Gå till innehållet
Tärkeitä viranomaisia

Viktiga myndigheter

Publicerad12.07.2024

Migrationsverket

När du flyttar till Finland måste du ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket, det vill säga Migri, eller registrera din uppehållsrätt. Huruvida du behöver ett uppehållstillstånd beror på i vilket land du är medborgare, varför du kommer till Finland och hur länge du ska stanna. Migrationsverket behandlar även asylansökningarna och ansökningarna om medborgarskap.

Finlands beskickningar utomlands

Finlands beskickningar utomlands

 • tar emot ansökan om uppehållstillstånd i Finland
 • utfärdar visum för Finland
 • betjänar utomlands bosatta finländare när de behöver sköta ärenden med finländska myndigheter, till exempel ansöka om nytt pass
 • hjälper finländska medborgare som råkat ut för en nödsituation utomlands.

På utrikesministeriets sida finns en lista över Finlands beskickningar utomlands.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, MDB (DVV), sköter Finlands befolkningsdatasystem, i vilket uppgifterna om alla som bor i Finland registreras. Om du flyttar från utlandet till Finland, inom Finland eller från Finland ska du anmäla flytten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Här kan du kan ansöka om en personbeteckning, om du inte har fått den från Migrationsverket eller skattebyrån. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har även hand om civilvigslar och notarius publicus-tjänster. Många tjänster finns tillgängliga elektroniskt.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har serviceställen på olika orter i Finland.

Länken tar dig utanför tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Information om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Skatteförvaltningen

På Skatteförvaltningens, det vill säga Skatts (Vero), kontor kan du få skattekort, ändra din skatteprocent eller fråga om sådant som rör beskattningen.

I Skatts webbtjänst MinSkatt kan du elektroniskt sköta många ärenden som rör beskattningen om du har nätbankskoder eller mobilcertifikat. Du kan till exempel beställa ett nytt skattekort eller kontrollera din skattedeklaration.

FPA

Folkpensionsanstalten, det vill säga FPA (Kela), sköter grundtryggheten för dem som bor i Finland i olika livssituationer. Du kan få ekonomiskt stöd från FPA då de övriga inkomsterna är låga.

FPA:s stöd är till exempel

 • bostadsbidraget
 • stöd som förknippas med sjukdomar eller handikapp
 • arbetslöshetsförsäkring
 • stöd för studerande
 • stöd för barnfamiljer
 • folkpensionen, garantipensionen och andra bidrag för pensionärer
 • utkomststöd.

På InfoFinlands sida Den sociala tryggheten i Finland hittar du information om vem som kan få FPA:s stöd.

Arbets- och näringsbyrån

Arbets- och näringsbyråns, det vill säga TE-byråns (TE-toimisto), tjänster är till exempel

 • arbetsförmedling
 • arbetskraftsutbildning
 • tjänster för företagare
 • yrkesvägledning.

Arbets- och näringsbyråerna upprättar även integrationsplaner för invandrare som är klienter vid arbets- och näringsbyrån. Via arbets- och näringsbyråerna kan man till exempel söka till kurser i det finska språket. På arbets- och näringsbyrån får man information om lediga jobb. Byråns klienter kan ansöka om arbetslöshetsförsäkring hos FPA och arbetslöshetskassorna.

Länken tar dig utanför tjänstenArbets- och näringsministeriet

Arbets- och näringsbyråer

Arbetarskyddsmyndigheten

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att arbetsgivarna följer arbetarskyddsföreskrifterna. Den ger också råd i frågor som rör hälsan och säkerheten i arbetet samt anställningsvillkoren. Både arbetstagare och arbetsgivare kan få rådgivning. Arbetarskyddsmyndigheten berättar inte för arbetsgivaren att du har kontaktat den, om du inte ger ditt skriftliga tillstånd till detta.

Välfärdsområde

Välfärdsområdena ordnar de offentliga hälso- och socialtjänsterna, förutom i Helsingfors, där Helsingfors stad ansvarar för dessa tjänster. Alla andra kommuner hör till något välfärdsområde.

Välfärdsområdets tjänster omfattar bland annat

 • primärhälsovård
 • sjukhustjänster
 • tandvård
 • mödra- och barnrådgivning
 • tjänster för barn och familjer
 • tjänster för personer med funktionsnedsättning
 • tjänster för personer som får internationellt skydd
 • tjänster för äldre
 • mentalvårds- och missbrukartjänster
 • kompletterande utkomststöd.

Alla välfärdsområden har en jourmottagning för akuta sjukfall, som har öppet när hälsostationerna har stängt. Också social- och krisjouren erbjuder hjälp alla tider på dygnet.

Polisen

Polisens (poliisi) uppgifter omfattar tryggande av ordning och säkerhet i samhället samt förebyggande och utredning av brott. Dessutom utfärdar polisen finländska pass, identitetskort och identitetskort för utlänningar.

Om du behöver brådskande hjälp av polisen, ring nödnumret 112. Du ska ringa nödnumret endast i brådskande fall där livet, hälsan, egendomen eller miljön är i fara.

Brottsanmälan

Var och en har rätt att anmäla till polisen ett brott som ägt rum, alltså göra en brottsanmälan. Ett brott kan anmälas till polisen var som helst, oberoende av platsen för brottet. Du kan göra brottsanmälan:

 • på plats på polisstationen under öppettiderna för mottagande av brottsanmälningar eller
 • elektroniskt via polisens webbplats.

Polisen tar inte emot brottsanmälningar per telefon om brottet i fråga är ringa och du inte behöver omedelbar hjälp av polisen.

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (yhdenvertaisuusvaltuutettu), DO, är en myndighet vars uppgift är att främja likabehandling och ingripa i diskriminering. Ombudsmannen följer och främjar utlänningarnas ställning och rättigheter.

Diskrimineringsombudsmannen kan ge anvisningar, råd och rekommendationer samt hjälpa med att åstadkomma förlikning i fall som gäller diskriminering.

Utländska beskickningar i Finland

Många länder har en ambassad eller ett konsulat i Finland. Ambassaderna finns i Helsingfors. Vissa länder har också konsulat i andra städer. Om du behöver sköta ärenden med myndigheterna i ditt hemland ska du ta kontakt med ditt lands beskickning.