Yhden vanhemman perhe
theme icon

Familjer med en förälder

I Finland är det vanligt med familjer med en förälder. Ett barn kan födas utom äktenskapet eller också är dess föräldrar skilda.

I familjer med en förälder bor en av föräldrarna med sina barn utan make eller maka. Föräldern kan då ha antingen ensam eller gemensam vårdnad om barnet. Som ensamstående förälder har man själv ansvaret för fostran av barnet. Om föräldrarna däremot har gemensam vårdnad (yhteishuoltaja) kommer föräldrarna tillsammans överens om barnets angelägenheter.

Föräldrar som har gemensam vårdnad beslutar tillsammans om många saker. Dessa är barnets

 • namn
 • bostadsort
 • fostran
 • språk
 • religion
 • utbildning
 • hälsovård
 • disponering av barnets egendom

Gemensam vårdnad förutsätter att barnets föräldrar klarar av att tillsammans agera för barnets bästa. Till exempel för en passansökan behövs båda föräldrarnas tillstånd.

En ensamstående förälder fattar på egen hand alla beslut som rör barnet. Myndigheter såsom daghem eller skola ger information om barnet endast till vårdnadshavaren. Den andra föräldern får dock bestämma om vården och fostran av barnet när barnet är hos honom eller henne.

Vid skilsmässa eller när sambor flyttar isär måste föräldrarna besluta om barnets vårdnad, underhåll, boende och umgängesrätt. Läs mer på InfoFinlands sida Barn vid skilsmässa.

Man kan också adoptera ett barn ensam. Om adoption stadgas i adoptionslagen. Om du vill adoptera ett barn på egen hand, fråga om råd vid socialbyrån i din hemkommun.

Föreningen för familjer med en förälder (Yhden Vanhemman Perheiden Liitto) ger information och ordnar aktiviteter för familjer med en förälder. På Finlex webbplats kan du läsa lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt.

Föreningen för små familjer är en medborgarorganisation som grundats av ensamstående föräldrar och som erbjuder aktiviteter för medlemsfamiljerna.

linkkiFinlex:
Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrättfinska | svenska | engelska

linkkiFöreningen för familjer med en förälder r.f.:
Information för familjer med en förälderfinska

linkkiFöreningen för små familjer r.f.:
Verksamhet för små familjerfinska | engelska

Underhållsbidrag

Båda föräldrarna bär ansvaret för underhållet av ett barn under 18 år, även om de inte bor tillsammans. När föräldrarna skiljer sig ska de komma överens om underhållet av barnet samt om eventuellt underhållsbidrag (elatusapu).

Underhållsbidragets belopp beräknas utifrån barnets underhållsbehov och föräldrarnas underhållsförmåga. Med barnets underhållsbehov avses det penningbelopp som försörjningen av barnet kostar varje månad. I beloppet ingår till exempel utgifter för mat och kläder samt eventuella dagvårdsavgifter. Barnets underhållsbehov delas mellan föräldrarna enligt deras underhållsförmåga. Underhållsförmågan beräknas genom att dra av skatter och övriga obligatoriska utgifter av inkomsterna. Du kan be om hjälp med att beräkna underhållsbehovet hos barnatillsyningsmannen (lastenvalvoja) i din hemkommun.

Det är bra att upprätta ett skriftligt avtal om underhållsbidraget som socialnämnden bekräftar. Ett avtal som bekräftats på detta sätt är lika officiellt som ett domstolsbeslut. Begär bekräftande av avtalet hos barnatillsyningsmannen i din hemkommun.

Om föräldrarna inte kan enas om underhållsbidraget kan de få hjälp i form av medling i familjefrågor. I sista hand avgörs ärendet i tingsrätten. Mer information om medling i familjefrågor hittar du på InfoFinlands sida Skilsmässa.

Underhållsstöd

I vissa situationer kan den förälder som bor med barnet ansöka om underhållsstöd (elatustuki) vid FPA.

Du kan ansöka om underhållsstöd från Fpa i följande situationer:

 • Den underhållsskyldiga föräldern har inte betalat det bekräftade underhållsbidraget (Fpa indriver det hos denne senare).
 • Underhållsbidraget har på grund av förälderns ekonomiska situation fastställts till ett belopp som underskrider underhållsstödet.
 • Det har på grund av förälderns ekonomiska situation fastställts att inget underhållsbidrag betalas.
 • Du har adopterat ett barn utan partner.
 • Faderskapet har inte fastställts för ett barn fött utom äktenskapet.

Du kan få underhållsstöd om du bor stadigvarande i Finland. Du kan få underhållsstöd också om du har flyttat till Finland från ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz för att arbeta. Också barnet för vilket man söker underhållsstöd ska bo i Finland.

Du får mer information om underhållsstödet på Fpa.

linkkiFörbundet för underhållsskyldiga r.f.:
Information för underhållsskyldigafinska

linkkiFPA:
Underhållsbidrag och underhållsstödfinska | svenska | engelska

linkkiFöreningen för ensamstående föräldrar:
Skilsmässa i Finlandengelska | ryska | estniska