Tietoa suomen ja ruotsin kielestä
theme icon

Information om finska och svenska språket

Finland är ett tvåspråkigt land

Finland har två officiella språk, finska och svenska. Båda språken har långa traditioner i Finland. Ungefär 87 procent av finländarna har finska som modersmål och ungefär fem procent av finländarna har svenska som modersmål. När du uträttar ärenden med statliga myndigheter, till exempel vid arbets- och näringsbyrån (työ- ja elinkeinotoimisto), kan du använda endera språket.

Svenska talas mest på Finlands väst- och sydkust. På somliga orter är svenskan vanligare än finskan. Kontrollera vilket som är det vanligaste språket på din ort.

Kommunerna kan vara antingen enspråkiga eller tvåspråkiga. I tvåspråkiga kommuner kan du använda antingen finska eller svenska när du uträttar ärenden med anställda inom kommunen, till exempel på socialbyrån (sosiaalitoimisto).

På vissa arbetsplatser måste man kunna både finska och svenska.

I skolorna i Finland lär man sig både finska och svenska. Elever som har finska som modersmål lär sig svenska i skolan. Elever som har svenska som modersmål lär sig finska i skolan.

Om ett invandrarbarn går i en skola där undervisningsspråket är finska studerar barnet också svenska som främmande språk tillsammans med de finskspråkiga eleverna.

Hurdant är det finska språket?

Finskan är ett finsk-ugriskt språk. Besläktade språk är till exempel estniska och ungerska. Finskan har många böjningsformer, till exempel kasusformer av nomen, personformer av verb och tempusformer. Finskan har färre prepositioner än till exempel de indoeuropeiska språken. Finskan har också en del postpositioner. Ordföljden är friare än i många andra språk. Finskan har även många lånord från till exempel svenska, tyska, ryska och engelska.

Finskans uttal är mycket regelbundet. Betoningen ligger alltid på den första stavelsen.

I Finland är det vanligt att dua. Ibland kan det vara artigt att nia. Till exempel kunder och äldre människor nias ofta.

Hurdant är det svenska språket?

Svenskan är ett indoeuropeiskt språk som tillhör de nordeuropeiska germanska språken. Besläktade språk är till exempel norska, danska och tyska. I svenskan finns också många lånord från till exempel franskan.

I svenskan böjs verben i olika tempus. Substantiven kategoriseras i två genus. Adjektiven böjs efter dessa genus.

I svenskan är det vanligt med prepositioner och ordföljden är mycket regelbunden.

Den svenska som talas i Finland kallas finlandssvenska. Den uttalas lite annorlunda än den svenska som talas i Sverige. Svenskans uttal är relativt regelbundet.

Inhemska minoritetsspråk

Förutom finska och svenska talas även andra inhemska språk i Finland.

De samiska språken tillhör urspråken i Finland. I Finlands talas tre olika varieteter av samiska. De är finsk-ugriska språk.

Finsk romani hör till de indoeuropeiska språken.

I Finland finns också ett eget teckenspråk.

Mer information om dessa språk får du på webbplatsen för Forskningscentralen för de inhemska språken.

linkkiJustitieministeriet:
Information om språklagenfinska | svenska | engelska

linkkiKommuner.net:
Svenskspråkiga och tvåspråkiga kommunerfinska | svenska

linkkiInstitutet för de inhemska språken:
Information om finska språketfinska | svenska

linkkiInstitutet för de inhemska språken:
Information om svenska språketfinska | svenska

linkkiInstitutet för de inhemska språken:
Information om de samiska språkenfinska | svenska

linkkiInstitutet för de inhemska språken:
Information om finska romanifinska

linkkiInstitutet för de inhemska språken:
Information om det finska teckenspråketfinska | svenska

linkkiSuvi.viittomat.net:
Ordbok i det finska teckenspråketfinska