Koulutukseen hakeminen
theme icon

Ansökan till utbildning

I Finland ordnas separat gemensam ansökan till studier på andra stadiet och till högskolor. Dessutom kan du söka till vissa utbildningar året om i kontinuerlig ansökan eller i läroanstalternas egna separata ansökan. Ta i god tid reda på ansökningstiderna och -procedurerna för utbildningar som du är intresserad av.

Coronaviruset och ansökan till utbildning

Coronaläget kan påverka antagnings- och lämplighetsprov. Läroanstalten kan ställa in antagningsproven eller till exempel ordna dem på distans. Läs mer på universitetens webbplatser och i tjänsten Opintopolku.fi.

linkkiStudieinfo.fi:
Coronaviruset och ansökan till utbildningfinska | svenska | engelska

Gymnasieansökan

Sök till gymnasiet i den gemensamma ansökan till andra stadiet i februari-mars. Du kan söka till ett gymnasium om du har avlagt lärokursen för den grundläggande utbildningen eller en lärokurs som motsvarar den grundläggande utbildningen. Fyll ansökan i tjänsten Studieinfo.fi.

Eleverna antas till gymnasiet utifrån vitsorden på avgångsbetyget från grundskolan. Därtill ordnar vissa gymnasier inträdesprov.

Om du söker till ett vuxengymnasium, kontakta läroanstalten direkt. Du kan inte söka till ett vuxengymnasium i den gemensamma ansökan. När du söker till ett vuxengymnasium är inte medeltalet på ditt betyg av betydelse. Du hittar utbildningar på Studieinfo.fi.

Om du vill förbättra dina kunskaper i finska innan du söker till ett gymnasium, kan du söka till en förberedande gymnasieutbildning Läs mer på InfoFinlands sida Gymnasieförberedande utbildning.

linkkiStudieinfo.fi:
Ansökan till gymnasium i den gemensamma ansökanfinska | svenska

Ansökan till yrkesutbildning

Din grundutbildning avgör till hurudan yrkesutbildning du kan söka och på vilket sätt ansökan sker.

 • Du kan söka till en grundskolebaserad yrkesutbildning om du har avlagt lärokursen för den grundläggande utbildningen eller en lärokurs som motsvarar den grundläggande utbildningen.
 • Du kan söka till en gymnasiebaserad yrkesutbildning om du har gått färdigt gymnasiet.

Du kan söka till dessa utbildningar i den kontinuerliga ansökan året om eller i den gemensamma ansökan till andra stadiet. I allmänhet ordnas den gemensamma ansökan i februari-mars. Fyll ansökan i tjänsten Studieinfo.fi.

Om du redan har avlagt en yrkesexamen eller en högskoleexamen, kan du inte söka till en yrkesutbildning i den gemensamma ansökan. Då kan du söka till utbildningen i den kontinuerliga ansökan.

Du ska söka till utbildningen i den kontinuerliga ansökan också om du är i arbetslivet och vill byta bransch eller om du vill ansöka till läroavtalsutbildning. Du kan söka i den kontinuerliga ansökan även i det fall att du inte fick en studieplats i den gemensamma ansökan.

Grunderna för antagning av studeranden beror på utbildningen. I allmänhet påverkas antagningen av antagningspoängen, som ges bl.a. utifrån dina betyg. Inträdesprov eller lämplighetsprov ordnas också för många utbildningar. I vissa branscher ställs krav på hälsotillståndet.

Läroanstalten kan kontrollera att du har tillräckliga språkkunskaper för studierna. Fråga mer vid den läroanstalt som du ansöker till.

Om du vill ha mera kunskap och färdigheter innan du söker till en yrkesinriktad utbildning, kan du ansöka till VALMA-utbildningen. Under VALMA-utbildningen kan du även förbättra dina språkkunskaper i finska. Läs mera på InfoFinlands sida Utbildning som handleder för yrkesutbildning.

Om du behöver särskilt stöd i de yrkesinriktade studierna t.ex. på grund av handikapp eller inlärningssvårigheter ska du ansöka till utbildningen via ansökan till specialundervisning.

linkkiStudieinfo.fi:
Ansökan till yrkesutbildning i den gemensamma ansökanfinska | svenska

linkkiStudieinfo.fi:
Kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning finska | svenska

linkkiStudieinfo.fi:
Antagningsgrunder till yrkesutbildningfinska | svenska

Om du har en utländsk examen

Om du har avlagt grundskolan eller gymnasiet utomlands, antas du till en yrkesutbildning enligt prövning. Vid antagning enligt prövning beaktas

 • ditt utbildningsbehov
 • bedömningen av hur bra du kan klara av studierna.

linkkiStudieinfo.fi:
Antagning enligt prövningfinska | svenska

Ansökan till en yrkesinriktad vuxenutbildning

Du kan söka till en yrkesinriktad vuxenutbildning om du vill avlägga en examen vid sidan om arbetet. I vuxenutbildningen avlägger du yrkesexamen som fristående examen.

Du kan söka till en yrkesinriktad vuxenutbildning också om du har avlagt en yrkesexamen eller en högskoleexamen.

När du söker till en yrkesinriktad vuxenutbildning, ska du ha en tillräckligt lång arbetserfarenhet.

Du kan inte söka till en yrkesinriktad vuxenutbildning i den gemensamma ansökan. Ta reda på hur du kan söka till utbildningen i tjänsten Studieinfo.fi eller av läroanstalten. Ofta är ansökningstiden fortlöpande.

Ansökan till en yrkeshögskola

Du kan söka till en yrkeshögskola för att avlägga en yrkeshögskoleexamen, då du har avlagt t.ex. någon av följande utbildningar:

 • gymnasiet
 • studentexamen
 • en yrkesexamen
 • studentexamen eller en motsvarande examen i ett annat land

Du får närmare uppgifter från tjänsten Studieinfo.fi.

Sök till en yrkeshögskola i den gemensamma ansökan till högskolor. Den gemensamma ansökan ordnas två gånger per år, på våren och på hösten. Fyll ansökan i tjänsten Studieinfo.fi.

Grunderna för antagning av studeranden beror på utbildningen. Ditt betyg, inträdesprovet och din arbetserfarenhet kan påverka antagningen. Också dina tidigare studier kan spela en roll.

linkkiStudieinfo.fi:
Ansökan till YH-examenfinska | svenska

Högre yrkeshögskoleexamina

Du kan söka till en YH-examen om du har

 • en lämplig yrkeshögskoleexamen eller en annan lämplig högskoleexamen och
 • minst tre års arbetserfarenhet från samma område som din examen och du har inhämtat din arbetserfarenhet efter att du har avlagt examen.

Sök till en YH-examen i den gemensamma ansökan till högskolor på våren eller hösten Till många utbildningar är det möjligt att söka endast på våren. Fyll i ansökningsblanketten i tjänsten Studieinfo.fi.

Du kan söka till en högre YH-examen på ett främmande språk med en separat ansökan. Du hittar ansökningsblanketter då du letar efter utbildningar i Studieinfo.fi.

linkkiStudieinfo.fi:
Högre YH-examenfinska | svenska

Ansökan till universitet

Ansök till ett universitet antingen i den gemensamma ansökan till högskolor eller med en separat ansökan till en viss utbildning.

Du kan söka till många universitetsutbildningar i den gemensamma ansökan till högskolor. Den ordnas på våren och hösten. Alternativen är fler på våren. Den gemensamma ansökan till vissa utbildningar ordnas redan i januari. Utred i tid när du kan söka. Fyll ansökan i tjänsten Studieinfo.fi.

Du kan söka till ett universitet om du har avlagt t.ex. någon av följande examina:

 • en finländsk studentexamen
 • en minst treårig yrkesinriktad grundexamen
 • en internationell studentexamen
 • en utländsk examen, som ger möjlighet till universitetsstudier i det land där du avlagt examen

Granska av högskolans studiebyrå att det är möjligt att söka till ett universitet med din examen. Du får närmare uppgifter också från tjänsten Studieinfo.fi.

När du söker till ett universitet, får du i allmänhet poäng utifrån studentexamen och inträdesprovet. Det finns skäl att förbereda dig omsorgsfullt för inträdesprovet. Till vissa utbildningsprogram antas endast en liten del av sökandena. Vissa inträdesprov omfattar förhandsuppgifter.

linkkiStudieinfo.fi:
Ansökan till universitetfinska | svenska | engelska

Separat ansökan

Ansökan till vissa universitetsstudier sker genom en separat ansökan. Du ska söka med en separat ansökan t.ex.

 • om du söker till ett magisterprogram
 • om du flyttar från en högskola till en annan eller
 • om du har avlagt studier i ett öppet universitet och söker till ett universitet utifrån dessa studier.

Om du söker till ett utbildningsprogram där undervisningsspråket är ett annat än finska eller svenska, beror ansökningssättet på utbildningen. Det lönar sig att söka till vissa utbildningar på främmande språk i den gemensamma ansökan i januari. Du hittar närmare information i Studieinfo.fi. Du kan också fråga direkt av högskolorna.

De separata ansökningarna kan ordnas under olika tidsperioder och ansökningsförfarandena kan avvika från varandra. Du hittar de separata ansökningarna via tjänsten Studieinfo.fi.

Påbyggnadsexamen

Om du vill avlägga en påbyggnadsexamen vid ett universitet, kontakta universitetet direkt.

Mottagande av studieplats

Läroanstalten meddelar dig att du har antagits för studier med ett brev. Om du har antagits, meddela så fort som möjligt till läroanstalten att du tar emot studieplatsen. Brevet innehåller anvisningar om hur du tar emot platsen och hur du anmäler dig. Om du inte tar emot platsen i tid, förlorar du den. När du tar emot en studieplats, förbinder du dig att börja studera i läroanstalten.

Du kan söka till många olika läroanstalter i den gemensamma ansökan. Du kan dock ta emot endast en studieplats.