Asumistuki
theme icon

Bostadsbidrag

Om du har små inkomster och är stadigvarande bosatt i Finland kan du ha rätt till bostadsbidrag. Du kan söka bidrag för hyran, bolagsvederlaget och till exempel vattenavgifterna och uppvärmningskostnaderna.

Med stadigvarande boende avses att du har ditt egentliga hem i Finland och huvudsakligen också vistas i landet. För att kunna få bostadsbidrag måste du även ha rätt till FPA:s förmåner.

Mer information hittar du på InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland.

Fpa:s stöd för boendet är följande:

 • allmänt bostadsbidrag
 • bostadsbidrag för pensionstagare
 • bostadsunderstöd i samband med militärunderstöd för värnpliktiga och civiltjänstgörare.

Om pengarna inte räcker till för boendekostnaderna fastän du får bostadsbidrag, kan du ansöka om utkomststöd hos FPA. Läs mer på InfoFinlands sida Ekonomiska problem.

linkkiFPA:
Stöd för boendetfinska | svenska | engelska

Fpa:s allmänna bostadsbidrag

Stöd kan betalas till en person eller till ett hushåll (ruokakunta). Till samma hushåll hör vanligtvis alla som stadigvarande bor i samma bostad. Vanligen består ett hushåll av ett äkta par, sambor eller en familj. Också en person kan vara ett hushåll. Bostadsbidraget beviljas gemensamt för hushållet på basis av en ansökan.

Beakta att om du delar bostad med till exempel en vän och ni har ett gemensamt hyresavtal så anses ni höra till samma hushåll. Om du däremot bor på samma adress som en annan person och båda har ett eget hyresavtal, måste du i ansökan klargöra om ni är i ett samboförhållande. Gör så även om du har ett underhyresavtal.

Följande kan få allmänt bostadsbidrag

 • barnfamiljer
 • studerande
 • äkta par och registrerade par
 • sambor
 • ensamboende eller
 • de som bor i kollektiv.

Hurudana boendekostnader anses skäliga?

Stöd kan beviljas för fast bostad i Finland. Det är i lagen fastställt vilka boendekostnader om kan anses vara skäliga då stödet beräknas. Bostaden kan vara:

 • en hyresbostad
 • en ägarbostad
 • en bostadsrättsbostad
 • en delägarbostad.

Stöd betalas för hyra,vederlag och utgifter för skötseln av bostaden. Utgifter för skötseln av bostaden är till exempel uppvärmningskostnader och vattenavgifter. Också en del av räntan på bostadslånet iakttas.

Bostadsbidrag beviljas för skäliga boendekostnader. I stora städer accepteras högre boendekostnader än på små orter.

Fpa betalar inte alla boendekostnader

En del av boendekostnaderna måste du betala själv. För detta fastställs en bassjälvrisk. Bassjälvriskandelens storlek beror på:

 • hur många vuxna och barn som hör till hushållet
 • hushållets bruttoinkomster (inkomster före skatt)

Om inkomsterna är mycket låga bortfaller bassjälvrisken.

Då bostadsbidraget kalkyleras avsätts 300 euro per månad av dina förvärvsinkomster. Detta belopp påverkar inte ditt bostadsbidrag. Detta kallas förvärvsinkomstavdrag (ansiotulovähennys). Förvärvsinkomstavdrag görs separat för varje medlem i hushållet.

Bostadsbidrag beviljas endast för skäliga boendekostnader. Vid fastställande av skäliga boendekostnader beaktas

 • kommunen där bostaden är belägen
 • antalet vuxna och barn i hushållets storlek

Om bostaden är större eller dyrare än vad lagen om allmänt bostadsbidrag tillåter växer den andel av boendekostnaderna som du betalar själv.

Det allmänna bostadsbidraget är 80 procent av de godtagbara boendeutgifterna, med avdrag för bassjälvriskandelen. Om dina boendeutgifter är mindre än de godtagbara boendeutgifterna, beräknas stödbeloppet på grundval av de faktiska utgifterna.

Anmäl ändringar till Fpa

Om dina inkomster, boende- eller familjeförhållanden eller andra omständigheter ändras ska du omgående anmäla ändringen till Fpa. I Fpa:s beslut anges i detalj vilka omständigheter som bör anmälas.

linkkiFPA:
Allmänt bostadsbidragfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Vad är ett hushållfinska | svenska | engelska

Att ansöka om bostadsbidrag

Du ansöker om allmänt bostadsbidrag hos FPA med en ansökan om allmänt bostadsbidrag (AT1). Du kan också ansöka om bostadsbidraget på internet.

Till din ansökan ska du bifoga:

 • en kopia av hyresavtalet och en utredning över hyresbeloppet (hyresbostad)
 • ett intyg på vederlagets belopp och bostadslånet (ägarbostad)
 • Om du bor i ett kollektiv ska du bifoga ett befullmäktigande av dem som du delar bostad med, d.v.s. en fullmakt att ansöka om bostadsbidrag för alla.

Skicka din ansökan till Fpa:s byrå eller skicka in den på internet. Fpa betjänar sina kunder på sina byråer, per telefon och post samt via webbtjänsten som finns på FPA:s internetsidor. När du sköter dina personliga ärenden på en Fpa-byrå ska du ha med dig något identitetsbevis, till exempel pass.

linkkiFPA:
Att ansöka om bostadsbidragfinska | svenska | engelska