Tukea sairauden aikana
theme icon

Stöd när du är sjuk

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka har du rätt att stanna hemma från arbetet. Om du omfattas av den finländska sjukförsäkringen (sairausvakuutus) har du efter en självrisktid (omavastuuaika) rätt att söka sjukdagpenning (sairauspäiväraha) hos FPA (Kela). Självrisktiden är vanligen den dag då du insjuknade och därpå följande nio vardagar. Om din anställning har varat över en månad före insjuknandet betalar din arbetsgivare full lön för självrisktiden. Sjukdagpenning betalas för högst 300 vardagar. Den ska sökas inom två månader efter insjuknandet.

Du kan söka sjukdagpenning om du:

  • omfattas av den finländska sjukförsäkringen (sairausvakuutus): läs mer på InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland
  • är 16–67 år
  • är arbetsoförmögen på grund av din sjukdom
  • har arbetat tre månader som anställd, företagare eller yrkesutövare innan du insjuknade eller har i tre månader innan du insjuknade varit heltidsstuderande, arbetslös arbetssökande, sabbatsledig eller alterneringsledig

Om du får lön under sjukledigheten, ansöker din arbetsgivare om sjukdagpenningen och då betalas sjukdagpenningen till din arbetsgivare. Om du är sjuk en lång tid och din arbetsgivare inte längre betalar dig lön under sjukledigheten kan du söka FPA:s sjukdagpenning när lönen inte längre utbetalas.

Sjukdagpenningens belopp beror på inkomsterna.

När du söker sjukdagpenning ska du bifoga till ansökan:

  • ett läkarintyg om arbetsoförmögenhet
  • ett löneintyg för de senaste sex månaderna om dina inkomster har ökat.

Mer information om sjukdagpenningen får du på FPA:s webbplats.

Om du är sjuk en lång tid ska du ta reda på om rehabilitering kan vara till nytta för dig. Information om rehabilitering får du på InfoFinlands sida Rehabilitering.

linkkiFPA:
Sjukdagpenningfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Att ansöka om sjukdagpenningfinska | svenska | engelska

linkkiFpa:
Hälsa och rehabiliteringfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | samiska

Coronavirus COVID-19

Dagpenning vid smittsam sjukdom

Du kan ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom vid FPA om den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet har hänvisat dig till karantän eller isolering. Du kan även ansöka om den om ditt barn under 16 år har förordnats att stanna hemma för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

För ansökan behöver du ett karantänintyg. Intyget skrivs av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet. Du behöver också ett intyg av din arbetsgivare. På intyget ska det stå hur mycket lön du skulle ha fått under karantänperioden.

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas av FPA.

Läs mer på InfoFinlands sida Ekonomiska problem.

linkkiFPA:
Dagpenning vid smittsam sjukdomfinska | svenska | engelska

Partiell sjukdagpenning

Den partiella sjukdagpenningen (osasairauspäiväraha) är avsedd för 16–67-åriga heltidsarbetande anställda eller företagare som omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Syftet med den partiella sjukdagpenningen är att du kan fortsätta att arbeta eller att återgå till arbetet trots att du har blivit sjuk. Diskutera först med din läkare inom företagshälsovården och din arbetsgivare om möjligheten att söka partiell sjukdagpenning. Företagshälsovårdsläkaren avgör om du kan deltidsarbeta medan du är sjuk.

När du söker partiell sjukdagpenning ska du bifoga till ansökan:

  • ett läkarintyg om arbetsoförmögenhet
  • ansökan om sjukdagpenning
  • en kopia av överenskommelsen mellan dig och din arbetsgivare om att du under en viss tid ska arbeta på deltid. Arbetstidsarrangemanget och lönen ska framgå ur avtalet.
  • ett löneintyg för de senaste sex månaderna före insjuknandet om dina inkomster har ökat.

Partiell sjukdagpenning ska sökas inom två månader efter att du börjar arbeta på deltid.

Mer information om den partiella sjukdagpenningen får du på FPA:s webbplats.

linkkiFPA:
Partiell sjukdagpenningfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Att ansöka om partiell sjukdagpenningfinska | svenska | engelska