Perusopetus
theme icon

Grundläggande utbildning

Alla barn som har sitt stadigvarande boende i Finland har läroplikt, vilket innebär att de måste delta i den grundläggande utbildningen. Läroplikten är lagstadgad.

Läroplikten

  • börjar det år då barnet fyller 7 år
  • upphör när grundskolans lärokurs har fullgjorts eller det har förflutit 10 år sedan läroplikten började.

Läroplikten fullgörs vanligtvis i grundskolan. Grundskolan består av lågstadiet (alakoulu) och högstadiet (yläkoulu). Lågstadiet omfattar årskurserna 1–6, högstadiet årskurserna 7–9. Grundskolan är vanligen nioårig: skolan börjar i årskurs 1 och slutar i årskurs 9.

Grundskolan är gratis.

linkkiStudieinfo.fi:
Grundläggande utbildning för invandrarefinska | svenska

Coronavirus COVID-19

Ett sjukt barn kan inte gå till skolan. Barnet måste stanna hemma även om symtomen är lindriga. Om barnet blir sjukt ska du kontakta den egna hälsostationen eller ringa journumret 116 117. Du får anvisningar om hur du tar barnet till ett coronatest.

Läs mer coronaviruset: Coronavirus COVID-19

Om ditt barn som är under 16 år har förordnats i karantän eller isolering och du inte kan gå till jobbet, kan du ha rätt att få dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA.

Läs mer: Ekonomiska problem

Att börja i skolan

Föräldrarna anmäler sitt barn till skolan. I början av året skickar staden en anmälan om läroplikt (oppivelvollisuusilmoitus) till hemmen. I anmälan anges barnets närskola (lähikoulu). Närskolan är oftast den skola som ligger närmast barnets hem. Föräldrarna kan också välja en annan skola än närskolan. Det är ändå inte alltid möjligt att få en plats på en annan skola.

Du kan anmäla ditt barn till skolan i närskolan. I vissa kommuner kan anmälan göras även på internet. Anmälningstiden är i början av året, vanligen i januari.

Engelskspråkiga skolor och annan undervisning på olika språk

I de största städerna finns internationella skolor och skolor där undervisningsspråket är engelska. I Finland finns även några skolor som har tyska, franska eller ryska som undervisningsspråk.

Du hittar oftast information om dessa skolor på städernas egna webbplatser.

Olika skolor

Barn kan också gå i en skola med en speciell inriktning. Ibland är dessa skolor privatskolor. Skolor kan ha till exempel följande inriktningar:

  • bildkonst
  • musik
  • motion
  • specialpedagogik (till exempel Steinerpedagogik)

linkkiFörbundet för Steinerpedagogik:
Information om Steinerskolanfinska | engelska

Skoldagen och studierna

Skolan börjar i augusti och slutar i slutet av maj eller i början av juni. I juni och juli är det sommarlov.

Längden på skoldagarna varierar i olika årskurser. På lågstadiet är dagarna kortare än på högstadiet. Lektionerna är vanligen 45 minuter långa. Skolveckan består av ungefär 20 lektioner.

Barnen äter en varm måltid i skolan. Den är gratis. Om ditt barn har en specialdiet ska du tala om det för läraren.

I grundskolan studerar barnen många obligatoriska ämnen. I lågstadiets högre klasser och på högstadiet får de även välja tillvalsämnen.

Alla kan få undervisning i den egna religionen eller i livsåskådningskunskap i skolan. Religionsundervisning måste ordnas när det finns minst tre barn som bekänner en viss religion i kommunen.

I vissa skolor finns det skilda klasser för elever som är duktiga på till exempel musik eller bildkonst. Oftast söker man separat till dessa klasser.

Invandrare och grundskolan

Barnet eller den unga kan få förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen under vilken han eller hon studerar finska (eller svenska) och vissa läroämnen. Den förberedande undervisningen före grundskolan är avsedd för alla de barn med invandrarbakgrund som inte har tillräckliga kunskaper för att klara sig i undervisningen inom den grundläggande utbildningen. Den förberedande undervisningen pågår vanligtvis i ett år. Därefter övergår eleven till en vanlig klass.

Om barnet har ett annat modersmål än finska eller svenska kan kommunen ordna undervisning i barnets eget modersmål. Då kan barnet även lära sig finska eller svenska som andra språk, som S2-språk (S2-kieli). Eleven studerar finska (eller svenska) som andra språk om hans eller hennes kunskaper i språket inte är på samma nivå som infödda talares.

Vuxengymnasier ordnar grundläggande utbildning för vuxna invandrare som inte har grundskolans avgångsbetyg från sitt eget land. Mer information om detta får du vid rådgivningen i din hemkommun eller vid närmaste vuxengymnasium. Du kan söka kontaktuppgifter tillvuxengymnasier med hjälp av sökmotorer på Internet.

linkkiUndervisnings- och kulturministeriet:
Information om grundundervisningenfinska | svenska | engelska

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Information om grundundervisningenfinska | svenska | engelska

Meddelanden mellan hem och skola

I många kommuner informerar skolan viktiga ärenden i den webbaserade tjänsten Wilma. Skolan ger barnets föräldrar inloggningsuppgifter till tjänsten. Via Wilma kan du ha kontakt med barnets lärare och få information om barnets lärande, prov och frånvaron samt händelser i skolan och om skollov. Om barnet är frånvarande från skolan till exempel på grund av sjukdom ska du meddela skolan om detta på morgonen via Wilma.

Det är viktigt att man regelbundet följer Wilma. Om du behöver hjälp med att använda Wilma ska du be skolan om en introduktion.

Kervo stad har publicerat anvisningar om användningen av Wilma på olika språk. Observera att inloggning till Wilma sker på olika adresser i olika städer.

linkkiKervo stad:
Så här använder du Wilma(pdf, 239 kt)finska | engelska | ryska | estniska | turkiska | kurdiska | thai | vietnamesiska

Stöd för studierna och tionde klassen

Grundskoleelever får stöd i sitt skolarbete. Studiehandledarna berättar om olika studiemetoder och om fortsatta studier. De ger också yrkesvägledning.

Studiepsykologer och skolkuratorer hjälper eleverna i problemsituationer. Läraren kan ge barnet kortvarig stödundervisning.

Barnet får specialundervisning om det har inlärnings- eller koncentrationssvårigheter. Grupperna i specialundervisningen är mindre än vanliga klasser.

Lärarna håller kontakt med föräldrarna. De ordnar föräldramöten och berättar för föräldrarna om barnets studier. Många skolor håller kontakt med föräldrarna med hjälp av webbtjänster.

I skolan ges eventuellt också tilläggsundervisning, på så kallade tionde klasser (kymppiluokka). Där kan eleverna höja sina vitsord och fundera på vilket studieområde de är intresserade av.

Du kan ansöka till en tionde klass när du har fått ditt avgångsbetyg från grundskolan. Tionde klassen pågår vanligen i ett år.

linkkiStudieinfo.fi:
Information om tiondeklassenfinska | svenska