Vammaisten palvelut
theme icon

Tjänster för handikappade

Kommunerna måste ordna de särskilda tjänster som handikappade behöver. Dessa särskilda tjänster är till exempel färdtjänst, hjälpmedel eller en personlig assistent. Syftet med tjänsterna är att hjälpa den handikappade att vara delaktig i samhället och underlätta livet med handikappet.

Om du har uppehållstillstånd och hemkommun i Finland har du rätt att använda de tjänster som kommunen tillhandahåller. Du får mer information om rätten till hemkommun på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

linkkiStödcentralen Hilma för handikappade invandrare:
Serviceguide för handikappade invandrare(pdf, 797,26)finska | engelska | ryska | arabiska

linkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Handbok för handikappservicefinska | svenska | engelska

linkkiSocial- och hälsovårdsministeriet:
Handikappservice och stödåtgärderfinska | svenska | engelska

Söka tjänster

Tjänsterna för handikappade fås oftast endast med ett läkarintyg (lääkärintodistus). Besök till exempel din egen hälsostation för en hälsoundersökning. När du har ett läkarintyg ska du kontakta socialbyrån i din hemkommun. I kommunen finns en socialarbetare som ansvarar för tjänsterna för handikappade. Han eller hon ger dig råd och hjälp när du ansöker om tjänster. Vid socialbyrån (sosiaalitoimisto) görs en serviceplan (palvelusuunnitelma) för dig. Syftet med serviceplanen är att reda ut vilken handikappservice du behöver. Därefter tas beslut om tjänsterna, och du kan överklaga beslutet om du inte är nöjd med de tjänster som du har beviljats.

Boende

Kommunerna ordnar stödboende och serviceboende för handikappade personer som behöver stöd och hjälp i sitt boende. Läs mer på InfoFinlands sida Stöd- och serviceboende.

Hjälpmedel

Hälsostationen och centralsjukhuset bekostar de hjälpmedel som ges som medicinsk rehabilitering (lääkinnällinen kuntoutus). Det innebär att du inte behöver betala för de hjälpmedel som du behöver för att klara dig i vardagen. Sådana kostnadsfria hjälpmedel är till exempel rullstolar, hörselskadades hörselapparater samt synskadades vita käppar och ledahundar.

Om du måste låta utföra ändringsarbeten i din bostad eller montera fasta hjälpmedel i bostaden kan du få ersättning för dessa av kommunen. Ändringsarbetena kan vara till exempel ombyggnad av bostaden så att den blir tillgänglig för rullstol. Fasta hjälpmedel kan till exempel vara olika typer av lyftanordningar samt brandvarnare och dörrklocka för hörselskadade, där ljudet har ersatts med lampor. Socialarbetaren som ansvarar för handikapptjänster i din hemkommun bedömer tillsammans med dig om du behöver göra ändringsarbeten i din bostad.

FPA kan betala sådana hjälpmedel som du behöver för arbete eller studier. Hjälpmedel ges till personer som inte klarar av arbete eller studier utan dem eller om det är mycket svårt att studera utan hjälpmedel. Du kan fråga vid närmaste FPA-byrå hur du kan få hjälpmedel.

linkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Hjälpmedel för att röra sigfinska | svenska

linkkiFPA:
Hjälpmedel för arbete och studierfinska | svenska | engelska

Att röra sig

Om du på grund av ditt handikapp inte kan använda kollektivtrafiken kan du ha rätt till färdtjänst (kuljetuspalvelu). Vid behov kan du även få en följeslagare (saattaja), d.v.s. en person som assisterar dig på resor. Du kan få färdtjänst och följeslagare på resor som anknyter till arbete, studier eller fritid. Du kan söka färdtjänst hos en socialarbetare inom handikappservicen i din hemkommun. Du betalar för färdtjänsten enligt kollektivtrafikens taxa. På grund av ditt handikapp kan du även få rabatt på kollektivtrafikens biljettpriser. Du kan fråga om detta på socialbyrån i din hemkommun.

linkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Färdtjänst och följeslagartjänstfinska | svenska

Assistentservice

Om du på grund av ditt handikapp behöver mycket hjälp med det vanliga livet kan du få en personlig assistent (henkilökohtainen avustaja). Assistenten kan hjälpa dig till exempel med att laga mat, handla, på din arbetsplats, i dina studier eller dina hobbyer. Din hemkommun betalar assistentens lön. Du kan ansöka om en assistent vid socialbyrån i din hemkommun.

linkkiInstitutet för hälsa och välfärd:
Personlig assistansfinska | svenska

Tolktjänster

Tolkning för en handikappad är inte det samma som språktolkning. Du har rätt att använda tolktjänst (tulkkauspalvelu) för handikappade om du har

 • en hörselskada eller
 • en syn- och hörselskada eller
 • en talskada

och om du på grund av din skada behöver hjälp av en tolk

 • för att arbeta,
 • studera efter grundläggande studier,
 • uträtta ärenden,
 • vid social delaktighet,
 • fritidsaktiviteter eller rekreation.

Du kan ansöka om tolktjänst vid FPA.

Om du inte förstår finska eller det finska teckenspråket kan du också behöva en annan tolk. Finländska handikapptolkar kan inte nödvändigtvis de teckenspråk som används i andra länder. FPA ordnar inte en annan tolk.

När du sköter ärenden med myndigheter, kom alltid ihåg att bekräfta tolksbehovet. Det åligger myndigheten med vilken du sköter ärenden att ordna tolktjänsten. Om du blir kallad till hälsovården, kom ihåg att på förhand ange att du behöver en tolk. Om du söker dig till jourmottagnignen eller läkaren, kan du beställa en tolk vid FPA.

linkkiFPA:
Tolktjänster för handikappadefinska | svenska

Rehabilitering

Om du har ett gravt handikapp och är under 65 år kan FPA ordna krävande medicinsk rehabilitering (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) och ersätta en del av kostnaderna för rehabiliteringen. Du kan få rehabilitering om ditt handikapp orsakar stora svårigheter att klara av vardagen i hemmet, skolan eller arbetet. Medicinsk rehabilitering kan ordnas i ett rehabiliteringscenter eller som öppen terapi. Under den öppna terapin kan du bo hemma. Målet med rehabiliteringen är att hjälpa dig att klara dig bättre i vardagen.

Om du inte kan få krävande medicinsk rehabilitering via FPA ska din hemkommun ordna rehabilitering för dig. Läs mer på InfoFinlands sida Rehabilitering.

Även barn med gravt handikapp kan få krävande medicinsk rehabilitering.

linkkiFPA:
Krävande medicinsk rehabiliteringfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Att ansöka om medicinsk rehabiliteringfinska | svenska | engelska

Handikappade barns skolgång

Ett handikappat barn har rätt till skolgång i närliggande skola. Ett handikappat barn kan få specialundervisning om barnets handikapp försvårar inlärningen. Barnet kan vid behov även få ett skolgångsbiträde.

FPA kan betala dyra och krävande hjälpmedel som det handikappade barnet behöver för sin skolgång. Barnet kan också få hjälpmedel om hen inte kan studera utan dem eller om det är mycket svårt utan dem. Hjälpmedel kan fås tidigast när barnet går i grundskolans årskurs sju.

linkkiFPA:
Hjälpmedel för arbete och studierfinska | svenska | engelska

Handikappade barns fritid

Information om hobbymöjligheterna på din hemort får du till exempel vid idrotts- och kulturförvaltningen i din hemkommun. Också handikapporganisationer tillhandahåller många slags hobbyverksamheter. Till exempel Finlands Paralympiska Kommittés Sporttiklubi ordnar olika idrotts- och motionsevenemang.

linkkiSporttiklubi:
Motion för handikappade barn och ungafinska | svenska | engelska

Särskilda tjänster för utvecklingsstörda

Särskilda tjänster för utvecklingsstörda är bland annat

 • boendetjänster
 • familjevård
 • anstaltsvård
 • arbetsverksamhet och dagverksamhet.

Boendetjänster (asumispalvelu) innebär att en utvecklingsstörd person kan bo i sin egen bostad och där få olika typer av hjälp och stöd. Läs mer på InfoFinlands sida Stöd- och serviceboende.

Familjevård (perhehoito) innebär att en person vårdas, fostras eller omhändertas i ett privat hem utanför det egna hemmet. En utvecklingsstörd person som behöver vård kan bo i ett familjehem. Man kan också bo tillfälligt i ett familjehem. Familjevård kan även ordnas i den vårdbehövandes eget hem.

Om en utvecklingsstörd person behöver kontinuerlig vård och inte kan få det hemma eller i en servicebostad kan han eller hon även bo på en anstalt (laitos). Man kan också bo korta tider i en anstalt.

Kommunerna ordnar arbetsverksamhet och dagverksamhet för handikappade personer. I arbetsverksamheten (työtoiminta) ingår lätt arbete. Dagverksamheten (päivätoiminta) är avsedd för svårt handikappade personer som inte kan delta i arbetsverksamheten. Dagverksamheten kan omfatta till exempel matlagning, motion, samtal och friluftsliv.

På internet finns en databank för utvecklingsstörda (Kehitysvammahuollon tietopankki) med mycket nyttig information om utvecklingsstörningar och tjänster för handikappade. Tjänsten är finskspråkig.

linkkiVerneri.net:
Boendeservice för utvecklingsstördafinska

linkkiVerneri.net:
Utvecklingsstörda och arbetefinska

linkkiVerneri.net:
Dagverksamhetfinska