Avoliiton päättyminen
theme icon

Upphörande av ett samboförhållande

Ett samboförhållande upphör när parterna inte längre bor på samma adress. Upphörandet av samboförhållandet kan påverka till exempel de stöd som FPA betalar och barnens dagvårdsavgifter. Du ska själv meddela att samboförhållandet har upphört.

Om samborna har gemensamma minderåriga barn ska de tillsammans besluta om barnens situation på samma sätt som vid skilsmässa. Också sambor kan få hjälp med att komma överens om saker och ting, till exempel genom medling i familjefrågor. Läs mer på InfoFinlands sida Barn vid skilsmässa.

I ett samboförhållande kan makarna ha ett gemensamt efternamn. Efternamnet påverkas inte av att samboförhållandet eventuellt upphör. Om du vill byta efternamn ska du ansöka om namnändring hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

I ett samboförhållande behåller vardera part sin egen egendom. När samboförhållandet upphör delas egendomen vanligtvis så att båda parterna får sin egen egendom.

Om samborna förvärvar egendom tillsammans ska båda parterna antecknas som köpare och alla kvitton sparas. Då delas denna egendom jämnt om samboförhållandet upphör. Om bara en av parterna står som köpare är denne ägare till egendomen när samboförhållandet upphör.

Sambor kan ha sådan egendom om vars ägande de inte har en överenskommelse. Då utgår man ifrån att båda äger en lika stor andel och denna egendom delas på hälft.

Om fördelningen av ägodelarna blir stridig, kan samborna i vissa fall ansöka om en bodelningsman hos tingsrätten som hjälper i bodelningen. Man kan ansöka om bodelningsman om samboförhållandet har varat minst fem år och parterna har gemensamma barn.

I vissa fall kan den ena sambon få jämkning av den andra sambon när paret skiljer sig. En sambo kan få jämkning om han eller hon till exempel genom arbete hjälpt den andra sambon att utöka sin egendom och för att det därför skulle vara orättvist att fördela egendomen enbart baserat på ägarskapet.

Om samboförhållandet upphör på grund av att den ena parten dör, ärver samborna inte varandra. Sambor har till exempel inte rätt att bo kvar i familjens gemensamma hem om det tillhör den döda sambon. Arvet går till den döda makens barn eller syskon.

Sambor kan dock upprätta ett testamente (testamentti) för det fall att någon avlider. Genom testamente kan de säkerställa att en viss egendom, till exempel den gemensamma bostaden, ärvs av sambon. Sambor kan även upprätta ett skriftligt avtal om hur egendomen ska fördelas om paret går isär. Om du vill upprätta ett avtal eller ett testamente för fördelning av egendomen i ett samboförhållande, kan du be om råd till exempel vid rättshjälpsbyrån eller av en jurist.

linkkiRättsväsendet:
Rättshjälpsbyråerfinska | svenska | engelska