Suomen sosiaaliturva
theme icon

Den sociala tryggheten i Finland

Den sociala tryggheten i Finland är avsedd att ge människor en tillräcklig försörjning i olika livssituationer. Du kan behöva ekonomiskt stöd till exempel om du blir sjuk eller får ett barn. Du kan ha rätt till stöd om du arbetar eller bor stadigvarande i Finland.

På den här sidan finns information om den bosättningsbaserade sociala tryggheten som hör till FPA:s ansvarsområde.

På InfoFinlands sida Utkomstskydd för arbetslösa får du mer information om vem som har rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Om pensionssystemet i Finland får du information på InfoFinlands sida Pension.

FPA har bland annat hand om folkpensionen, barnbidrag, det grundläggande utkomstskyddet för arbetslösa, sjuk- och föräldradagpenningar, utkomststöd och rehabilitering. FPA sköter även de sjukvårdsersättningar som betalas för privat sjukvård.

Om du är sjukförsäkrad i Finland, får du ett FPA-kort.

Grunderna för FPA:s bidrag definieras i lagen. När du ansöker om en förmån, utreder FPA om du har rätt till FPA:s förmåner. På detta inverkar ditt stadigvarande boende och arbete i Finland. Varje sökandes livssituation behandlas individuellt när FPA fattar beslut om bidrag.

Sökandens livssituation och behov av understöd är ofta mycket olika. Därför varierar även bidragens belopp och grunder. Du ska alltid utreda din egen situation individuellt.

Offentliga hälso- och sjukvårdstjänster samt socialtjänster är kommunernas ansvar i Finland.

Läs mer på InfoFinlands sida Hälsovårdstjänster i Finland.

Mer information om rätten till hemkommun finns på InfoFinlands sida Hemkommun i Finland.

linkkiFPA:
Information om social trygghetfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Social trygghet för dig som flyttar till Finland(pdf, 560 kb)finska | svenska | engelska | ryska | estniska | samiska

linkkiFPA:
Information om sjukförsäkringfinska | svenska | engelska

linkkiSocial- och hälsovårdsministeriet:
Information om den sociala tryggheten i Finlandfinska | svenska | engelska

Coronaviruset och den sociala tryggheten i Finland

FPA betalar ut arbetslöshetsförsäkring till dem som inte kan få inkomstrelaterad dagpenning från den egna arbetslöshetskassan och till företagare, vars företagsverksamhet som är deras huvudsyssla har upphört på grund av coronavirusepidemin. Villkoret är att du har rätt till FPA:s förmåner. Vissa temporära ändringar har skett i FPA:s arbetslöshetsförsäkring. Läs mer om ändringarna på FPA:s webbplats.

I vissa situationer kan du ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom (tartuntatautipäiväraha) vid FPA. Dagpenningen är avsedd för dem som har förordnats isolering eller karantän. För ansökan behöver du ett läkarintyg från en läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar inom kommunen eller sjukvårdsdistriktet. Läs mer om dagpenningen på FPA:s webbplats.

I vissa situationer kan du ha rätt till utkomststöd. Ta först reda på vilka av FPA:s förmåner du har rätt till.

linkkiFPA:
Hur coronavirusutbrottet påverkar FPA:s förmånerfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Arbetslöshetsförsäkring under coronavirusutbrottetfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Dagpenning vid smittsam sjukdomfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Utkomststöd under coronavirusutbrottetfinska | svenska | engelska

Rätten till FPA:s förmåner

Huvudregeln är att om du bor stadigvarande i Finland, kan du få FPA:s förmåner. Vad stadigvarande boende betyder definieras i lagen.

Du kan också få rätt till FPA:s förmåner genom att arbeta i Finland.

Har du rätt till förmåner? På detta inverkar om du flyttar till Finland från

 • ett land inom Europeiska unionen (EU), ett land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz eller
 • ett land som Finland har ett socialskyddsavtal med eller
 • från något annat land.

EES-länderna är Europeiska unionens medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein.

Huruvida du får förmåner påverkas dessutom av om du flyttar till Finland till exempel som

 • arbetstagare eller företagare
 • studerande
 • familjemedlem
 • utsänd arbetstagare.

Finland har ingått avtal om den sociala tryggheten med ett antal länder. Dessa länder är de nordiska länderna, USA, Kanada och Quebec, Chile, Israel, Indien, Kina, Sydkorea och Australien. Avtalen rör främst pensioner. En del avtal gäller även sjukvård. Om du kommer från ett av dessa länder ska du kontrollera hos FPA om avtalen påverkar din sociala trygghet.

linkkiFinlex:
Lag om hemkommunfinska | svenska

linkkiFPA:
Information om internationella socialskyddsavtalfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Information om den sociala tryggheten i Finland för EU-medborgarefinska | svenska | engelska

Stadigvarande flytt till Finland och stadigvarande boende i Finland

När du flyttar till Finland bedömer FPA alltid först om din flytt till Finland är stadigvarande boende i den mening som avses i lagstiftningen om social trygghet.

Om din flytt till Finland inte anses vara stadigvarande, kan du ändå ha rätt till FPA:s förmåner på grund av att du arbetar.

Din flytt till Finland kan betraktas som stadigvarande i följande situationer:

 • du är återflyttare, det vill säga återvänder till Finland från utlandet
 • du har en fast anställning eller motsvarande avtal för ett arbete som du utför i Finland
 • du är gift eller annars i ett nära familjeförhållande till en person som redan bor stadigvarande i Finland.

Dessutom krävs det i allmänhet att ditt uppehållstillstånd är giltigt, om du är skyldig att ha ett uppehållstillstånd.

Din situation bedöms i sin helhet. På basis av bedömningen beslutas om boendet är stadigvarande eller inte.

Om du flyttar till Finland tillfälligt har du vanligtvis inte rätt till FPA:s förmåner. Från och med den 1 april 2019 kan studerande från länder utanför EU och EES ha rätt till vissa förmåner, till exempel förmåner som ingår i sjukförsäkringen.

När det finns ett avgörande om att ditt boende i Finland är stadigvarande, anses du bo stadigvarande i Finland så länge som

 • du har din egentliga bostad och ditt hem här och så länge du huvudsakligen vistas här

eller

 • du har en annan grund för den stadigvarande vistelsen, till exempel ett familjeband eller arbete.

Om du emellertid börjar arbeta i ett annat land eller reser utomlands för över sex månader, kan din rätt till FPA:s förmåner upphöra. Mer information om sådana situationer får du vid FPA.

Det finns även bidrag som du inte kan få om du inte bor stadigvarande i Finland eller har gjort det tidigare. Till exempel kan föräldrar få föräldradagpenning endast om de har bott i Finland minst 180 dagar före barnets beräknade förlossningsdatum. Om du kommer från ett annat EU-land kan du i vissa fall utnyttja de försäkringsperioder som du har ackumulerat i andra EU-länder. Fråga mer hos FPA:s center för internationella ärenden.

tfn 020 634 0200
kl. 10–15

linkkiFPA:
Social trygghet för dig som flyttar till Finlandfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Flytt utomlands och social trygghetfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Kontaktuppgifter till FPAfinska | svenska | engelska

Arbete ger dig åtminstone delvis rätt till den sociala tryggheten i Finland

EU-länderna, EES-länderna och Schweiz

Om du flyttar till Finland för att arbeta får du vanligtvis rätt till FPA:s förmåner under din anställning, även när din anställning är kortvarig.

Om din lön uppgår till minst 726,27 € i månaden är du berättigad till de flesta av FPA:s förmåner. Hur många timmar per vecka du arbetar eller hur lång din anställning är spelar ingen roll.

linkkiFPA:
Arbetstagaren och den sociala tryggheten i Finlandfinska | svenska | engelska

Hjälp med ärenden vid FPA

Rätt att använda tolk

Om du inte klarar av att sköta ärenden vid FPA på finska, svenska eller engelska kan FPA ordna tolkning för dig. Du behöver inte betala för tolktjänsten. Du kan beställa en tolk via FPA:s telefontjänst eller besöka FPA:s serviceställe. Tolken har sekretessplikt.

Också en vän eller släkting kan agera som tolk om ärendet som behandlas inte påverkar din rättssäkerhet. Barn under 18 år får dock inte vara tolkar.

linkkiFPA:
Kontaktuppgifter till FPAfinska | svenska | engelska

linkkiFPA:
Sköta ärenden vid FPA och tolkningfinska | svenska | engelska

Sköta ärenden vid FPA för en annan person

Om du vill att någon annan person sköter ärenden vid FPA för dig kan du skriva en fullmakt. Personen som du befullmäktigar kan ansöka om förmåner från FPA eller överklaga beslut för dig.

Du kan även ge en fullmakt muntligt för ett tillfälle, till exempel på telefon.

Vårdnadshavaren kan sköta alla ärenden för ett barn under 15 år.

linkkiFPA:
Sköta ärenden vid FPA för en annan person finska | svenska | engelska

Läs mer om FPA:s förmåner

På InfoFinlands sidor finns mycket information om FPA:s förmåner. Läs mer på följande sidor.

Hur påverkar brexit FPA:s förmåner?

Läs mer om rätten till FPA:s förmåner för medborgare från UK på FPA:s webbplats.

linkkiFPA:
Hur påverkar brexit FPA:s förmåner?finska | svenska | engelska