Livet i Finland

Städer

Asuminen Vantaalla

Boende i Vanda

Hyresbostad

Hyresbostäderna är ofta dyra i huvudstadsregionen. Du är själv ansvarig för att skaffa bostad åt dig själv. Varken staden eller andra hyresvärdar har skyldighet att erbjuda dig bostad.

Läs mer: Hyresbostad.

Privata hyresbostäder

I Vanda finns också många andra hyresvärdar, varav de största är VVO, Sato och Avara. Därtill ägs hyresbostäder i Vanda av många försäkringsbolag, Kuntien eläkevakuutus och Kunta-asunnot. Det kan gå snabbt att få bostad via en privat hyresvärd.

Om du är studerande kan du ansöka om en hyresbostad via Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HOAS (Helsingin seudun Opiskelija-asuntosäätiö HOAS). Om du är yngre än 30 år, kan du söka bostad hos Förbundet för ungdomsbostäder (Nuorisoasuntoliitto) och stiftelsen Nuorisosäätiö (Nuorisosäätiö).

linkkiSATO:
Hyresbostäderfinska | engelska

linkkiAvara:
Hyresbostäderfinska

linkkiKommunbostäder:
Hyresbostäderfinska | svenska | engelska

linkkiFörbundet för ungdomsbostäder:
Hyresbostäder för personer under 30 årfinska | engelska

linkkiNuorisosäätiö:
Hyresbostäder för ungafinska | engelska

linkkiHOAS:
Hyresbostäder för studerandefinska | svenska | engelska

Stadens hyresbostäder

Stadens hyresbostäder är vanligtvis förmånligare än de bostäder som hyrs ut av företag och privatpersoner. Väntetiden för dessa bostäder kan dock vara lång och endast en liten del av de sökande får en bostad.

Vanda stads hyresbostäder ägs och hyrs ut av VAV Asunnot Oy.

VAV Asunnot Oy
Lokgränden 7
01301 Vanda
Tfn 010 235 1450 (kundtjänst)

Du kan göra en bostadsansökan på VAV Asunnot Oy:s webbplats. Ansökan är giltig i fyra månader och måste sedan förnyas.

Vid val av invånare till stadens hyresbostäder prioriteras de sökande som har ett akut bostadsbehov. Också sökandens inkomster beaktas, eftersom bostäderna främst är avsedda för personer med låga inkomster.

linkkiVAV Asunnot Oy:
Information om stadens hyresbostäderfinska | engelska

linkkiVAV Asunnot Oy:
Ansökan om hyresbostad i stadenfinska | engelska

Boende i en krissituation

Om din bostad har skadats till exempel till följd av brand eller vattenskada kan hemförsäkringen i vissa fall ersätta de extra boendekostnaderna. Kontakta ditt försäkringsbolag direkt när skadan har inträffat.

I krissituationer får man även hjälp vid Vanda stads social- och krisjour (sosiaali- ja kriisipäivystys), som har öppet dygnet runt. Telefonnumret till social- och krisjouren är (09) 8392 4005

linkkiVanda stad:
Social- och krisjourenfinska | svenska | engelska

Skyddshem

Om någon i din familj utövar våld mot dig eller hotar dig med våld, kan du kontakta ett skyddshem (turvakoti). Skyddshemmen har jourmottagning dygnet runt.

Skyddshemmet Mona är ett skyddshem avsett för invandrarkvinnor och deras barn.

Skyddshemmet Mona
Tfn 045 639 6274

Du kan även gå till Vanda skyddshem eller huvudstadsregionens skyddshem.

Vantaan turvakoti
Vårdträdsgränden 17
01360 Vanda
Tfn (09) 8392 0071

Pääkaupungin turvakoti
Steniusvägen 20
00320 Helsingfors
Tfn (09) 4777 180

linkkiTurvakoti Mona:
Skyddshemfinska

linkkiVantaan Turvakoti ry:
Skyddshemfinska | engelska

linkkiHuvudstadsregionens skyddshem rf:
Hjälp till offer för familjevåldfinska

linkkiMonika-Naiset liitto rf:
Hjälp och stöd för invandrarkvinnorfinska | engelska | ryska | franska | somaliska | arabiska | kurdiska | thai

De ungas skyddshus

Finlands Röda Kors De ungas skyddshus (Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalo) ger stöd och hjälp i krissituationer för 12–19-åriga ungdomar. Skyddshuset har öppet kl. 17–10, telefonjouren betjänar dygnet runt.

De ungas skyddshus
Sjukhusgatan 3 (Räckhals gård)
Tfn (09) 871 4043

linkkiFinlands Röda Kors:
De ungas skyddshusfinska | svenska | engelska

Bostadslöshet

Om du blir bostadslös ska du kontakta socialstationen (sosiaaliasema) för ditt eget område. Kontaktuppgifterna hittar du på Vanda stads webbplats.

Om din hemkommun är Vanda, kan du få en bostad via Sininauha Oy eller Villenpirtti.

Läs mer: Bostadslöshet

linkkiVanda stad:
Socialtjänsterfinska | svenska | engelska

linkkiVillenpirtti:
Bostäder för bostadslösafinska

linkkiSininauha oy:
Stödboende för personer med psykisk ohälsa och missbruksproblemfinska

Stöd- och serviceboende

Staden ordnar boendetjänster till exempel för åldringar och handikappade, som har svårt att klara av de dagliga sysslorna utan hjälp.

Åldringar och handikappade som inte klarar av att bo självständigt, kan bo i servicehus (palvelutalo) eller på en vårdinrättning (laitos).

Mer information om dessa tjänster får du från enheten för socialt arbete (sosiaalityön yksikkö) i ditt bostadsområde.

Läs mer: Stöd- och serviceboende.

linkkiVanda stad:
Information om hemvårdens stödtjänsterfinska

linkkiVanda stad:
Information om stadens servicebostäderfinska

linkkiVanda stad:
Privata servicehusfinska

linkkiVanda stad:
Socialtjänsterfinska | svenska | engelska

Bostadens avfallshantering

Information om var din närmaste återvinningsstation (kierrätyspiste) ligger hittar du på webbplatsen kierrätys.info.

Läs mer: Avfallshantering och återvinning.

linkkiAvfallsverksföreningen:
Återvinningsstationerfinska

linkkiHRM:
Återvinningsstationerfinska | svenska | engelska