Taloudelliset ongelmat
theme icon

Ekonomiska problem

I Finland kan du få hjälp och råd i ekonomiska frågor om du har svårigheter med att få pengarna att räcka.

Coronavirus COVID-19

Temporärt stöd vid epidemi

Du kan få temporärt stöd vid epidemi om du har ett arbets- eller tjänsteförhållande i Finland och tvingas ta obetald ledighet från ditt arbete på grund av att:

  • Du tar hand om ett barn som i vanliga fall skulle delta i småbarnspedagogik eller vara i skolan eller
  • du kommer till Finland från utlandet och blir hänvisad till karantänliknande förhållanden.

Du behöver ett intyg om obetald ledighet på grund av coronaepidemin av arbetsgivaren. Om du är ledig för att du tar hand om ett barn, kan du få temporärt stöd vid epidemi högst till den 13 maj. Stödet kan ansökas retroaktivt.

Det temporära stödet vid epidemi är tidsbegränsat. Du ansöker om stödet vid FPA.

linkkiFPA:
Temporärt stöd vid epidemifinska | svenska | engelska

Dagpenning vid smittsam sjukdom

Du kan ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom vid FPA om den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet har hänvisat dig till karantän eller isolering. Du kan även ansöka om den om ditt barn under 16 år har förordnats att stanna hemma för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

För ansökan behöver du ett karantänintyg. Intyget skrivs av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet. Du behöver också ett intyg av din arbetsgivare. På intyget ska det stå hur mycket lön du skulle ha fått under karantänperioden.

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas av FPA.

linkkiFPA:
Dagpenning vid smittsam sjukdomfinska | svenska | engelska

Sjukdagpenning

Om du har blivit sjuk och en läkare har konstaterat att du är arbetsoförmögen kan du ansöka om sjukdagpenning. Om du har ett arbets- eller tjänsteförhållande ansöker din arbetsgivare om sjukdagpenning för den tid då du får lön utbetalad.

Du behöver ett läkarintyg för sjukdagpenningen.

linkkiFPA:
Sjukdagpenningfinska | svenska | engelska

Arbetslöshetsförsäkring

Du kan ha rätt till arbetslöshetsförsäkring om du har blivit arbetslös eller permitterad eller om du är företagare men inte har några uppdrag. Om du är medlem i en finsk arbetslöshetskassa kan du i vissa situationer få inkomstrelaterad dagpenning. Den inkomstrelaterade dagpenningen beviljas och betalas av den arbetslöshetskassa där du är medlem.

Du har rätt till arbetslöshetsförmån om du bor stadigvarande i Finland och omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Du kan ansöka om arbetslöshetsförsäkring vid FPA i följande situationer:

  • Du kan inte få inkomstrelaterad dagpenning från en arbetslöshetskassa eller
  • du är företagare och din huvudsyssla i företaget har upphört på grund av coronaepidemin eller din företagarinkomst underskrider 1 089,67 euro per månad på grund av coronaepidemin.

linkkiFPA:
Arbetslöshetsförsäkring under coronavirusutbrottetfinska | svenska | engelska

Om din inkomst minskar

Coronakrisen kan försvåra betalningen av hyra och räkningar. Om din inkomst minskar ska du ta reda på din rätt till till exempel bostadsbidrag. Om dina inkomster och tillgångar inte räcker till den nödvändiga dagliga försörjningen (t.ex. mat och läkemedel) kan du ha rätt till grundläggande utkomststöd. Skicka in en ansökan till FPA så snart som möjligt. Om det tar längre än förväntat att till exempel få ett beslut om arbetslöshetsdagpenning kan du ansöka om ekonomiskt stöd vid FPA eller kommunens socialbyrå.

linkkiFPA:
Utkomststöd under coronavirusutbrottetfinska | svenska | engelska

linkkiEkonomi- och skuldrådgivning:
Tips från ekonomi- och skuldrådgivningen i coronatiderfinska | svenska | engelska

Om du inte kan betala dina räkningar

Om du har en räkning som du inte kan betala, kontakta avsändaren direkt. Ofta kan du få betalningstiden förlängd. Då läggs vanligtvis en liten förseningsavgift på räkningen.

Om du inte betalar räkningen senast på förfallodagen eller inte har kommit överens om att förlänga betalningstiden, måste du betala påminnelse- och inkassokostnader samt dröjsmålsränta.

Inkasso

Om du inte har betalat en räkning senast på förfallodagen får du en betalningspåminnelse. Efter en eller två påminnelser kan räkningen övergå till en inkassobyrå. Inkassobyrån skickar dig genast ett betalningskrav. Om du inte kan betala räkningen på en gång, ska du kontakta inkassobyrån och komma överens om en betalningsplan för räkningen.

Om du inte betalar räkningen eller kommer överens om en betalningsplan kan skulden slutligen gå till utmätning (ulosotto). Utmätning betyder att myndigheten har rätt att ta en del av dina inkomster för betalning av skulder. Utmätningsmyndigheten kan även sälja värdefull egendom som du har för att betala skulden.

Ofta behövs ett domstolsbeslut för utmätning. Vissa betalningar går emellertid direkt till utmätning. Sådana betalningar är till exempel skatter, hälscentralsavgifter och dagvårdsavgifter.

Betalningsanmärkning

Om du inte betalar en räkning eller en skuld, kan du få en betalningsanmärkning (maksuhäiriömerkintä) i kreditupplysningsregistret. Detta orsakar många svårigheter för dig. Hyresvärdar och banker kontrollerar ofta kredituppgifterna i kreditupplysningsregistret. Om du har en betalningsanmärkning, får du inte nödvändigtvis en hyresbostad, ett banklån eller ett kreditkort. Även arbetsgivaren kan förutsätta att arbetstagaren inte har betalningsanmärkningar.

linkkiKonkurrens- och konsumentverket:
Information om anmärkning om betalningsstörningfinska | svenska | engelska

linkkiRättsväsendet:
Information om utsökningfinska | svenska | engelska

Om du inte kan betala din hyra

Hyresvärden har rätt att häva hyresavtalet om du inte betalar din hyra. Hyresvärden ska meddela hyresgästen om hävandet. I detta skede finns det vanligtvis ännu en möjlighet att komma överens om hyresbetalningen med hyresvärden. Om du inte betalar din hyra kan hyresvärden söka ett avhysningsbeslut i domstol. Det innebär att du måste flytta ut ur bostaden och betala de obetalda hyrorna.

Om du har svårigheter att betala hyran för din bostad ska du ta kontakt med hyresvärden.

Försök att komma överens om att få mer tid på dig att betala. Du kan även fråga om råd på socialbyrån i din hemkommun. Kontrollera också om du till exempel har rätt till bostadsbidrag eller utkomststöd. Din rätt till bostadsbidrag och utkomststöd kan du få reda på hos FPA.

Information om bostadsbidrag finns på InfoFinlands sida Bostadsbidrag.

Hjälp vid ekonomiska problem

Sociala förmåner

Information om bostadsbidrag finns på InfoFinlands sidor:

Utkomststöd

Om du eller din familj inte har tillräckliga inkomster eller tillgångar för den nödvändiga dagliga försörjningen kan du söka grundläggande utkomststöd (perustoimeentulotuki) hos FPA. Med den nödvändiga dagliga försörjningen avses skäliga utgifter till exempel för mat, kläder, hälsovård och boende. Det grundläggande utkomststödet täcker även utgifter för hobby- och rekreationsverksamhet, avgifterna för barndagvård och för skolbarns morgon- och eftermiddagsverksamhet samt nödvändiga kostnader för flytt.

Betalningen av utkomststöd påverkas av alla dina inkomster och tillgångar. I kalkylen beaktas även de sociala förmåner som du får till exempel av FPA, en arbetspensionsförsäkring eller arbetslöshetskassan.

Innan du ansöker om utkomststöd ska du ansöka om de andra bidragen som du har rätt till (till exempel arbetslöshetsförsäkring, bostadsbidrag, pension, studiestöd, föräldradagpenning, sjukdagpenning, hemvårdsstöd eller underhållsstöd).

Utkomststödet är avsett som en tillfällig hjälp. Utkomststöd betalas endast om du inte kan få några andra inkomster och bidrag eller om dina övriga inkomster inte räcker till för de nödvändiga utgifterna.

Om du eller din familj har utgifter på grund av särskilda behov, för vilka du inte kan få grundläggande utkomststöd, kan socialbyrån i din hemkommun bevilja kompletterande och förebyggande utkomststöd (täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki). Du kan få kompletterande utkomststöd till exempel för att trygga ditt boende eller om din ekonomiska situation oväntat försämrats. Syftet med det kompletterande och förebyggande utkomststödet är att hjälpa personen att klara sig självständigt och att förebygga utslagning.

Du ska alltid först ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA. I samma ansökan kan du ange om du också behöver kompletterande eller förebyggande utkomststöd. FPA kan på din begäran föra över din ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd till kommunen för behandling.

Vid behov får du rådgivning om hur du ansöker om utkomststödet hos FPA, socialbyrån i din hemkommun eller en rådgivning för invandrare.

linkkiFPA:
Kort om utkomststödetfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | somaliska | arabiska | kurdiska

linkkiFpa:
Information om utkomststödfinska | svenska | engelska | ryska | estniska

Rådgivning och hjälp med ekonomin

Om du har problem med att betala räkningar och skulder, kontakta ekonomi- och skuldrådgivningen (talous- ja velkaneuvonta). Ekonomi- och skuldrådgivning ordnas av kommuner. Rådgivningen år kostnadsfri.

Hos Takuusäätiö kan du få hjälp och råd med betalningen av skulder. Stiftelsen kan hjälpa dig att slå ihop dina skulder till ett lån. Du kan ansöka om lånegaranti vid Takuusäätiö om du behöver ett banklån för att betala dina skulder. Vid Takuusäätiö kan du även ansöka om ett litet lån, om du behöver pengar för en utgift av engångskaraktär, såsom en hushållsmaskin, möbler, hyresdeposition, reparation av bilen eller glasögon.

Velkalinja är Takuusäätiös kostnadsfria rådgivningstelefon. Rådgivningsnumret 0800 9 8009 betjänar på finska och vid behov även på engelska eller svenska.

I nödfall, om du till exempel inte har pengar för mat, kan du även kontakta diakoniarbetaren i din församling. Du hittar kontaktuppgifterna vid din församling.

linkkiKonkurrens- och konsumentverket:
Ekonomi- och skuldrådgivarefinska | svenska | engelska

linkkiGaranti-Stiftelsen:
Hjälp med ekonomiska problemfinska | svenska | engelska

linkkiKonkurrens- och konsumentverket:
Information om ekonominfinska | svenska | engelska

Spelberoende

Om dina ekonomiska problem beror på spelproblem är det bäst att söka hjälp.

Du får hjälp med spelproblem vid A-kliniker (A-klinikka), mentalvårdsbyråer (mielenterveystoimisto) och hälsovårdscentralen (terveyskeskus). På vissa orter kan även socialbyrån (sosiaalitoimisto) eller församlingarna hjälpa. Även de anhöriga till en spelberoende person kan få hjälp.

Du kan också söka hjälp för ditt spelproblem vid olika organisationer. I webbtjänsten Droglänken (Päihdelinkki) finns mycket information om spelproblem på flera språk.

Peluuri är en hjälptelefon för personer med spelproblem, deras närstående och andra som möter spelproblem. Hjälptelefonen nås på numret 0800 100 101. Betjäning ges på finska och svenska samt i mån av möjlighet även på engelska. Peluuri finns även på internet.

linkkiDroglänken:
Information om spelproblemfinska | svenska | engelska | ryska

linkkiPeluuri:
Hjälp och information till spelberoende och deras anhörigafinska | svenska | engelska