Livet i Finland

Städer

Ammatillinen koulutus
theme icon

Yrkesutbildning

Yrkesutbildning ger den studerande behörighet till ett visst yrke. Därför är utbildningen mycket praktikorienterad. Du kan söka till en yrkesutbildning när du har avlagt lärokursen för den grundläggande utbildningen. Även vuxna kan utbilda sig till ett nytt yrke eller komplettera sin kompetens.

Din grundutbildning avgör till hurudan yrkesutbildning du kan söka och på vilket sätt ansökan sker.

 • Om du har avlagt grundskolans lärokurs kan du ansöka till grundskolebaserad yrkesutbildning (peruskoulupohjainen ammatillinen koulutus).
 • Om du har avlagt gymnasiet kan du ansöka till gymnasiebaserad yrkesutbildning (lukiopohjainen ammatillinen koulutus).
 • Om du vill avlägga examen vid sidan av arbetet kan du ansöka till yrkesutbildning för vuxna (ammatillinen aikuiskoulutus).

Läs mer på InfoFinlands sida Ansökan till utbildning.

När du har avlagt yrkesinriktad grundexamen kan du söka dig till fortsatta studier antingen inom yrkesinriktad tilläggsutbildning, vid en yrkeshögskola eller vid ett universitet.

linkkiStudieinfo.fi:
Grundläggande information om yrkesutbildningfinska | svenska | engelska

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Ytterligare information om yrkesutbildningfinska | svenska | engelska

linkkiStudieinfo.fi:
Gemensam ansökan till gymnasier och yrkesläroanstalterfinska | svenska

linkkiStudieinfo.fi:
Antagning enligt prövningfinska | svenska

linkkiStudieinfo.fi:
Utbildningsområden i yrkesutbildningenfinska | svenska

Förberedande för yrkesutbildning

Utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning (Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus) d.v.s. VALMA är avsedd för dem som vill avlägga en grundläggande yrkesutbildning. Under VALMA-utbildningen får du kunskap och färdigheter som hjälper dig i dina senare yrkesinriktade studier. Du kan även förbättra din språkkunskap. Du kan också höja dina grundskolebetyg. VALMA-utbildningen räcker ett läsår.

Läs mera på InfoFinlands sida Utbildning som handleder för yrkesutbildning.

Yrkesinriktad grundexamen

Yrkesutbildning ges av yrkesläroanstalter (ammatillinen oppilaitos), specialyrkesläroanstalter (erityisammattioppilaitos) och av vuxenläroanstalter (aikuisopisto). Du kan avlägga en yrkesinriktad grundexamen antingen

 • Inom den grundläggande utbildningen (ungdomar och vuxenstuderande)
 • Som fristående examen (näyttötutkinto) (vuxenstuderande)
 • Genom läroavtalsutbildning (oppisopimuskoulutus) (ungdomar och vuxenstuderande)

En yrkesinriktad grundexamen ger dig den grundläggande kompetensen i ett visst yrke. En grundskolebaserad utbildning varar i cirka tre år. Du kan också studera vid en yrkesläroanstalt och ett gymnasium samtidigt. Då kan du avlägga en dubbelexamen (kaksoistutkinto).

Vid yrkesskolorna finns många olika områden som du kan studera.

 • pedagogiska områden
 • humanistiska och konstnärliga områden
 • samhälleliga områden
 • handel och förvaltning
 • naturvetenskaper
 • databehandling och datakommunikation
 • tekniska områden
 • jord- och skogsbruksområden
 • hälso- och välbefinnandeområden
 • servicebranscher

Personlig utvecklingsplan för kunnandet

För varje studerande upprättas en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK). I planen nedtecknas vilket kunnande du har förvärvat tidigare och fastställs vilka studier du ska avlägga. Du kan avlägga studierna i egen takt och påvisa vad du kan i praktiska uppgifter på arbetsplatser.

Utbildningsavtal

Utbildningsavtalet är inlärning i arbetet. Om du vill skaffa dig praktiska kunskaper på en arbetsplats, är ett utbildningsavtal ett bra alternativ för ett läroavtal. För utbildningstiden betalas ingen lön. Utbildningsavtalet kan även kombineras med läroavtal.

Yrkesutbildning efter gymnasiet

Om du har avlagt gymnasiet eller studentexamen, kan du söka till en gymnasiebaserad utbildning. Då kan du inte söka till en grundskolebaserad yrkesutbildning. Läs mer på InfoFinlands sida Ansökan till utbildning.

Yrkesutbildning för vuxna

Om du arbetar kan du avlägga en yrkesexamen flexibelt vid sidan om arbetet. Yrkesutbildning för vuxna omfattar

 • yrkesinriktade grundexamina
 • yrkesexamina
 • specialyrkesexamina.

I utbildningen beaktas din tidigare utbildning och den kunskap som du inhämtat som arbetstagare eller företagare.

Du hittar närmare information om hur du kan söka till en yrkesinriktad vuxenutbildning på InfoFinlands sida Ansökan till utbildning.

Examen vid sidan av arbetet med läroavtal

Läroavtal (oppisopimus) innebär inlärning i arbetet. Du arbetar på en arbetsplats inom din egen bransch och avlägger examen vid sidan av arbetet.

Genom läroavtalsutbildning kan du avlägga samma examen som vid yrkesläroanstalter.

 • Yrkesinriktad grundexamen (ammatillinen perustutkinto)
 • Yrkesexamen (ammattitutkinto)
 • Specialyrkesexamen (erityisammattitutkinto)

För att kunna studera genom läroavtal måste du ha en arbetsplats. Du måste hitta en arbetsgivare som vill anställa dig. Du kan inte inleda din läroavtalsutbildning om du inte har en arbetsplats. Arbets- och näringsbyrån (TE-toimisto) kan hjälpa dig att hitta ett jobb. Läroavtalsplatsen kan också vara din nuvarande arbetsplats.

När du har en arbetsplats ska du kontakta läroavtalsbyrån (oppisopimustoimisto) i din region. Du kan också kontakta en läroanstalt som tillhandahåller läroavtalsutbildning. Läroavtalsutbildning ges till exempel vid många vuxenutbildningscentra (aikuiskoulutuskeskus).

Under läroavtalsutbildningen betalar arbetsgivaren dig en lön som motsvarar minst en praktikantlön. Om din arbetsgivare inte betalar dig lön för den tid som du använder för teoretiska studier har du möjligtvis rätt att ansöka om dagpenning, reseersättning och familjebidrag om du omfattas av Den sociala tryggheten i Finland. Fråga mer vid din läroanstalt.

linkkiStudieinfo.fi:
Information om läroavtalsutbildningfinska | svenska

linkkiOppisopimus.net:
Information om läroavtalsutbildningfinska

linkkiOppisopimus.net:
Kontaktuppgifter till läroavtalsbyråerfinska

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Information om läroavtalsutbildningfinska

Bevis för yrkeskunnighet med fristående examen

Fristående examen (näyttötutkinto) är ett sätt att bevisa sin yrkeskunnighet. Genom fristående examen kan du avlägga

 • Yrkesinriktad grundexamen (ammatillinen perustutkinto)
 • Yrkesexamen (ammattitutkinto)
 • Specialyrkesexamen (erikoisammattitutkinto)

Yrkesexamen och specialyrkesexamen ger dig behörighet till ett visst yrke. Dessa examina avläggs alltid genom fristående examen.

Fristående examen är ett lämpligt alternativ också om du har avlagt en yrkesexamen i något annat land och vill jämställa den med en finsk examen.

Om du vill avlägga en fristående examen ska du ta kontakt direkt med läroanstalten. Fristående examina kan avläggas vid yrkesläroanstalter och vuxenläroanstalter. För fristående yrkesexamen finns ingen bestämd ansökningstid.

Du avlägga fristående examen vid ett examenstillfälle (tutkintotilanne) där en representant för läroanstalten intygar din yrkeskunnighet. Sedan får du ett yrkesbevis som bevisar din yrkeskunnighet.

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Information om fristående examenfinska | svenska | engelska

Yrkesutbildning som anordnas av arbetsgivaren

En del arbetsgivare utbildar människor till arbeten hos dem. Dessa arbetsgivare ger garanti om en arbetsplats. Det betyder att den som avlägger utbildningen får en arbetsplats hos arbetsgivaren. Du får alltså både yrkesutbildning och en arbetsplats. Till exempel många trafikföretag och VR utbildar de personer som de anställer.