Perhe Vantaalla

Familjen i Vanda

Äktenskap

Före äktenskapet ska du skriftligt begära prövning av hinder mot äktenskap. Hindersprövningen görs vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan begära hindersprövning på vilket serviceställe som helst. Du får mer information på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats. Också borgerliga vigslar förrättas vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Fågelviksgränden 2
00530 Helsingfors
E-post: vihkiminen(snabel-a)dvv.fi
Tfn växel: 029 55 36244

Läs mer: Äktenskap.

linkkiMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata:
Anhållan om prövning av hinder mot äktenskapfinska | svenska | engelska

linkkiMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata:
Ingående av äktenskapfinska | svenska | engelska

linkkiVanda församlingar:
Information om kyrklig vigselfinska | svenska | engelska

linkkiHelsingfors ortodoxa församling:
Information om ortodox vigselfinska | ryska

Skilsmässa

Kvinnan eller mannen kan lämna in skilsmässoansökan i Vanda tingsrätts kansli. Makarna kan ansöka om skilsmässa tillsammans eller också kan den ena maken göra det ensam. Ansökan kan lämnas till tingsrättens kansli eller skickas dit per post, fax eller via e-post.

Vantaan käräjäoikeus
Konvaljvägen 21, PB 194
01301 Vanda
Tfn 029 56 45200

Läs mer: Skilsmässa.

linkkiVanda stad:
Information om skilsmässafinska | engelska

linkkiOikeus.fi:
Att ansöka om skilsmässafinska | svenska | engelska

Barn vid skilsmässa

Om du har barn och ska skilja dig tar du kontakt med barnatillsyningsmannen (lastenvalvoja) vid Vanda stad. Socialväsendet bekräftar ett avtal om barnens boende, vårdnad, umgängesrätt och underhållsbidrag. Barnatillsyningsmännen ger även råd till föräldrar som ska skiljas.

Kontaktuppgifterna till barnatillsyningsmannen hittar du på Vanda stads webbplats.

Läs mer: Barn vid skilsmässa.

linkkiVanda stad:
Kontaktuppgifter till barnatillsyningsmännenfinska | svenska | engelska

Barnets födelse

Uppgifterna om barnets födelse skickas från sjukhuset till befolkningsdataregistret i Finland. Du ska meddela barnets namn, modersmål och andra erforderliga uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata med en separat blankett som skickas hem till dig.

Du kan läsa mer om registrering av barnets födelse, faderskapserkännande och vårdnaden om barnet på InfoFinlands sida: När ett barn föds i Finland.

Vård av barn

Dagvård

På InfoFinlands sida Utbildning i Vanda hittar du information om dagvård för barn i Vanda.

Hemvårdsstöd

Om du tar hand om ett under treårigt barn, kan du få hemvårdsstöd (kotihoidon tuki). Du ansöker om hemvårdsstödet hos FPA.

Vanda stad betalar dessutom ett kommuntillägg till hemvårdsstödet för barn till de familjer som vårdar ett under 1 ½-årigt barn i hemmet. Du behöver inte ansöka separat om stödet, utan FPA betalar ut Vandatillägget (Vantaa-lisä) med hemvårdsstödet.

linkkiFPA:
Information om hemvårdsstödfinska | svenska | engelska

linkkiVanda stad:
Information om hemvårdsstödets kommuntilläggfinska | svenska | engelska

Öppna daghem och invånarparker

Öppna daghem (avoin päiväkoti) är avsedda för barn under skolåldern och de föräldrar och vårdare som tar hand om dem.

Invånarparker (asukaspuistot) är avsedda för barn i alla åldrar och deras föräldrar eller vårdare. Små barn kan delta i verksamheten tillsammans med sin förälder eller vårdare.

Verksamheten i öppna daghem och invånarparker är kostnadsfri och du behöver inte anmäla dig på förhand. I verksamheten ingår lek och ledda aktiviteter, till exempel musik, motion och utflykter.

linkkiVanda stad:
Parker för invånare och öppna daghemfinska | svenska | engelska

Klubbar

Vanda stad ordnar även klubbar (kerho) för 2,5–5-åriga barn som vårdas i hemmet. Klubbarna är avgiftsfria. I klubben lär sig barnet tala finska, fungera i en grupp och där kan barnet träffa andra barn. Till klubben ansöker du om plats med samma ansökan om småbarnsfostran (varhaiskasvatushakemus), med vilken du även ansöker om dagvårdsplats.

linkkiVanda stad:
Klubbverksamhetfinska | svenska | engelska

Barnpassningsservice för barn

Om du vårdar ditt barn i hemmet och behöver tillfälligt en vårdplats för barnet, till exempel när du ska sköta ärenden, kan du kontakta barnpassningsservicen (hoitoapupalvelu). Barnpassningen är avgiftsbelagd.

linkkiVanda stad:
Barnpassningsservice för barnfinska | engelska

Tillfällig barnpassning

Om du behöver tillfällig barnpassning i hemmet, kan du kontakta Mannerheims Barnskyddsförbund eller Väestöliitto. Den tillfälliga barnpassningshjälpen är avgiftsbelagd.

Läs mer: Vård av barnet

linkkiMannerheims barnskyddsförbund:
Barnvaktshjälpfinska | engelska

linkkiVäestöliitto:
Barnavård och hemhjälpfinska

linkkiVanda stad:
Hjälp i hemmet för barnfamiljerfinska | engelska

Problem i familjen

Om du misstänker att ditt barn eller din ungdom behöver barnskyddets (lastensuojelu) hjälp, ska du kontakta en socialarbetare.

Jouren för barnfamiljer och barnskydd
tfn 09 8393 3337, mån–fre 8–16
e-post: lastensuojeluilmoitukset.vantaa(at)vantaa.fi

Kvällar och helger
Social- och krisjouren
tfn 09 8392 4005

linkkiVanda stad:
Barnskyddsanmälanfinska | engelska

På InfoFinlands sida Problematiska situationer i Vanda hittar du information om var någonstans i Vanda det finns hjälp att få till barns och ungas problem.

Information om barns och ungas problem finns även på InfoFinlands sidor Barns och ungas problem och Barnskydd.

Äldre människor

I Vanda finns tjänster som är särskilt avsedda för äldre. Du får information om dem vid seniorrådgivningen.

Seniorrådgivningen
Tfn: 09 8392 4202
E-post: seniorineuvonta(at)vantaa.fi

När du tar hand om en anhörig i hemmet

När en familjemedlem behöver kontinuerlig hjälp och vården är både bindande och krävande, finns det möjlighet att få stöd för närståendevård av kommunen.

Seniorrådgivningen bedömer behovet av anhörigvård för en äldre person.

Läs mer: Äldre människor.

linkkiVanda stad:
Seniorrådgivningenfinska | svenska | engelska