Gå till innehållet
Voinko menettää oleskeluluvan?

Kan jag förlora mitt uppehållstillstånd?

Publicerad11.04.2024
Om du har ett tidsbestämt uppehållstillstånd i Finland och din livssituation förändras kan det även påverka ditt uppehållstillstånd. På den här sidan får du information om de vanligaste situationerna där du kan förlora uppehållstillståndet.

Återkallande av uppehållstillstånd

Ditt permanenta eller tidsbegränsade uppehållstillstånd återkallas om

  • du flyttar permanent från Finland
  • du har vistats två år utomlands utan avbrott.

Ditt permanenta eller tidsbegränsade uppehållstillstånd kan också återkallas om

  • du har uppgett felaktiga uppgifter i din ansökan om tillstånd
  • du har hemlighållit information som hade kunnat förhindra att tillståndet beviljas
  • ett annat Schengen-land begär att Finland återkallar ditt uppehållstillstånd.

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan också återkallas om de grunder på vilka tillståndet beviljades inte längre gäller. Tänk på att man i vissa fall även måste ha tillräckliga inkomster för att försörja sig i Finland. På Migrationsverkets webbplats kan du kontrollera vem som ska ha inkomster och hur stora inkomsterna ska vara.

Beslut om återkallelse av uppehållstillstånd fattas av Migrationsverket.

Om du flyttar utomlands

Om du ämnar flytta utomlands från Finland för två år, till exempel på grund av arbete eller studier, kan du ansöka hos Migrationsverket om att ditt uppehållstillstånd inte återkallas. Ansökan är fritt formulerad men datum, underskrift och dina personuppgifter ska finnas med. Ur ansökan bör även framgå hur länge och varför du studerar utomlands. I din ansökning ska du motivera varför ditt uppehållstillstånd inte bör återkallas. Ansökan ska göras innan du har vistats utomlands två år.

Om din finländska arbetsgivare har sänt dig utomlands för att arbeta förlorar du inte ditt uppehållstillstånd i Finland även om du vistas utomlands på grund av arbetet i över två år.

Mer information om att flytta utomlands finns på InfoFinlands sida Att flytta utomlands från Finland.

Om ditt äktenskap eller registrerade parförhållande upphör

Om du har ett tidsbestämt uppehållstillstånd med familjeband som grund kan det faktum att äktenskapet eller det registrerade parförhållandet upphör påverka uppehållstillståndet. Också familjemedlemmens bortgång kan påverka uppehållstillståndet, om denna familjemedlem var den person som ansökte om familjeförening i Finland.

Om familjebandet inte längre existerar kan det hända att uppehållstillståndet inte förlängs. Det är även möjligt att ett existerande tillstånd upphävs.

Uppehållstillståndet kan dock förlängas om du fortsättningsvis har starka band till Finland. Exempel på sådana är:

  • barn eller andra familjemedlemmar i Finland
  • arbetsplats eller eget företag i Finland
  • studieplats i Finland

Om du skiljer dig på grund av att din make/maka varit våldsam mot dig kan ditt uppehållstillstånd förlängas trots skilsmässan. Du ska lämna in en redovisning, exempelvis läkarintyg eller utlåtande från familjerådgivning. Bifoga även till ansökan om uppehållstillstånd din egen redovisning av situationen.

Mer information om skilsmässa och upplösande av ett registrerat parförhållande hittar du på InfoFinlands sidor Skilsmässa.

Om du förlorar ditt jobb

Om du har ett uppehållstillstånd för arbetstagare som endast gäller arbete för en viss arbetsgivare och du förlorar din arbetsplats, ska du ansöka om ett nytt uppehållstillstånd för arbetstagare eller ett uppehållstillstånd på andra grunder.

Om Migrationsverket har beviljat dig ett uppehållstillstånd för arbetstagare och din anställning upphör tidigare än uppehållstillståndet, måste du eller din arbetsgivare skriftligt meddela Migrationsverket att din anställning upphör.

Om ditt uppehållstillstånd för arbetstagare inte har begränsats att gälla arbete för en viss arbetsgivare, utan för en viss bransch och tillståndet är fortfarande giltigt, kan du byta jobb inom samma bransch.

Mer information om arbete och företagande i Finland hittar du på InfoFinlands sida Arbete och entreprenörskap. Mer information om uppehållstillstånd för arbetstagare och företagare hittar du på sidan Arbeta i Finland och Till Finland som företagare.

Har du blivit utsatt för arbetsgivarens utnyttjande och betydande försummelse?

Om du redan har uppehållstillstånd i Finland och du har fallit offer för arbetsgivarens utnyttjande, kan du ansöka om fortsatt tillstånd eller intyg om utvidgad rätt att arbeta på grund av arbetsgivarens utnyttjande. Ansök om fortsatt tillstånd på grund av arbetsgivarens utnyttjande, om ditt nuvarande uppehållstillstånd ska utgå och du inte har en ny arbetsgivare. Ansök om intyg på grund av arbetsgivarens utnyttjande om du har ett giltigt uppehållstillstånd och en ny arbetsgivare. Med hjälp av intyget eller det fortsatta tillståndet kan du arbeta inom vilken bransch som helst.

Utvisning

Om du redan har haft ett uppehållstillstånd i Finland, men tillståndet inte förlängs, fattar Migrationsverket beslut om utvisning.

Om du begår brott i Finland, kan du även utvisas på grund av brotten.

Om du blir utvisad, förfaller ditt eventuella giltiga uppehållstillstånd och du måste lämna landet. Vanligtvis får du en tidsfrist inom vilken du måste lämna Finland.

Om du inte lämnar Finland inom tidsfristen avlägsnar polisen eller gränsbevakningsväsendet dig ur landet.

Enligt lag kan du inte utvisas om du hotas av dödsstraff, tortyr, förföljelse eller någon annan behandling som är omänsklig eller kränker människovärdet i ditt hemland.