Gå till innehållet
EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti

Registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare

Publicerad08.07.2024
Om du är medborgare i ett EU-land och har för avsikt att bo i Finland i mer än tre månader måste du registrera din uppehållsrätt. Ansök om registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare inom tre månader från datumet för din inresa.

Registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare sker inte per automatik. Du kan ansöka om registrering av uppehållsrätten om din försörjning i Finland är tryggad. Den kan vara baserad på ett jobb, studier, företagsverksamhet, familjeband eller tillräckliga medel.

Om du avser att bo i Finland längre än tre månader, måste du registrera din uppehållsrätt hos Migrationsverket (Maahanmuuttovirasto). Ansökan ska lämnas in senast inom tre månader från datumet för inresa.

Registreringen hos Migrationsverket är inte samma sak som registreringen av din bosättningsort i befolkningsdatasystemet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Digi- ja väestötietovirasto). Om din sammanhängande vistelse i Finland är kortare än tre månader behöver du inte registrera vistelsen vid Migrationsverket. Vistelsetiden på tre månader räknas alltid från det att du varit utanför Finlands gränser.

Läs mer om förutsättningarna på sidan EU-medborgare.

Hur ansöker jag?

Handläggning av ansökan om registrering av uppehållsrätt är avgiftsbelagd. Du betalar avgiften när du lämnar in din ansökan.

 1. Ansök om registrering av uppehållsrätten för EU-medborgare i tjänsten Enter Finland:
 2. Fyll i ansökningsblanketten och bifoga erforderliga bilagor. Du hittar information om vilka bilagor som behövs till ansökningen i avsnittet Vad behövs för registreringen? på den här sidan.
 3. Besök Migrationsverkets tjänsteställe, du måste styrka din identitet och visa upp originalexemplaren av ansökningsbilagorna. Ta med dig ett giltigt ID-kort eller pass.
 4. Du ska besöka tjänstestället inom tre månader efter att ha gjort ansökan. Det är bra att boka en tid på tjänstestället i förväg. Boka tiden via Migrationsverkets elektroniska tidsbokningssystem.

Kom ihåg att regelbundet kontrollera ditt Enter Finland-konto. Om det behövs ytterligare utredningar för din ansökan, kommer detta att meddelas via ditt Enter Finland-konto. Du får också ett meddelande när beslutet är klart.

Om du inte kan eller inte vet hur du ska göra ansökan på internet:

 1. Gör registreringsansökan på en pappersblankett. Du kan även göra det personligen på Migrationsverkets tjänsteställe. Gör ansökan inom tre månader efter datumet för inresa.
 2. Skriv ut registreringsblanketten på Migrationsverkets webbplats och fyll i den färdigt. Var noga när du fyller i ansökan. Felaktigt ifyllda ansökningar tas inte emot.
 3. Boka en tid på Migrationsverkets tjänsteställe i det elektroniska tidsbokningssystemet. Det är bra att boka en tid på tjänstestället i förväg.
 4. Ta med dig den ifyllda registreringsblanketten, ett giltigt ID-kort eller pass och erforderliga bilagor. Du hittar information om vilka bilagor som behövs till ansökningen i avsnittet Vad behövs för registreringen? på den här sidan.

Om kraven på grund och förutsättningar för vistelsen Finland uppfylls, kan du få ett intyg över registrering av uppehållsrätten för medborgare i Europeiska unionen från Migrationsverket. Registreringen av uppehållsrätten gäller tillsvidare.

När du har bott lagligt och utan avbrott i Finland i fem år, har du permanent uppehållsrätt. Permanent uppehållsrätt för EU-medborgare ansöks separat från Migrationsverket.

Finsk personbeteckning (Suomalainen henkilötunnus)

Om magistraten registrerar din uppehållsrätt, registreras dina personuppgifter automatiskt även i befolkningsdatasystemet. Du får samtidigt även en finsk personbeteckning.

Du kan få en finsk personbeteckning också på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe och på vissa skattebyråer.

Om du flyttar till Finland för att bo här stadigvarande i ett år eller längre, ska du också registrera dig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas närmaste serviceställe.

Läs mer på InfoFinlands sida Registrering som invånare.

På InfoFinlands sida Flytt till Finland, komihåglista hittar du nyttig information om allt som du ska ta hand om när du flyttar till Finland.

Vad behövs för registreringen?

Arbetstagare eller företagare

Din uppehållsrätt kan registreras om du är anställd eller har ett eget företag i Finland.

Du behöver följande handlingar:

 • EU-registreringsblankett
 • Giltigt ID-kort eller pass
 • Anställningsavtal (om du är anställd)
 • En utredning över företagsverksamheten (om du är egenföretagare)

Studerande

Din uppehållsrätt kan registreras om du studerar vid en läroanstalt som är godkänd i Finland.

Du behöver följande handlingar:

 • EU-registreringsblankett
 • Giltigt ID-kort eller pass
 • Närvarointyg (intyg över att du är studerande vid en läroanstalt som är godkänd i Finland)
 • Du har en sjukförsäkring (t.ex. det europeiska sjukvårdskortet)
 • En utredning över din försörjning i Finland

Familjemedlem till en person bosatt i Finland

Din uppehållsrätt kan registreras om du har en familjemedlem som är stadigvarande bosatt i Finland.

Du behöver följande handlingar:

 • EU-registreringsblankett
 • Giltigt ID-kort eller pass
 • Intyg över äktenskap eller registrerat parförhållande
 • En utredning över att ni har bott tillsammans i två år eller har gemensam vårdnad om ett barn, om du är i ett samboförhållande
 • Barnets födelseattest om du har vårdnaden om ett barn
 • En utredning över grunden för att den person som ansöker om familjeförening vistas i Finland.

Uppehållskort för en familjemedlem till en EU-medborgare

Om du inte själv är medborgare i ett EU-land, Liechtenstein eller Schweiz men avser att flytta till Finland till en familjemedlem som är EU-medborgare, måste du ansöka om uppehållskort för en familjemedlem till en EU-medborgare.

Du kan ansöka om uppehållskortet elektroniskt via tjänsten Enter Finland eller på Migrationsverkets (Maahanmuuttovirasto) tjänsteställe. Handläggning av ansökan om uppehållskort är avgiftsbelagd. Du betalar avgiften när du lämnar in din ansökan.

Du behöver följande handlingar:

 • Ansökan om uppehållskort
 • Giltigt pass
 • Intyg över äktenskap eller registrerat parförhållande
 • Registreringsintyget för den EU-medborgare, med vem du kommer till Finland
 • Utredning över släktskapsförhållandet (barn till EU-medborgaren eller andra släktingar som står under dennes vårdnad)
 • Utredning över samboskap (om du är sambo med EU-medborgaren och ni inte har gemensam vårdnad om barn)

Uppehållskortet för en familjemedlem till en EU-medborgare beviljas för fem år eller en kortare tid om boendet i Finland varar mindre än fem år.

Tillräckliga medel

Om din uppehållsrätt inte kan registreras på någon av de ovan nämnda grunderna kan du ansöka om registrering om du har tillräckliga medel för din försörjning i Finland. Också tillräckliga medel är en grund.

Du behöver följande handlingar:

 • EU-registreringsblankett
 • Giltigt ID-kort eller pass
 • En utredning över att du har tillräckliga medel för din försörjning i Finland.

Kan jag bli av med uppehållsrätten?

Registreringen av uppehållsrätten för en EU-medborgare och uppehållskortet för en familjemedlem till en EU-medborgare kan återkallas eller bli ogiltigt om:

 • du flyttar permanent från Finland
 • du har vistats utomlands utan avbrott i två år
 • du lämnade felaktiga uppgifter när du ansökte om registreringen eller om uppehållskortet för en familjemedlem till en EU-medborgare
 • du har undanhållit sådan information som skulle kunna ha hindrat dig från att få registreringen eller uppehållskortet
 • du utvisas från Finland
 • du får finskt medborgarskap.

Tänk på att ändringar i din livssituation kan påverka din uppehållsrätt. Om din uppehållsrätt registrerades på basis av arbete, ett aktivt företag, en studieplats, familjeband eller tillräckliga medel, och detta skäl inte längre existerar, kan registreringen återkallas.

Beslut om återkallande eller upphörande av uppehållsrätten fattas av Migrationsverket.

Om du flyttar utomlands

Om du inte vill att ditt uppehållstillstånd eller uppehållskort ska återkallas ska du lämna in en ansökan om detta hos Migrationsverket senast inom två år efter att du har flyttat utomlands.

Lokalinformation