Kulttuurit ja uskonnot Suomessa

Kulturer och religioner i Finland

I Finland bor cirka 5,5 miljoner människor. Nationalspråken är finska och svenska. I Finland råder religionsfrihet, vilket innebär att alla får välja sin egen religion och utöva den. På denna sida hittar du information om befolkningen, religioner, religionsfrihet och barnets religion i Finland.

Befolkningen i Finland

Finlands folkmängd är cirka 5,5 miljoner människor. Finland är ett mycket glesbefolkat land. Befolkningen är framför allt koncentrerad till de stora städerna och tätorterna. I huvudstadsregionen bor över en miljon människor.

linkkiStatistikcentralen:
Finlands befolkningfinska | svenska | engelska

Finska och svenska är Finlands nationalspråk. Strax under 4,9 miljoner människor har finska som modersmål, medan strax under 300 000 människor talar svenska. De största språken efter finska och svenska är ryska, estniska, engelska, somaliska och arabiska.

Till befolkningen i Finland hör olika slags minoriteter som till exempel har ett annat modersmål, en annan kultur eller religion än majoriteten av finländarna. Traditionella minoriteter i Finland är till exempel finlandssvenskarna, samerna, romerna, judarna och tatarerna. Dessutom har Finland fått invandrare till exempel från Ryssland, Estland, länderna på Balkan, Somalia och Irak.

linkkiStatistikcentralen:
Maahanmuuttajat väestössäfinska | engelska

Religioner i Finland

De flesta finländarna är kristna. Det största religiösa samfundet är evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, där cirka 70 procent av befolkningen är medlemmar. Ortodoxa kyrkan i Finland är landets näst största religiösa samfund. Drygt en procent av befolkningen hör till den ortodoxa kyrkan. Den evangelisk-lutherska och den ortodoxa kyrkan har en särställning i Finland. De har till exempel rätt att uppbära skatt.

I Finland bor tiotusentals muslimer. Av dem hör emellertid endast en del till de islamska samfunden. I Finland bor även några tusen judar. I Helsingfors och Åbo finns en synagoga.

Andra religiösa samfund i Finland är till exempel Katolska kyrkan i Finland, Pingstkyrkan i Finland, Frikyrkan i Finland, Adventkyrkan i Finland, mormonkyrkan och Jehovas vittnen.

Ungefär en tredjedel av befolkningen i Finland hör inte officiellt till något religiöst samfund.

Många helgdagar i Finland har rötterna i kristendomen. På InfoFinlands sida Finländska helgdagar hittar du information om hur helgdagar firas i Finland.

linkkiUndervisnings- och kulturministeriet:
Religiösa samfundfinska | svenska | engelska

linkkiUskonnot.fi:
Religiösa samfundfinska | engelska

Religionsfrihet och religionsutövande i Finland

I Finland råder religionsfrihet. Alla som bor i Finland har rätt att själva välja sin religion och utöva den. Om man inte vill, måste man inte välja någon religion alls. Ingen kan heller mot sin vilja tvingas att delta i religionsutövande.

linkkiUndervisnings- och kulturministeriet:
Religionsfrihetfinska | svenska | engelska

Minst 20 myndiga personer kan grunda ett religiöst samfund. Religiösa grupper måste inte registrera sig som samfund, utan de kan även verka utan att ha registrerat sig.

linkkiPatent- och registerstyrelsen:
Registrering av ett religiöst samfundfinska | svenska | engelska

Barnets religion

Föräldrarna bestämmer barnets religion. Om föräldrarna inte är överens, registreras barnet inte i något trossamfund. Om en domstol har utsett en av föräldrarna som ensam vårdnadshavare kan denne på egen hand fatta beslut om barnets religion.

Barnet har rätt att få undervisning i sin egen religion i skolan. Läs mer på InfoFinlands sida Grundläggande utbildning.

En myndig person, alltså en person som har fyllt 18 år, får själv besluta om sin religion.

Kulturer och religioner i Finland
  • Finländska seder
  • Finländska helgdagar