Livet i Finland

Städer

Yrittäjän velvollisuudet
theme icon

Företagarens skyldigheter

När du inleder företagsverksamheten har du många skyldigheter, bland annat ska du registrera företaget och ordna beskattning och bokföring.

Tillstånd eller anmälan

I Finland får man driva en laglig näring som följer god sed utan ett tillstånd som beviljas av myndigheter. I vissa fall behövs det dock ett tillstånd från myndigheter för att starta företagsverksamhet, eller också måste man anmäla verksamheten till myndigheter.

Till exempel ska lokaler där man säljer livsmedel eller idkar skönhetsvård kontrolleras och tillstånd sökas hos kommunens hälsomyndighet innan lokalerna tas i bruk.

Innan du startar företagsverksamheten, kontrollera om du behöver tillstånd för verksamheten eller om du måste anmäla verksamheten till en myndighet. Du kan kontrollera hos regionförvaltningsverken eller på Företagsfinlands webbplats om du behöver ett tillstånd för ditt företag.

linkkiFöretagsfinland:
Tillstånd och anmälan som är anknutna till idkandet av en näringfinska | svenska | engelska

Etableringsanmälan

Ny företagsverksamhet ska anmälas till handelsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen (Patentti- ja rekisterihallitus). Du kan använda samma blankett när du gör etableringsanmälan för ditt företag till Patent- och registerstyrelsen och till Skatteförvaltningen.

linkkiPatent- och registerstyrelsen:
Anmälan om grundande av ett företagfinska | svenska | engelska

Försäkringar

Företagarpensionsförsäkringen (FöPL) (YEL-vakuutus) är obligatorisk för företagare i åldern 18–68 år, vars företagsverksamhet inbringar minst 7 645,25 euro om året som arbetsinkomst (år 2018). Pensionsförsäkringen tryggar företagarens utkomst då företagsverksamheten upphör på grund av invaliditet eller ålder och den ger företagarens anhöriga ett familjepensionsskydd efter att företagaren har dött. Pensionsförsäkringar fås antingen genom försäkringsbolag eller pensionskassor (eläkekassa). Teckna en pensionsförsäkring senast när det har gått sex månader sedan du startade företagsverksamheten. En ny företagare får en rabatt på 22 procent på pensionspremierna under de fyra första åren.

Storleken av försäkringspremierna och pensionen beror på hur stor förvärvsinkomst (työtulo) förtagaren har. Den som ger försäkringen och företagaren kommer överens om förvärvsinkomstens storlek när företagaren tecknar företagarpensionsförsäkringen. Förvärvsinkomsten ska vara ungefär lika stor som företagarens genomsnittliga lön skulle vara om han eller hon skulle utföra liknande arbete som anställd. Förvärvsinkomstens storlek inverkar också på storleken av olika inkomstrelaterade förmåner (ansiosidonnanen etuus), såsom sjukdagpenningen.

Om ditt företag har anställda ska du också sköta pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna (eläke- ja työttömyysturvamaksu) och socialskyddsavgifterna (sosiaaliturvamaksu) för dina anställda. Du ska teckna en pensionsförsäkring (ArPL-försäkring) (eläkevakuutus (TyEL-vakuutus)) och en olycksfallsförsäkring som omfattar en grupplivförsäkring och en arbetslöshetsförsäkring för de anställda. Arbetsgivaren betalar arbetstagarens socialskyddsavgifter till skattemyndigheten i anslutning till skatteinnehållningen.

I vissa branscher finns också andra obligatoriska försäkringar. Du bör också överväga andra frivilliga försäkringar som till exempel företagarens olycksfallsförsäkring.

linkkiPensionsskyddscentralen:
Information om företagarpensionsförsäkringenfinska | svenska | engelska

linkkiPensionsskyddscentralen:
Information om att teckna försäkringar för anställdafinska | svenska | engelska

linkkiFöretagsFinland:
Information om att teckna försäkringar för anställdafinska | svenska | engelska

Bokföring

I Finland har alla företagare bokföringsskyldighet. Om du inte vill sköta bokföringen själv, kan du anlita en revisionsbyrå som sköter företagets bokföring åt dig. I Finland anlitar många företag revisionsbyråer.

Beskattning

Företagsformen påverkar företagets beskattning. Detta är det bra att beakta när du väljer företagsform.

En ny företagare kan anmäla sig till Skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister. Anmälan till förskottsuppbördsregistret görs med samma anmälan som görs för grundande av företaget, d.v.s. etableringsanmälan (yrityksen perustamisilmoitus). Om ditt företag är i förskottsuppbördsregistret kan du fakturera kunder utan förskottsinnehållning.

Skatter betalas på de inkomster som företagaren eller företaget har kvar när alla kostnader för företagsverksamheten har dragits av försäljningen. Företagets skatter betalas på basis av de beskattningsbara inkomsterna, vars belopp man uppskattar på förhand. Uppskattningen baseras på beloppet av de beskattningsbara inkomsterna året innan. I ett nytt företag uppskattar företagaren själv storleken av den beskattningsbara inkomsten och meddelar denna till skattmyndigheten.

linkkiSkatteförvaltningen:
Information om beskattningen av företag och företagarefinska | svenska | engelska

linkkiFöretagsFinland:
Information om beskattningen av företag och företagarefinska | svenska | engelska

Mervärdesskatt

Mervärdesskatten (arvonlisävero) är en konsumtionsskatt som i Finland betalas för nästan alla varor och tjänster. Företagare som säljer varor och tjänster i Finland är skyldiga att betala mervärdesskatt. Om inkomsten som man får för försäljningen av varor och tjänster är mindre än 10 000 euro per år, behöver ingen mervärdesskatt betalas på den. Företagsformen påverkar inte mervärdesskattens belopp. Mervärdesskattebeloppet varierar emellertid för olika produkter.

Beskattning av en enskild näringsidkare

Den vanligaste företagsformen är en enskild näringsidkare, vilket betyder att man driver företagsverksamhet utan ett skilt grundat företag. Den som är en enskild näringsidkare beskattas på så sätt att alla inkomster som återstår efter att man har dragit av kostnaderna för företagsverksamheten är beskattningsbara inkomster. Företagaren betalar alltså inte skilt ut en lön åt sig. Inkomsten beskattas utifrån företagets förmögenhet antingen som kapitalinkomst (pääomatulo) eller som förvärvsinkomst (ansiotulo). Skatteprocenten på kapitalinkomsten är alltid densamma. Förvärvsinkomsten beskattas progressivt, d.v.s. ju större inkomster man har, desto mer skatt betalar man.

Inkomstregistret

Inkomstregistret är en databas dit arbetsgivarna anmäler lönerna som de utbetalat till sina anställda. Anmälan ska göras senast fem dagar efter löneutbetalningen. Uppgifterna ska skickas till inkomstregistret elektroniskt:

  • direkt via lönesystemet om det har en inbyggd teknisk förbindelse till Inkomstregistret eller
  • via Inkomstregistrets ärendehantering, till vilken man får tillträde med webbankkoder eller andra medel för elektronisk identifiering.

Löneuppgifterna kan endast i undantagsfall anmälas med ett pappersformulär. Läs mer om Inkomstregistret och om att anmäla löner på Inkomstregistrets webbplats.

linkkiSkatteförvaltningen:
Inkomstregistretfinska | svenska | engelska | ryska | estniska | kinesiska

Ansvar för arbetstagarnas inskolning och säkerhet

Som företagare har du ansvaret för att ge arbetstagarna inskolning i arbetsuppgifterna. Arbetsgivaren ska introducera förhållandena på arbetsplatsen och de rätta arbetsmetoderna för arbetstagaren. Arbetsgivaren är också skyldig att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Arbetsgivaren ska utarbeta ett verksamhetsprogram för arbetarskyddet (työsuojelun toimintaohjelma) som tar upp de säkerhets- och hälsorelaterade riskerna på arbetsplatsen och hur man undgår dem.

linkkiArbetarskyddscentralen:
Information om arbetarskyddfinska | svenska | engelska