Virallinen todistus kielitaidosta
theme icon

Officiellt intyg över språkkunskaper

Om du vill ansöka om finskt medborgarskap behöver du ett officiellt intyg över dina kunskaper i finska eller svenska. Du kan även påvisa att du uppfyller språkkunskapskravet på finskt eller finlandssvenskt teckenspråk. Intyget är ofta bra att ha när du söker jobb eller en studieplats.

Du kan påvisa dina språkkunskaper:

 • med en allmän språkexamen (yleinen kielitutkinto)
 • med språkexamen i finska eller svenska för statsförvaltningen (valtionhallinnon suomen tai ruotsin kielen kielitutkinto)
 • med vitsordet i finska eller svenska på ditt avgångsbetyg (päättötodistus).

Allmän språkexamen

Allmän språkexamen, ASE, är ett språktest för vuxna. Med en allmän språkexamen kan du påvisa dina kunskaper i finska eller svenska.

Examen är avgiftsbelagd. När du avlagt examen får du ett intyg som anger nivån på dina språkkunskaper.

Språkexamen finns på tre olika nivåer: grundnivån, mellannivån och högsta nivån. Varje examensnivå består av två färdighetsnivåer, vilka det alltså finns sammanlagt sex av.

 • Grundnivån är avsedd för personer som kan använda språket i vardagliga sammanhang. Deras färdighetsnivå är 1–2.
 • Medelnivån är avsedd för personer som kan språket relativt väl. Deras färdighetsnivå är 3–4.
 • Den högsta nivån är avsedd för personer som kan språket mycket väl. Deras färdighetsnivå är 5–6.

Närmare beskrivningar av de olika färdighetsnivåerna finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Om du vill ansöka om finskt medborgarskap (kansalaisuus) kan du påvisa att du har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska genom att avlägga den muntliga och skriftliga delen av en allmän språkexamen minst på nivå 3.

Språkexamenstillfället pågår 3–6 timmar. Uppgifternas ämnesområden rör det vardagliga livet såsom fritid, utbildning och vanliga situationer på arbetet. I examen ingår olika uppgifter där följande färdigheter krävs:

 • textförståelse
 • skriftliga färdigheter
 • grammatik och vokabulär
 • talförståelse
 • muntliga färdigheter

Du kan avlägga examen på olika orter i Finland. Mer information om anmälan får du på Utbildningsstyrelsens (Opetushallitus) webbplats.

Examina kategoriseras på en annan skala än kurserna. Om du har slutfört en språkkurs som kategoriserats enligt den europeiska referensramen motsvarar kursen nivån på den allmänna språkexamen ungefär enligt följande tabell:

 • A1 – ASE 1
 • A2 – ASE 2
 • B1 – ASE 3
 • B2 – ASE 4
 • C1 – ASE 5
 • C2 – ASE 6

Innan du anmäler dig till examen ska du göra dig förtrogen med kraven på de olika examensnivåerna. Du kan även fråga din lärare i finska.

Mer information om den allmänna språkexamen får du på Utbildningsstyrelsens webbplats.

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Allmänna språkexaminafinska | svenska | engelska

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Färdighetsnivåerna i allmänna språkexamina(pdf, 100 KB)finska | svenska | engelska

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Att anmäla sig till en allmän språkexamen och examensavgifterfinska | svenska | engelska

Statsförvaltningens språkexamen om kunskaper i finska och svenska

Om du vill arbeta inom den offentliga förvaltningen behöver du vanligtvis ett intyg över dina kunskaper i finska eller svenska. Du kan påvisa dina kunskaper i finska eller svenska med statsförvaltningens språkexamen. Fråga din arbetsgivare hurdana språkkunskapskrav som gäller på den arbetsplats som du vill söka.

Språkexamen finns på tre olika nivåer: för nöjaktiga, goda och utmärkta språkkunskaper. Det beror på din arbets- eller studieplats vilken examensnivå du måste avlägga. För finskt medborgarskap behöver du ett intyg för åtminstone nöjaktiga språkkunskaper.

Du kan avlägga examen för nöjaktiga eller goda språkkunskaper olika orter i Finland. På Utbildningsstyrelsens webbplats hittar du en förteckning över de städer där examen kan avläggas.

Examen på utmärkt nivå kan endast avläggas i Helsingfors.

Examen omfattar olika tester. I dem ska du läsa och lyssna på texter och svara på frågor. Därtill finns det intervjuer, diskussioner och skriftliga uppgifter.

Du kan ersätta statsförvaltningens språkexamen med vissa andra studier. Till exempel motsvarar statsförvaltningens språkexamen som gäller goda språkkunskaper ett mognadsprov (kypsyysnäyte) som du har avlagt på finska eller svenska vid universitetet. Mer information får du på Utbildningsstyrelsens webbplats.

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Statsförvaltningens språkexaminafinska | svenska

Intyg över språkkunskaper på basis av studier

Om du vill ansöka om finskt medborgarskap kan du påvisa dina kunskaper i finska eller svenska även med något av följande intyg:

 • avgångsbetyg från grundskolan med ett godkänt vitsord i finska eller svenska som modersmål eller som andra språk
 • avgångsbetyg från gymnasiet med ett godkänt vitsord i finska eller svenska som modersmål eller som andra språk
 • studentexamen på finska eller svenska med ett godkänt vitsord i finska eller svenska som modersmål eller som andra språk
 • intyg på yrkesinriktad grundexamen som du har avlagt på finska eller svenska
 • intyg på yrkesexamen som du har avlagt på finska eller svenska
 • intyg på studier i tjänstemannafinska eller -svenska som du har avlagt vid universitet eller högskola
 • intyg på mognadsprov som du har avlagt på finska eller svenska för universitetsexamen eller yrkeshögskoleexamen

Mer information får du på Migrationsverkets (Maahanmuuttovirasto) webbplats.

linkkiUtbildningsstyrelsen:
Att påvisa språkkunskaper i samband med studierfinska | svenska

linkkiMigrationsverket:
Språkkunskaper och finskt medborgarskapfinska | svenska | engelska