Avioero
theme icon

Skilsmässa

Om du eller din maka/make har hemort i Finland kan du ansöka om skilsmässa enligt Finlands lag. Det finns även vissa andra fall där du kan ansöka om skilsmässa enligt Finlands lag. Om skilsmässa stadgas i äktenskapslagen.

Att ansöka om skilsmässa

Skilsmässa kan sökas av den ena eller av båda makarna tillsammans. Du kan ansöka om skilsmässa ensam även om din maka eller make inte vill skiljas.

Man ansöker om skilsmässa i tingsrätten. Domstolen undersöker inte varför man ansöker om skilsmässa. Inte heller relationen mellan makarna undersöks.

Man ansöker om skilsmässa med en skriftlig ansökan. Du kan lämna in skilsmässoansökan i tingsrätten i din egen eller din maka/makes hemkommun. Du kan även skicka in ansökan till tingsrättens kansli per post, som telegram eller via e-post. Du hittar skilsmässoansökan på tjänsten suomi.fi.

Ansökan om skilsmässa görs i två steg. Först lämnar man in skilsmässoansökan. Efter betänketiden fullföljer man sin ansökan med en ny ansökan. Domstolen dömer till skilsmässa först efter att den andra ansökan har lämnats in. Parterna döms till skilsmässa även om den andra parten motsätter sig det.

linkkiFinlex:
Äktenskapslagenfinska | svenska | engelska

linkkiOikeus.fi:
Skilsmässoansökan(pdf, 100 kb)finska | svenska

linkkiOikeus.fi:
Att ansöka om skilsmässafinska | svenska | engelska

linkkiFöreningen för ensamstående föräldrar:
Skilsmässa i Finlandfinska | engelska | ryska | estniska

Betänketid

När den första ansökan om skilsmässa har lämnats in börjar en sex månader lång betänketid. Betänketiden är obligatorisk, förutom om du och din maka/make har bott på skilda adresser de senaste två åren.

Om du och din maka/make ansöker om skilsmässa tillsammans, börjar betänketiden direkt när er gemensamma ansökan har kommit in hos tingsrätten.

Om en av makarna ensam ansöker om skilsmässa, börjar betänketiden från den dag då ansökan delges den andra makan. Tingsrätten ser till att ansökan delges den andra makan.

Efter betänketiden

Tingsrätten dömer makarna till skilsmässa när

  • betänketiden på sex månader har gått ut och
  • när den ena makan eller båda makarna tillsammans kräver att de ska dömas till skilsmässa.

Kravet om att äktenskapet ska dömas till skilsmässa efter betänketiden görs likadant som den första ansökan.

Det är viktigt att lämna in den andra ansökan om skilsmässa inom ett år efter att betänketiden började. I annat fall förfaller ärendet.

Skilsmässa utan betänketid

Om du och din maka/make har bott på skilda adresser utan avbrott de senaste två åren innan ni ansöker om skilsmässa behövs ingen betänktetid. Då kan domstolen döma till skilsmässa direkt.

Medling i familjefrågor

När ni överväger skilsmässa och behöver hjälp med att komma överens om saker och ting, kan ni ansöka om medling i familjefrågor (perheasioiden sovittelu). Medling kan ofta vara nyttig och hjälpa er att komma överens i olika frågor utan rättegång. Man kan till exempel prata om barnens situation i medlingen.

Medlaren är oftast en anställd vid socialbyrån, barnrådgivningen eller familjerådgivningen. Du kan diskutera med dem konfidentiellt.

Fråga socialbyrån i din hemkommun hur medling i familjefrågor ordnas i din hemkommun.

linkkiSocial- och hälsovårdsministeriet:
Information om förmedling i familjefrågorfinska | svenska | engelska | ryska

Stöd under skilsmässan

Vid problem i parförhållandet kan du söka hjälp till exempel vid familjerådgivningen eller hälsovårdscentralen i din hemkommun. Mer information får du på InfoFinlands sida Problem i äktenskap och parförhållande.

I våldssituationer får du mer information på InfoFinlands sida Våld.

Många organisationer och församlingar ordnar stödgruppsverksamhet för personer som har skilt sig. Mer information får du till exempel på Väestöliittos webbplats eller webbplatsen för kyrkans familjerådgivningscentral.

På webbplatsen för föreningen för familjer med en förälder, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry, finns information och råd för föräldrar som överväger skilsmässa.

Miessakit rf strävar efter att sörja för mäns välbefinnande och erbjuder sociala aktiviteter och stöd. Föreningen har verksamhet i Helsingfors, Tammerfors och Lahtis. Du hittar mer information på föreningens webbplats på finska, svenska och engelska.

linkkiEvangelisk-lutherska kyrkan i Finland:
Information om kyrkans familjerådgivningfinska | svenska | engelska

linkkiMiessakit rf:
Stöd för mänfinska | svenska | engelska

Efternamn vid skilsmässa

Om ditt äktenskap slutar med skilsmässa, ändras inte ditt efternamn. Om du vill kan du ta ett annat efternamn. Du kan till exempel ta vilket som helst namn som du har haft tidigare. Skicka in en ansökan om namnändring till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Skilsmässa och uppehållstillstånd

Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats på grund av familjeband, kan skilsmässan inverka på uppehållstillståndet. I sådana situationer avvägs alltid fall till fall om uppehållstillståndet förlängs efter skilsmässan eller om det återkallas. Mer information får du på InfoFinlands sida Problem med uppehållstillståndet.

Egendom vid skilsmässa

Information om egendomsfördelning vid skilsmässa finns på InfoFinlands sida Egendom vid skilsmässa.

Barn vid skilsmässa

Mer information om barn vid skilsmässa finns på InfoFinlands sida Barn vid skilsmässa.