Livet i Finland

Städer

Kuolema
theme icon

Dödsfall

Om en person dör utanför sjukhuset ska du genast anmäla ärendet till polisen eller en läkare. Polisen ser till att dödsorsaken fastställs och anmäler dödsfallet till Befolkningsregistercentralen (Väestörekisterikeskus). När en person dör på sjukhuset anmäls dödsfallet automatiskt till Befolkningsregistercentralen, Fpa (Kela) och pensionsanstalter.

När en närstående person avlider kan du få stöd och hjälp med din sorg vid hälsostationerna (terveysasema), på familjerådgivningen (perheneuvola), SOS-kriscentret för utlänningar inom Föreningen för mental hälsa i Finland (Suomen mielenterveysseuran ulkomaalaisten kriisipalvelu) samt hos församlingarna. Du får hjälp på finska och svenska, och på de flesta ställena även på engelska. Om det behövs kan du också anlita en tolk.

linkkiSuomi.fi:
När en närstående har avliditfinska | svenska | engelska

linkkie-mielenterveys.fi:
Information om krissituationer och sorgfinska | svenska | engelska | ryska | somaliska | arabiska | kurdiska

linkkiFöreningen för mental hälsa i Finland:
Krishjälpfinska | svenska | engelska

Begravningstillstånd

För att den avlidne ska kunna begravas, behövs en dödsattest (kuolintodistus) som alltid skrivs av en läkare. Dödsattesten kan fås när dödsorsaken har fastställts. Om det är fråga om ett akut, oklart dödsfall, en olycka eller ett brott, utförs en obduktion för att utreda dödsorsaken. Också polisen kan undersöka orsaken till dödsfallet. Ibland kan begravningen fördröjas på grund av att utredningen av dödsorsaken räcker länge.

Begravning

Religiösa samfund kan hjälpa dig med att ordna begravningen. Fråga mer hos din egen samfällighet. På webbplatsen för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland hittar du information om kyrkans tjänster. Man kan också ordna en civil begravning utan religiösa inslag.Om civil begravning får du information hos servicecentret Pro-Ceremonier (Pro-Seremoniat).

Begravningsbyråernas tjänster är avgiftsbelagda. De sköter begravningsarrangemangen, som till exempel transporten av den avlidne. Begravningsbyråerna säljer också kistor och sköter enligt avtal och de anhörigas önskemål även allt annat som rör begravningen. Om begravningsbyråer får du information till exempel från Finlands Begravningsbyråers Förbund (Suomen Hautaustoimistojen Liitto). Många begravningsbyråer betjänar även på engelska.

linkkiServicecentret Pro-Ceremonier:
Civil begravningfinska | svenska | engelska

linkkiEvangelisk-lutherska kyrkan i Finland:
Information om kyrklig begravningfinska | svenska | engelska

linkkiFinlands Begravningbyråers Förbund:
Begravningsbyråerfinska

Gravplats

Nästan alla begravningsplatser i Finland ägs av evangelisk-lutherska församlingar men man kan få en gravplats även om man inte är medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan. Gravplatserna är avgiftsbelagda och förfrågningar om dessa kan ställas till församlingarna. Om en person inte var medlem i kyrkan och inte ville ha en religiös begravning, förrättas en sådan inte. Den avlidne kan begravas i kista eller kremeras. På många orter finns också andra religionssamfunds begravningsplatser. I de största städerna finns till exempel ortodoxa, islamska och judiska begravningsplatser. På många orter finns även gravområden för avlidna personer som inte har varit medlemmar i något religionssamfund. Den avlidnes aska kan också strös ut i naturen eller i ett vattendrag om markägaren ger tillstånd till detta.

Begravningsbidrag

Den avlidne kan ibland ha rätt till begravningsbidrag (hautausavustus) genom sitt senaste anställningsförhållande eller medlemskap i ett fackförbund. Fråga den senaste arbetsgivaren eller fackförbundet om detta. För begravningskostnaderna för en medellös avliden kan du ansöka om utkomststöd från hemortens socialbyrå (sosiaalitoimisto).

Familjepension

Efter att en person dött kan dennes änka eller änkling och barn få familjepension (perhe-eläke). Syftet med familjepensionen är att trygga de efterlevandes utkomst. I Finland finns två olika familjepensioner, Fpa:s familjepension och arbetspensionssystemets familjepension. Om den avlidne har arbetat eller varit företagare i Finland kan dennes efterlevande få familjepension från arbetspensionssystemet. Båda pensionerna kan sökas hos Fpa.

Om den avlidne har bott eller arbetat utomlands en lång tid innan flytten till Finland, kan de efterlevande även ha rätt till familjepension från det landet.

linkkiFPA:
Information om familjepensionfinska | svenska | engelska

Testamente

Vem som ärver egendomen efter en avliden person stadgas i lagen. Du kan också själv påverka vem din förmögenhet delas till. Du kan skriva ett testamente (testamentti), d.v.s. en skriftlig utredning över vem som ska ärva din egendom efter din bortgång. Det är bra att ta hjälp av en jurist när du skriver ditt testamente för att det ska vara lagligt.

Bouppteckning

Bouppteckningen (perunkirjoitus) är ett möte där man upprättar en skriftlig utredning över den avlidnes förmögenhet och skulder.Bouppteckningen måste göras inom tre månader från dödsfallet. För bouppteckningen behövs en släktutredning över den avlidne. Det krävs även ämbetsbevis (virkatodistus), som du får från magistraten eller kyrkoherdeämbetet. Därtill behövs uppgifter om dödsbodelägarna, det vill säga om dem som ärver den avlidnes egendom. Bouppteckningshandlingen (perukirja) ska lämnas till skattebyrån senast en månad efter bouppteckningen. Mer information om bouppteckningen får du från rättsväsendet och skatteförvaltningen.

Bouppteckningen ordnas av den person som bäst känner till den avlidnes egendom och skulder. Bouppteckningshandlingen undertecknas av två personer som bedömer den avlidnes egendom. Det är bra att anlita en jurist för upprättandet av bouppteckningen. Att inte göra bouppteckningen inom utsatt tid kan ha ofördelaktiga följder, till exempel större arvsskatt.

Arvsskatt

Om du ärver egendom av en avliden person måste du betala arvsskatt (perintövero) för egendomen. Skattebeloppet beror på hur stor förmögenhet du har ärvt och hur nära släkt du är till den avlidne. Arv vilkas värde understiger 20 000 euro är skattefria.

linkkiSkatteförvaltningen:
Information om bouppteckningfinska | svenska | engelska

linkkiSkatteförvaltningen:
Information om arvsskattfinska | svenska | engelska

linkkiSkatteförvaltningen:
Information till en avlidnes anhörigfinska | svenska