Gå till innehållet
Taloudelliset ongelmat

Ekonomiska problem

Publicerad20.06.2024

I Finland kan du få hjälp och råd i ekonomiska frågor om du har svårigheter med att få pengarna att räcka.

Om du inte kan betala dina räkningar

Om du har en räkning som du inte kan betala, kontakta avsändaren direkt. Ofta kan du få betalningstiden förlängd. Då läggs vanligtvis en liten förseningsavgift på räkningen.

Om du inte betalar räkningen senast på förfallodagen eller inte har kommit överens om att förlänga betalningstiden, måste du betala påminnelse- och inkassokostnader samt dröjsmålsränta.

Inkasso

Om du inte har betalat en räkning senast på förfallodagen får du en betalningspåminnelse. Efter en eller två påminnelser kan räkningen övergå till en inkassobyrå. Inkassobyrån skickar dig genast ett betalningskrav. Om du inte kan betala räkningen på en gång, ska du kontakta inkassobyrån och komma överens om en betalningsplan för räkningen.

Om du inte betalar räkningen eller kommer överens om en betalningsplan kan skulden slutligen gå till utmätning (ulosotto). Utmätning betyder att myndigheten har rätt att ta en del av dina inkomster för betalning av skulder. Utmätningsmyndigheten kan även sälja värdefull egendom som du har för att betala skulden.

Ofta behövs ett domstolsbeslut för utmätning. Vissa betalningar går emellertid direkt till utmätning. Sådana betalningar är till exempel skatter, hälsocentralsavgifter och dagvårdsavgifter.

Betalningsanmärkning

Om du inte betalar en räkning eller en skuld, kan du få en betalningsanmärkning (maksuhäiriömerkintä) i kreditupplysningsregistret. Detta orsakar många svårigheter för dig. Hyresvärdar och banker kontrollerar ofta kredituppgifterna i kreditupplysningsregistret. Om du har en betalningsanmärkning, får du inte nödvändigtvis en hyresbostad, ett banklån eller ett kreditkort. Även arbetsgivaren kan förutsätta att arbetstagaren inte har betalningsanmärkningar.

Om du inte kan betala din hyra

Hyresvärden har rätt att häva hyresavtalet om du inte betalar din hyra. Hyresvärden ska meddela hyresgästen om hävandet. I detta skede finns det vanligtvis ännu en möjlighet att komma överens om hyresbetalningen med hyresvärden. Om du inte betalar din hyra kan hyresvärden söka ett avhysningsbeslut i domstol. Det innebär att du måste flytta ut ur bostaden och betala de obetalda hyrorna.

Om du har svårigheter att betala hyran för din bostad ska du ta kontakt med hyresvärden.

Försök att komma överens om att flytta fram förfallodagen med din hyresvärd. Du kan även be om råd hos socialservicen på din ort. Kontrollera också om du till exempel har rätt till bostadsbidrag eller utkomststöd. Din rätt till bostadsbidrag och utkomststöd kan du få reda på hos FPA.

Information om bostadsbidrag finns på InfoFinlands sida Bostadsbidrag.

Hjälp vid ekonomiska problem

Sociala förmåner

I Finland sörjer FPA för den sociala tryggheten. Du kan ha rätt till stöd från FPA om du arbetar eller bor stadigvarande i Finland.

Läs mer på InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland.

Kontrollera att du har ansökt om alla sociala förmåner som du har rätt att få. Dessa kan vara till exempel arbetslöshetsförsäkring, bostadsbidrag, studiestöd och ekonomiska understöd för barnfamiljer.

Information om bostadsbidrag finns på InfoFinlands sidor:

Utkomststöd

Om du eller din familj inte har tillräckliga inkomster eller tillgångar för den nödvändiga dagliga försörjningen kan du söka grundläggande utkomststöd hos FPA. Med den nödvändiga dagliga försörjningen avses skäliga utgifter till exempel för mat, kläder, hälsovård och boende. Du kan ansöka om stöd om du är stadigvarande bosatt i Finland.

Betalningen av utkomststöd påverkas av alla dina inkomster och tillgångar. I kalkylen beaktas även de sociala förmåner som du får till exempel av FPA, en arbetspensionsförsäkring eller arbetslöshetskassan.

Innan du ansöker om utkomststöd ska du ansöka om de andra bidragen som du har rätt till (till exempel arbetslöshetsförsäkring, bostadsbidrag, pension, studiestöd, föräldradagpenning, sjukdagpenning, hemvårdsstöd eller underhållsstöd).

Utkomststödet är avsett som en tillfällig hjälp. Utkomststöd betalas endast om du inte kan få några andra inkomster och bidrag eller om dina övriga inkomster inte räcker till för de nödvändiga utgifterna.

Om du eller din familj har särskilda utgifter, för vilka du inte kan få grundläggande utkomststöd, kan välfärdsområdet bevilja kompletterande och förebyggande utkomststöd (täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki). Du kan få kompletterande utkomststöd till exempel för att trygga ditt boende eller om din ekonomiska situation plötsligt har försämrats.

Du ska alltid först ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA. I samma ansökan kan du ange om du också behöver kompletterande eller förebyggande utkomststöd. Du kan be att FPA överför din ansökan till välfärdsområdet för handläggning.

Vid behov kan du be om råd om att ansöka om stödet hos FPA, socialservicen i ditt område eller rådgivningspunkten för invandrare.

Rådgivning och hjälp med ekonomin

Om du har problem med att betala räkningar och skulder, kontakta rättshjälpsbyråns ekonomi- och skuldrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och ordnas av staten.

Ekonomi- och skuldrådgivaren:

  • utreder din ekonomiska situation med dig,
  • hjälper till att överväga olika lösningsalternativ och
  • hjälper till att utarbeta betalningsavtal.

Dessutom kan ekonomi- och skuldrådgivaren ge dig råd om hur du ansöker om ett skuldsaneringslån och skuldsanering.

Hos Takuusäätiö kan du få hjälp och råd med betalningen av skulder. Stiftelsen kan hjälpa dig att slå ihop dina skulder till ett lån. Du kan ansöka om lånegaranti vid Takuusäätiö om du behöver ett banklån för att betala dina skulder. Vid Takuusäätiö kan du även ansöka om ett litet lån, om du behöver pengar för en utgift av engångskaraktär, såsom en hushållsmaskin, möbler, hyresdeposition, reparation av bilen eller glasögon.

Velkalinja är Takuusäätiös kostnadsfria rådgivningstelefon. Rådgivningsnumret 0800 9 8009 betjänar på finska och engelska.

I nödfall, om du till exempel inte har pengar för mat, kan du även kontakta diakoniarbetaren i din församling. Du hittar kontaktuppgifterna vid din församling.

Länken tar dig utanför tjänstenEkonomi- och skuldrådgivning

Ekonomi- och skuldrådgivare

Länken tar dig utanför tjänstenKonkurrens- och konsumentverket

Information om ekonomin

Spelberoende

Om dina ekonomiska problem beror på spelproblem är det bäst att söka hjälp.

Du får hjälp med spelproblem vid A-klinikerna (A-klinikka), mentalvårds- och missbrukartjänsterna (mielenterveys- ja päihdepalvelut) och social- och hälsocentralerna (sosiaali- ja terveyskeskus). Även de anhöriga till en spelberoende person kan få hjälp.

Du kan också söka hjälp för ditt spelproblem vid olika organisationer. I webbtjänsten Droglänken (Päihdelinkki) finns mycket information om spelproblem på flera språk.

Peluuri är en hjälptelefon för personer med spelproblem, deras närstående och andra som möter spelproblem. Hjälptelefonen nås på numret 0800 100 101. Betjäning ges på finska och svenska samt i mån av möjlighet även på engelska. Peluuri finns även på internet.

Lokalinformation