Varhaiskasvatus
theme icon

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik är avsedd för barn under skolåldern. I Finland tillhandahåller kommunerna kommunal småbarnspedagogik bland annat i daghem. Dessutom finns det privata daghem.

Småbarnspedagogik är fostran, undervisning och omsorg som är pedagogiskt planerad och som har noga genomtänkta mål. Inom småbarnspedagogiken arbetar utbildade lärare i småbarnspedagogik och barnskötare.

Vanligen vårdar någondera av föräldrarna barnet hemma åtminstone under föräldraledigheten (vanhempainvapaa), det vill säga tills barnet är ungefär 9 månader gammalt. Om du vårdar ditt barn hemma även efter detta har du rätt att vara ledig från ditt arbete för vård av barn tills barnet fyller tre år. Mer information om ledigheterna får du på InfoFinlands sida Familjeledighet. Du kan ansöka från Kela om ekonomiskt stöd för hemvård av barn. Läs mer på InfoFinlands sida Stöd för vård av barn i hemmet.

Coronavirus COVID-19

Ta inte ett sjukt barn till daghemmet. Barnet måste stanna hemma även om symtomen är lindriga. Om barnet insjuknar under dagen måste hen hämtas från daghemmet så snart som möjligt. Ta inte barnets egna leksaker till daghemmet.

Ta barnet till coronatest om du vet att hen har exponerats för coronaviruset. Det är bra att göra ett coronatest även om det finns personer i familjen som riskerar att insjukna i corona, till exempel ovaccinerade personer som fyllt 16 år. Du hittar mer information i tjänsten Omaolo, din egen hälsostation eller journumret 116 117.

Läs mer coronaviruset: Coronavirus COVID-19

Om ditt barn som är under 16 år har förordnats i karantän eller isolering och du inte kan gå till jobbet, kan du ha rätt att få dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA.

Läs mer: Ekonomiska problem

linkkiOmaolo:
Gör en symtombedömning om du misstänker coronavirusfinska | svenska | engelska

Kommunal småbarnspedagogik

Om du har din hemkommun i Finland, kan du ansöka om en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken för barnet efter föräldraledigheten. Då är barnet ca nio månader gammalt. Om du inte har en hemkommun i Finland, räknas du som invånare i den kommun där du vistas.

Du kan ansöka om en plats

 • på ett daghem (päiväkoti)
 • inom gruppfamiljedagvård (ryhmäperhepäivähoito)
 • inom familjedagvård (perhepäivähoito)

På daghemmet är barnen i större gruppen är i gruppfamiljedagvården.

Familjedagvård innebär att skötaren vårdar barnen i sitt eget hem. Vissa familjedagvårdare vårdar barnen hemma hos de barn som ingår i gruppen.

Ansök om en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken från din egen kommun senast fyra månader innan du behöver den. Man kan få en plats inom två veckor, om föräldrarna får ett arbete eller en studieplats.

Avgiften för småbarnspedagogik (varhaiskasvatusmaksu) beror på

 • familjens inkomster
 • familjens storlek och
 • på hur många timmar per vecka barnet deltar i småbarnspedagogik.

Man får syskonrabatt. Om familjen inkomster är mycket låga, kan småbarnspedagogiken vara kostnadsfri för familjen. Fråga mer i din kommuns rådgivningstjänster.

Privat småbarnspedagogik

En plats inom den privata småbarnspedagogiken kan finnas

 • i ett privat daghem eller i ett gruppfamiljedaghem
 • i familjedagvård eller
 • hemma, då familjen anställer en skötare i hemmet

Du kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken direkt från det privata daghemmet eller gruppfamiljedaghemmet.

Du kan också leta upp en privat familjedagvårdare som vårdar barnen hemma hos sig, eller anställa en skötare i ditt eget hem. Om du anställer en skötare i ditt hem blir du en arbetsgivare, och du måste uppfylla en arbetsgivares skyldigheter. Läs mera på InfoFinlands sida Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter. Familjen kan anställa en skötare i sitt hem även tillsammans med en annan familj.

Kommunen övervakar den privata småbarnspedagogiken.

Priserna för den privata småbarnspedagogiken varierar. Du kan ändå få stöd för den från FPA. Då är den inte nödvändigtvis mycket dyrare än den kommunala småbarnspedagogiken.

Stöd för privat dagvård

Om barnet har en hemkommun i Finland, kan du ansöka om Fpa-stöd för privat vård. Dagvårdsproducenten måste ha kommunens godkännande.

Du kan ansöka om privatvårdsstöd (yksityisen hoidon tuki), om

 • ditt barn som är under skolåldern är i privat dagvård; eller
 • barnet har någon annan privat skötare.

Du kan inte ansöka om privatvårdsstöd om skötaren är en medlem i barnets familj eller om barnet och skötaren bor i samma hushåll. Du kan inte heller ansöka om privatvårdsstöd för den kommunala småbarnspedagogiken.

Stödets storlek beror bland annat på familjens inkomster och kommunen som familjen bor i.

Kela betalar stödet direkt till skötaren eller dagvårdsproducenten. Man måste betala skatt för privatvårdsstödet. Stödet betalas inte till utlandet.

Läs mera om privatvårdsstöd på Fpa:s sidor.

FPA har en telefontjänst för barnfamiljer.

 • på finska tfn +358 20 692 206
 • på svenska tfn +358 20 692 226
 • på engelska tfn +358 20 634 2550

På Fpas byråer får du betjäning även på andra språk med hjälp av en tolk.

linkkiFPA:
Stöd för privat vårdfinska | svenska | engelska

Vad händer i småbarnspedagogiken?

Till småbarnspedagogiken hör mångsidig verksamhet, till exempel lekar, motion, utevistelse, musik, pyssel och utfärder. I dagen ingår också en vilostund. Målsättningen med verksamheten är att främja barnets utveckling och lärande. Barnet lär sig även sociala färdigheter. Barnet får stöd i att lära sig det finska eller svenska språket, om hans/hennes modersmål är ett annat språk. Om barnet behöver, kan hen även få specialundervisning.

Daghemmet är ändå inte en skola. Barnen studerar inte skolämnen och har inte lektioner.

Barnen äter tre måltider under dagen: frukost, lunch och mellanmål. Om ditt barn har en specialdiet ska du berätta om det för lärarna i småbarnspedagogiken.

I småbarnspedagogiken beaktas familjens religion eller livsåskådning.

Vanligen börjar daghemsdagen på morgonen och tar slut på eftermiddagen. Vissa daghem och familjedagvårdare har öppet dygnet runt med anledning av föräldrarnas arbete eller studier.

linkkiFinlands Flyktinghjälp:
Daghemsordlista(pdf, 754 kt)somaliska | persiska | arabiska | kurdiska

Engelskspråkiga daghem

I Finland finns många engelskspråkiga daghem i synnerhet i de större städerna. De flesta engelskspråkiga daghemmen är privata. I de kommunala engelskspråkiga daghemmen går även barn från finskspråkiga familjer, som lär sig engelska på daghemmet.

I de större städerna finns även daghem som bedrivs på något annat språk, till exempel tyska, franska eller spanska.

Klubbar

Kommunerna, föreningar och församlingar ordnar dagklubbar för barn. Klubbarna räcker vanligen ett par timmar.

I klubbarna ordnas handledda lekar, sång, pyssel och annat program.

linkkiUndervisnings- och kulturministeriet:
Information om småbarnspedagogikfinska | svenska | engelska