Gå till innehållet
Turvapaikka Suomesta

Asyl i Finland

Publicerad17.04.2024
Du kan endast söka asyl i Finland på plats i Finland. Du måste ha en välgrundad orsak för att söka asyl, till exempel förföljelse. På denna sida finns information riktad till asylsökande.

Du kan söka asyl i Finland om du har välgrundad fruktan för förföljelse i ditt hemland. Orsaker till förföljelse kan vara etniskt ursprung, religion, medborgarskap, tillhörighet till en viss grupp i samhället eller politiska åsikter.

Migrationsverket utreder om det finns asylskäl och fattar ett beslut.

Du kan endast söka asyl för dig själv.

Söka asyl

Gränsen mellan Finland och Ryssland är stängd. Du kan nu inte komma till Finland den vägen. Du kan just nu inte ansöka om asyl på landgränsen mellan Finland och Ryssland. 

Du kan endast söka asyl i Finland på det finska territoriet. Det finns ingen särskild asylansökningsblankett som du skulle kunna fylla i förväg.

När du kommer till Finland, meddela gränskontrollmyndigheten eller polisen genast att du vill söka asyl. Gränskontrollmyndigheten eller polisen registrerar dig som asylsökande, antecknar uppgifter om dig och tar dina fingeravtryck. Mer information om gränsövergång finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

När myndigheten har mottagit din asylansökan, hänvisas du till ett mottagningscenter. Där kan du bo under tiden då Migrationsverket behandlar din ansökan. Du kan även bo någon annanstans, men då måste du själv bekosta boendet.

Tillfälligt skydd för personer som kommer från Ukraina

Om du har flytt från Ukraina eller inte kan återvända dit på grund av kriget kan du ansöka om tillfälligt skydd. Läs mer på InfoFinlands sida Tillfälligt skydd Finland.

Asylsökande från Ryssland

Du hittar information om uppehållstillstånd för ryssar, om att ansöka om asyl och om medborgarskap på Migrationsverkets webbplats.

Asylsökande från Europeiska unionens område

Inom EU (och i Schweiz, Norge, Island och Liechtenstein) måste man söka asyl i det land, till vars territorium man kommer först. Om du har sökt asyl eller vistats i något annat EU-land (eller i Schweiz, Norge, Island eller Liechtenstein) innan du kom till Finland, behandlas din ansökan inte i Finland. I detta fall avvisas du tillbaka till det land där du var innan du kom till Finland. Detta kallas för Dublinprocessen.

Om du är medborgare i ett EU-land, får du sannolikt inte asyl i Finland. Finland anser att alla EU-länder är trygga för medborgarna. Likväl utreds alla ansökningar som EU-medborgare skickar in.

På InfoFinlands sida EU-medborgare hittar du information om flytt till Finland av andra skäl än som asylsökande.

Minderåriga asylsökande

Om du är under 18 år gammal och kommer till Finland som asylsökande utan vårdnadshavare, förordnas du ett ombud. Ombudet är en pålitlig vuxen person som hjälper dig med olika ärenden under tiden då Migrationsverket behandlar din ansökan. Ombudet följer med dig när du ska prata med myndigheter. Dessutom utreder ditt ombud om du kan återförenas med din familj. Du har rätt till boende, mat och hälsovård. Du har även rätt att gå i skola.

Handläggning av asylansökan

Migrationsverket handlägger din ansökan och fattar ett beslut. Migrationsverket utreder din identitet och resväg till Finland och bedömer om du kan beviljas asyl i Finland.

Det är vanligt att behandlingen av ansökan tar flera månader. När du har sökt asyl har du rätt att vistas i Finland medan din ansökan behandlas. Under denna tid kan du inte resa utomlands. Om du reser kan myndigheterna besluta att din ansökan inte längre gäller.

Migrationsverket skickar dig en kallelse till asylsamtal. I kallelsen anges tolkningsspråket, den exakta adressen till verksamhetsstället där samtalet hålls och klockslaget.

Asylsamtal

Asylsamtalet (turvapaikkapuhuttelu) är den viktigaste händelsen under behandlingen av din ansökan. Under samtalet ställs frågor om de händelser och orsaker som tvingade dig att lämna ditt hemland. Det är viktigt att du beskriver allt som hänt så exakt som möjligt. Migrationsverket beslutar baserat på din berättelse om du beviljas asyl i Finland.

Som asylsökande har du rätt att använda ett rättsbiträde under samtalet. Biträdet deltar i asylsamtalet efter sitt eget omdöme.

Om du behöver en tolk, skaffar Migrationsverket tolken.

Positivt beslut

Du får stanna i Finland om du beviljas asyl eller uppehållstillstånd på andra grunder. Du kan beviljas asyl i Finland om myndigheterna anser att du blir förföljd i ditt hemland på grund av

  • etniskt ursprung,
  • religion,
  • medborgarskap,
  • tillhörighet till en viss grupp i samhället eller
  • politiska åsikter.

Om du inte får asyl kan du i vissa fall beviljas uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd. Du kan beviljas uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd om du hotas av:

  • dödsstraff eller avrättning,
  • tortyr eller någon annan behandling eller bestraffning som är omänsklig eller kränker människovärdet eller
  • om du utsätts för allvarlig personlig fara på grund av en väpnad konflikt.

När du söker asyl utreder Migrationsverket samtidigt om du kan få uppehållstillstånd på någon annan grund.

Länken tar dig utanför tjänstenMigrationsverket

Asyl

Negativt beslut

Om du inte beviljas asyl eller uppehållstillstånd på någon annan grund blir du avvisad från Finland. Du har även möjlighet att överklaga ett negativt beslut till förvaltningsdomstolen. Bifogat till beslutet finns en anvisning om hur du överklagar.

På InfoFinlands sida Negativt beslut om uppehållstillstånd hittar du information om vad du kan göra om du får ett negativt beslut.

Rättshjälp för asylsökande

Under tiden då din ansökan behandlas kan du få rådgivning och rättshjälp vid den offentliga rättshjälpsbyrån. Kontakta rättshjälpsbyrån om du vill ha ett rättsbiträde. Vid behov hjälper mottagningscentret dig. Rättshjälpsbyrån (oikeusaputoimisto) kan även hänvisa dig till en privat jurist eller en privat juristbyrå.

Du kan även få rådgivning hos Flyktingrådgivningen rf (Pakolaisneuvonta ry). Flyktingrådgivningen ger rådgivning även till personer som vistas i Finland utan uppehållstillstånd.

Länken tar dig utanför tjänstenFlyktingrådgivningen r.f.

Rättshjälp till flyktingar

Social trygghet för asylsökande

Asylsökande har inte rätt till den sociala tryggheten i Finland. Det innebär att du inte kan få FPA:s förmåner.

Förläggningen betalar ut mottagningspenning till dig. Den betalas under den tid då din asylansökan behandlas. Mottagningspenningen är ett litet belopp avsett för nödvändiga utgifter.

Om du får uppehållstillstånd och bor stadigvarande i Finland, har du rätt till den sociala tryggheten i Finland. Du ska ansöka om att inkluderas i den sociala tryggheten i Finland när ditt uppehållstillstånd har beviljats.

Asylsökandes rätt att arbeta

Du får förvärvsarbeta i Finland om det har gått tre månader sedan du lämnade in din asylansökan och du har ett giltigt pass eller någon annan resehandling som du har företett till myndigheten när du sökte asyl.

Om du inte företedde en giltig resehandling till myndigheten i samband med din asylansökan får du förvärvsarbeta i Finland när det har gått sex månader sedan du lämnade in din asylansökan.

Du har rätt att arbeta tills du har fått ett lagakraftvunnet beslut på din asylansökan. Om Migrationsverket ger dig ett positivt beslut på din asylansökan, får du uppehållstillstånd. I det ingår nästan alltid rätt att arbeta.

Om Migrationsverket fattar ett negativt beslut på din asylansökan, har du rätt att arbeta under tiden då en eventuell överklagan behandlas.

För att arbeta måste du ha ett finländskt skattekort. Hämta ett skattekort på den närmaste skattebyrån och lämna kortet till din arbetsgivare. Läs mer på InfoFinlands sida Skattekort.

Om du arbetar permanent kan du även ansöka om uppehållstillstånd i Finland på grund av arbete. På InfoFinlands sida Arbeta i Finland hittar du mer information om uppehållstillstånd för arbetstagare.