Livet i Finland

Städer

Taloudelliset ongelmat
theme icon

Ekonomiska problem

Utkomststöd

Om du eller din familj inte har tillräckliga inkomster eller tillgångar för den nödvändiga dagliga försörjningen kan du söka grundläggande utkomststöd (perustoimeentulotuki) hos FPA. Med den nödvändiga dagliga försörjningen avses skäliga utgifter till exempel för mat, kläder, hälsovård och boende. Det grundläggande utkomststödet täcker även utgifter för hobby- och rekreationsverksamhet, avgifterna för barndagvård och för skolbarns morgon- och eftermiddagsverksamhet samt nödvändiga kostnader för flytt.

Betalningen av utkomststöd påverkas av alla dina inkomster och tillgångar. I kalkylen beaktas även de sociala förmåner som du får till exempel av FPA, en arbetspensionsförsäkring eller arbetslöshetskassan.

Innan du ansöker om utkomststöd ska du ansöka om de andra bidragen som du har rätt till (till exempel arbetslöshetsförsäkring, bostadsbidrag, pension, studiestöd, föräldradagpenning, sjukdagpenning, hemvårdsstöd eller underhållsstöd).

Utkomststödet är avsett som en tillfällig hjälp. Utkomststöd betalas endast om du inte kan få några andra inkomster och bidrag eller om dina övriga inkomster inte räcker till för de nödvändiga utgifterna.

Om du eller din familj har utgifter på grund av särskilda behov, för vilka du inte kan få grundläggande utkomststöd, kan socialbyrån i din hemkommun bevilja kompletterande och förebyggande utkomststöd (täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki). Du kan få kompletterande utkomststöd till exempel för att trygga ditt boende eller om din ekonomiska situation oväntat försämrats. Syftet med det kompletterande och förebyggande utkomststödet är att hjälpa personen att klara sig självständigt och att förebygga utslagning.

Du ska alltid först ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA. I samma ansökan kan du ange om du också behöver kompletterande eller förebyggande utkomststöd. FPA kan på din begäran föra över din ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd till kommunen för behandling.

Vid behov får du rådgivning om hur du ansöker om utkomststödet hos FPA, socialbyrån i din hemkommun eller en rådgivning för invandrare.

linkkiFpa:
Information om utkomststödfinska | svenska | engelska | ryska | estniska

Om du inte kan betala dina räkningar

Om du har en räkning som du inte kan betala ska du genast ta kontakt med den som skickat räkningen. Berätta om din situation och försök komma överens om ett nytt förfallodatum. Vanligtvis går det bra att förlänga betalningstiden.

Efter förfallodatumet växer räkningens slutsumma hela tiden tills du betalar räkningen. Om du inte kommer överens om betalning av räkningen och inte heller betalar räkningen på förfallodatumet måste du betala dröjsmålsränta och avgifter för betalningspåminnelser och indrivning.

Indrivning

Om du inte har betalat en räkning på dess förfallodatum får du en betalningspåminnelse. Efter två betalningspåminnelser kan skulden överföras till ett inkasseringsföretag, vilket orsakar dig ytterligare kostnader. Om du inte kan betala skulden via inkasseringsföretaget inom den utsatta tiden kan du krävas på betalning i domstol.

Betalningsanmärkning

Om du försummar betalningen av dina räkningar och skulder kan du få en betalningsanmärkning (maksuhäiriömerkintä).

Du kan få en betalningsanmärkning om:

  • du har en obetald räkning som domstolen har ålagt dig att betala
  • du har ett konsumtionslån (kulutusluotto), vars betalning har försenats över 60 dagar och som långivaren har anmält vidare
  • utsökningsbyrån (ulosotto) har konstaterat att du är medellös
  • du är i skuldsanering.

En betalningsanmärkning betyder att:

  • Dina kreditkort återkrävs. Du kan behålla ett bankkort som enbart är ett kontokort.
  • Dina möjligheter att beviljas kredit försämras.
  • Du kan inte köpa varor på delbetalning.
  • Du kan få svårt att få en hyresbostad.
  • Du krävs på garantier eller förhandsbetalning när du ska teckna ett telefonabonnemang eller försäkringar.
  • Det kan bli svårare att få ett jobb som omfattar ekonomiskt ansvar.

Betalningsanmärkningen finns vanligen kvar i 2–3 år. Om du får en ny betalningsanmärkning förlängs tiden. Betalningsanmärkningen finns alltid kvar i två år, även om du klarar av att betala dina skulder innan dess.

Utsökning

Om du inte har betalat dina räkningar kan de i vissa fall utmätas av din inkomst, dina tillgångar eller din egendom. För utsökning behövs vanligtvis domstolsbeslut. Utsökning kan till exempel innebära att en del av din lön utmäts direkt för avbetalning av skulden eller att en myndighet säljer din egendom för att kunna betala av din skuld. Innan utsökning av egendom eller inkomst verkställs får du oftast möjlighet att på eget bevåg betala av din skuld. Myndigheten kan tillsammans med dig upprätta en avbetalningsplan för att du ska kunna betala av din skuld utan att inkomster eller egendom måste utmätas. Närmare information om utsökning hittar du på Rättsväsendets webbplats.

linkkiRättsväsendet:
Information om utsökningfinska | svenska | engelska

linkkiKonkurrens- och konsumentverket:
Information om anmärkning om betalningsstörningfinska | svenska | engelska

Om du inte kan betala din hyra

Hyresvärden har rätt att häva hyresavtalet om du inte betalar din hyra. Hyresvärden ska meddela hyresgästen om hävandet. I detta skede finns det vanligtvis ännu en möjlighet att komma överens om hyresbetalningen med hyresvärden. Om du inte betalar din hyra kan hyresvärden söka ett avhysningsbeslut i domstol. Det innebär att du måste flytta ut ur bostaden och betala de obetalda hyrorna.

Om du har svårigheter att betala hyran för din bostad ska du ta kontakt med hyresvärden.

Försök att komma överens om att få mer tid på dig att betala. Du kan även fråga om råd på socialbyrån i din hemkommun. Kontrollera också om du till exempel har rätt till bostadsbidrag eller utkomststöd. Din rätt till bostadsbidrag och utkomststöd kan du få reda på hos FPA.

Information om bostadsbidrag finns på InfoFinlands sida Bostadsbidrag.

Var får du hjälp?

Om du behöver hjälp med ekonomiska problem eller med att sköta dina skulder ska du boka en tid hos en ekonomi- och skuldrådgivare (talous- ja velkaneuvoja). Du hittar en ekonomi- och skuldrådgivare antingen i din hemkommun eller i en kommun nära dig. Du hittar kontaktuppgifterna till skuldrådgivningen i din hemkommun på Konsumentverkets (Kuluttajavirasto) webbplats eller ta kontakt med socialbyrån (sosiaalitoimisto) i din hemkommun.

Hos Garanti-Stiftelsen (Takuu-Säätiö) kan du få hjälp med att klara dig ur en ekonomisk kris. Stiftelsen hjälper dig att reda ut din situation. Stiftelsen kan även bevilja garantier för banklån och hjälpa dig att ordna dina skulder så att det blir lättare att betala bort dem.

Skuldlinjen (Velkalinja) är Garanti-Stiftelsens avgiftsfria rådgivningstelefon. På rådgivningsnumret 0800 9 8009 fås betjäning på finska, svenska och vid behov även på engelska, må-fre kl. 10.00–14.00.

Skuldlinjen har också en webbtjänst dit du kan skicka frågor elektroniskt.

I nödfall, om du till exempel inte har pengar till mat, kan du också ta kontakt med diakonin (diakoniatyöntekijä) i din församling. Kontaktuppgifterna får du från din församling.

Råd om penningbruket

På Konsumentverkets (Kuluttajavirasto), Konsumentförbundets (Kuluttajaliitto) och Marthaförbundets (Marttaliitto) internetsidor hittar du information om hur du får pengarna att räcka till.

linkkiKonkurrens- och konsumentverket:
Ekonomi- och skuldrådgivarefinska | svenska | engelska

linkkiGaranti-Stiftelsen:
Hjälp med ekonomiska problemfinska | svenska | engelska

linkkiKonkurrens- och konsumentverket:
Information om ekonominfinska | svenska | engelska

linkkiKonsumentförbundet:
Information om ekonominfinska

linkkiKonsumentförbundet:
Råd om hantering av ekonomi för ungafinska

linkkiKonsumentförbundet:
Skuldhandboken Velkaopas(pdf, 2,10 MB)finska

linkkiMarthaförbundet:
Råd om penningbrukfinska

Spelberoende

Om dina ekonomiska problem beror på spelproblem är det bäst att söka hjälp.

Du får hjälp med spelproblem vid A-kliniker (A-klinikka), mentalvårdsbyråer (mielenterveystoimisto) och hälsovårdscentralen (terveyskeskus). På vissa orter kan även socialbyrån (sosiaalitoimisto) eller församlingarna hjälpa. Även de anhöriga till en spelberoende person kan få hjälp.

Du kan också söka hjälp för ditt spelproblem vid olika organisationer. I webbtjänsten Droglänken (Päihdelinkki) finns mycket information om spelproblem på flera språk.

Peluuri är en hjälptelefon för personer med spelproblem, deras närstående och andra som möter spelproblem. Hjälptelefonen nås på numret 0800 100 101. Betjäning ges på finska och svenska samt i mån av möjlighet även på engelska. Peluuri finns även på internet.

linkkiDroglänken:
Information om spelproblemfinska | svenska | engelska | ryska

linkkiPeluuri:
Hjälp och information till spelberoende och deras anhörigafinska | svenska | engelska