalet om barnets boende, vårdnad och umgängesrätt samt om underhållsbidrag. Om du har barn och planerar att skilja dig ska du ta kontakt med barnatillsyningsmannen (lastenvalvoja) vid välfärdsområdet. Barnatillsyningsmännen ger även råd till föräldrar som ska skiljas.

Du hittar kontaktuppgifterna till barnatillsyningsmännen på webbplatsen för Vanda och Kervo välfärdsområde.

Läs mer: Barn vid skilsmässa.

Behöver du en jurist?

Om du behöver juridisk hjälp kan du vända dig till vilken rättshjälpsbyrå som helst, oberoende av hemort. Östra Nylands rättshjälpsbyrå betjänar invånarna i Vanda.

Östra Nylands rättshjälpsbyrås verksamhetsställe i Vanda

Fernissagatan 4, vån. 6

01300 Vanda

Tfn 029 5660 160

E-post: ita-uusimaa.oikapu(at)oikeus.fi

Information om enskilda jurister finns bland annat på Finlands Advokatförbunds webbplats.

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Kontaktuppgifter till barnatillsyningsmännen

Länken tar dig utanför tjänstenÖstra Nylands rättshjälpsbyrå

Information om rättshjälp

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Advokatförbund

Advokater

Barnets födelse

Uppgifterna om barnets födelse skickas från sjukhuset till befolkningsdataregistret i Finland. Du ska meddela barnets namn, modersmål och andra erforderliga uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata med en separat blankett som skickas hem till dig.

Du kan läsa mer om registrering av barnets födelse, faderskapserkännande och vårdnaden om barnet på InfoFinlands sida: När ett barn föds i Finland.

Vård av barn

Dagvård

På InfoFinlands sida Utbildning i Vanda hittar du information om dagvård för barn i Vanda.

Hemvårdsstöd

Om du tar hand om ett under treårigt barn, kan du få hemvårdsstöd (kotihoidon tuki). Du ansöker om hemvårdsstödet hos FPA.

Vanda stad betalar dessutom ett kommuntillägg till hemvårdsstödet för barn till de familjer som vårdar ett under 1 ½-årigt barn i hemmet. Du behöver inte ansöka separat om stödet, utan FPA betalar ut Vandatillägget (Vantaa-lisä) med hemvårdsstödet.

Hemservice för barnfamiljer

Om du är utmattad, behöver stöd under graviditeten eller med en liten baby eller om du har andra utmaningar i familjen eller vardagen, kan du kontakta hemservicen för barnfamiljer. Hemservicen för barnfamiljer stärker barnfamiljers välbefinnande samt ger familjerna stöd och vägledning för en självständig vardag. Hemservicens hjälp och stöd är alltid tidsbunden. Tjänsten kan bestå till exempel av barnpassning och nödvändig hjälp med hushållssysslor.

Hemservice för barnfamiljer

Tfn 09 4191 5200

Mån.–fre. kl. 9–12

Öppna daghem och invånarparker

Öppna daghem (avoin päiväkoti) är avsedda för barn under skolåldern och de föräldrar och vårdare som tar hand om dem.

Invånarparker (asukaspuistot) är avsedda för barn i alla åldrar och deras föräldrar eller vårdare. Små barn kan delta i verksamheten tillsammans med sin förälder eller vårdare.

Verksamheten i öppna daghem och invånarparker är kostnadsfri och du behöver inte anmäla dig på förhand. I verksamheten ingår lek och ledda aktiviteter, till exempel musik, motion och utflykter.

Klubbar

Vanda stad ordnar även klubbar (kerho) för 2,5–5-åriga barn som vårdas i hemmet. Klubbarna är avgiftsfria. I klubben lär sig barnet tala finska, fungera i en grupp och där kan barnet träffa andra barn. Till klubben ansöker du om plats med samma ansökan om småbarnsfostran (varhaiskasvatushakemus), med vilken du även ansöker om dagvårdsplats.

Tillfällig barnpassning

Om du behöver tillfällig barnpassning i hemmet, kan du kontakta Mannerheims Barnskyddsförbund eller Väestöliitto. Den tillfälliga barnpassningshjälpen är avgiftsbelagd.

 

Länken tar dig utanför tjänstenMannerheims barnskyddsförbund

Barnvaktshjälp

Länken tar dig utanför tjänstenBefolkningsförbundet

Barnavård och hemhjälp

Problem i familjen

Barnfamiljerna i Vanda och Kervo välfärdsområde får vägledning, expertrådgivning och annat stöd hos familjerådgivningstjänsterna. Du kan kontakta familjerådgivningen när du behöver hjälp med barns eller ungdomars uppväxt och utveckling, familjelivet eller parförhållandet. Familjerådgivningens tjänster är konfidentiella och avgiftsfria. Du hittar kontaktuppgifterna på webbplatsen för Vanda och Kervo välfärdsområde.

Vid akuta krissituationer inom familjen kan du kontakta social- och krisjouren som har öppet dygnet runt varje dag.

Social- och krisjouren

Tfn 09 4191 5800

Vid problem i parförhållandet och familjen får man även hjälp hos familjerådgivningen vid de evangelisk-lutherska församlingarna i Vanda.

Länken tar dig utanför tjänstenVanda kyrkliga samfällighet

Familjerådgivning

Barns problem

Barnrådgivningsbyråerna (lastenneuvola) och familjerådgivningsbyråerna (perheneuvola) ger råd i frågor som rör barns hälsa, uppväxt och utveckling.

Vid problem hos barn i skolåldern får man hjälp hos skolhälsovårdarna (kouluterveydenhoitaja), skolkuratorerna (koulukuraattori) och socialhandledarna (sosiaaliohjaaja).

Mer information hittar du på webbplatsen för Vanda och Kervo välfärdsområde.

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Rådgivningsbyråer

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Psykologtjänster för barn i östra Vanda

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Psykologtjänster för barn i västra Vanda

Ungas problem

I skolan får de unga hjälp av studerandehälsovårdarna, skolkuratorerna och skolpsykologerna.

Nuppi

13–21-åriga barn och ungdomar samt deras familjer kan få hjälp hos ungdomscentralen (nuortenkeskus). Om du har fyllt 21 år, kan du få kortvarig rådgivning på Nuppi. På Nuppi kan du till exempel få hjälp med mentala problem och missbruksproblem.

Du kan kontakta Nuppi till exempel via telefonrådgivningen.

Tfn 09 4191 5191

mån.–tors. kl. 9–11, chatt kl. 13–15

Ohjaamo

Om du är under 30 år gammal kan du få råd och handledning via Ohjaamo-tjänsten. Ohjaamos personal hjälper dig om du inte har ett arbete eller en studieplats. Du kan även fråga om andra saker, som till exempel boende eller ekonomiska frågor.

De ungas skyddshus

Finlands Röda Kors De ungas skyddshus (Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalo) ger stöd och hjälp i krissituationer för 12–19-åringar. Skyddshuset har öppet kl. 17–10, telefonjouren betjänar dygnet runt.

Nuorten turvatalo

Sjukhusgatan 3

01400 Vanda

Tfn (09) 871 4043

E-post: turvatalo.vantaa(at)redcross.fi

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Information om skolhälsovården

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Hjälp för unga

Länken tar dig utanför tjänstenNavigatorn Vanda

Navigatorn

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Röda Kors

De ungas skyddshus

Barnskydd

Om du misstänker att ditt barn eller din ungdom behöver barnskyddets hjälp, kontakta barnskyddets jour.

Jouren för barnfamiljer och barnskydd

tfn 09 419 15500, mån.–fre. kl. 8–16

E-post: lastensuojeluilmoitukset@vakehyva.fi (Link opens default mail program)

Kvällar och helger

Social- och krisjouren

tfn 09 4191 5800

Läs mer på InfoFinlands sidor Barnskydd och Problem i familjen.

Länken tar dig utanför tjänstenVanda stad

Barnskyddsanmälan

Våld

I nödsituationer ringer du nödnumret 112.

I krissituationer får du hjälp vid social- och krisjouren som har öppet dygnet runt.

Social- och krisjouren

Tfn 09 4191 5800

Hjälp till invandrarkvinnor

Om du har blivit utsatt för våld eller hot, kan du få hjälp och stöd hos Kriscentret Monika. Du kan sköta ärenden anonymt och utan tidsbokning. Du kan få hjälp på flera olika språk.

Avgiftsfri hjälptelefon 0800 050 58, mån–fre klockan 9–16

Skyddshem

Du kan ta dig till ett skyddshem om det på grund av våld är för farligt att vistas hemma eller i din närmiljö. Skyddshemmet Mona är ett skyddshem på hemlig adress avsett för invandrarkvinnor och deras barn.

Skyddshemmet Mona

Tfn 045 6396 274

Skyddshemmet Mona erbjuder hjälp på flera olika språk. Du har också möjlighet att få tolkningshjälp.

Du kan även gå till Vanda skyddshem (Vantaan turvakoti) eller huvudstadsregionens skyddshem (pääkaupunkiseudun turvakoti).

Vantaan Turvakoti

Koivukylän puistotie 27

01360 Vantaa

Tfn. 040 4555 543

Pääkaupungin turvakoti

Turvakoti Hertta

Työnjohtajankatu 7 C

00880 Helsinki

Puh. 09 4777 180Turvakoti Toukola

Hämeentie 126 F

00560 Helsinki

Puh. 050 565 0636

Hjälp för män

Män som har utövat våld mot sina familjemedlemmar eller som själva är offer för våld i hemmet, kan få hjälp från enheten för öppna tjänster vid skyddshemmet i Vanda.

Öppna tjänster vid skyddshemmet i Vanda

Tfn 040 7731 063, mån–fre klockan 9-15

E-post: avopalvelut@vantaanturvakoti.fi (Link opens default mail program)

Äldre människor

I Vanda finns tjänster som är särskilt avsedda för äldre. Du får information om dem vid seniorrådgivningen.

Seniorrådgivningen

Tfn: 09 4191 6000

E-post: seniorineuvonta@vakehyva.fi (Link opens default mail program)

När du tar hand om en anhörig i hemmet

När din familjemedlem kontinuerligt behöver hjälp och vården är bindande och krävande kan det vara möjligt att få stöd för närståendevård (omaishoidon tuki).

Seniorrådgivningen bedömer behovet av anhörigvård för en äldre person.

Läs mer: Äldre människor.

När en närstående avlider i Finland

I Vanda finns fyra begravningsplatser som tillhör de evangelisk-lutherska församlingarna.

I Furumo i Vanda finns dessutom Vandas och Helsingfors gemensamma begravningsplats för avlidna personer som inte har varit medlemmar i något religionssamfund.

Information om begravning får du på Vanda församlingars gravkontor (Vantaan seurakuntien hautaustoimisto) och vid privata begravningsbyråer (hautaustoimisto).

Vanda församlingars gravkontor

Prästgårdsgränden 5

01510 Vanda

Tfn (09) 8306 220

E-post: vantaa.hautaustoimi(at)evl.fi

Om din närstående avlider plötsligt, kan du få hjälp med att återhämta dig från den uppskakande upplevelsen och stöd med att hantera förlusten hos social- och krisjouren. Jouren har öppet varje dag dygnet runt.

Social- och krisjouren (Sosiaali- ja kriisipäivystys)

Tfn Tfn 09 4191 5800

Läs mer: När en närstående avlider i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenVanda kyrkliga samfällighet

Begravningsplatser

Länken tar dig utanför tjänstenHelsingfors kyrkliga samfällighet

Konfessionslös begravningsplats

Länken tar dig utanför tjänstenFinlands Begravningbyråers Förbund

Begravningsbyråer

Länken tar dig utanför tjänstenVanda och Kervo välfärdsområde

Social- och krisjouren