Gå till innehållet
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Jämlikhet och jämställdhet

Publicerad12.07.2024
Enligt Finlands lag ska alla människor behandlas likvärdigt oberoende av deras bakgrund, kön och andra egenskaper. Diskriminering är ett brott. På den här sidan finns information om diskriminering och om var du kan få hjälp om du har blivit utsatt för diskriminering.

Jämlikhet

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Exempel på jämlikhet

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning har rätt att göra samma saker som alla andra. De har till exempel rätt att studera, arbeta och bilda familj. Enligt diskrimineringslagen måste arbetsgivare och utbildningsanordnare främja möjligheterna att arbeta och få utbildning för personer med funktionsnedsättning. Till exempel finns skyldighet att vid behov ändra arbetsmiljön så att en person med funktionsnedsättning lättare kan arbeta där.

Läs mer på InfoFinlands sida Personer med funktionsnedsättning.

Sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter

Enligt Finlands lag får en person inte diskrimineras på grund av sin sexuella läggning. Lagen förbjuder även diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck.

I Finland kan två personer av samma kön gifta sig med varandra.

Läs mer på InfoFinlands sida Äktenskap.

Vad är diskriminering?

Om du blir behandlad sämre än andra personer i samma situation på grund av någon personlig egenskap, kan det handla om diskriminering.

Exempel på diskriminering:

  • hyresvärden kräver att hyresgästen har finskt medborgarskap
  • arbetsgivaren kräver perfekta kunskaper i finska, även om detta inte behövs i arbetet.

Att människor behandlas på olika sätt innebär inte alltid att det är fråga om diskriminering. Människor kan behandlas på olika sätt om det finns en godtagbar grund för detta.

Rasism och rasistiska brott

Rasism innebär att man betraktar någon människogrupp eller en person som tillhör en viss grupp som sämre än andra till exempel på grund av etniskt ursprung, hudfärg, nationalitet, kultur, modersmål eller religion. Med ett rasistiskt brott avses ett brott som förövaren har begått med ett rasistiskt motiv. Ett rasistiskt brott kan vara till exempel våld, ärekränkning, diskriminering, hot, trakasserier eller skadegörelse. Om du blir utsatt för ett rasistiskt brott, ska du anmäla ärendet till polisen.

På InfoFinlands sida Viktiga myndigheter hittar du information om hur du anmäler ett brott.

Hjälp till offer för diskriminering

Rådgivning för att motarbeta diskriminering

Om du misstänker att du har blivit utsatt för diskriminering, kan du kontakta Brottsofferjourens rådgivning för att motarbeta diskriminering. Rådgivningen för att motarbeta diskriminering betjänar per telefon. Du hittar kontaktuppgifterna till rådgivningen på Brottsofferjourens webbplats.

Diskrimineringsombudsmannen

Om du blir utsatt för diskriminering eller ser att någon annan blir utsatt för diskriminering någonstans, kan du kontakta diskrimineringsombudsmannen. Du kan även föra ärendet till polisen och vidare till domstol. Du kan även ta kontakt på en annan persons eller på någon grupps vägnar.

Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet, vars uppgift är att främja likabehandling och ingripa i diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen kan ge anvisningar, råd och rekommendationer samt hjälpa med att åstadkomma en förlikning i diskrimineringsfall. Ombudsmannen kan även vid behov be den som misstänks för diskriminering om en redogörelse för händelsen. Dessutom kan diskrimineringsombudsmannen föra eller hjälpa med att föra ärendet till Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden eller till domstol.

Möten ska bokas i förväg. Byråns tjänster är avgiftsfria. Om du inte kan finska, svenska eller engelska kan du skriva e-post eller ett brev även på andra språk. Du hittar kontaktuppgifterna på Diskrimineringsombudsmannens webbplats.

Invandrarorganisationer

Om du blir utsatt för diskriminering eller rasism kan du få rådgivning och hjälp även av invandrarorganisationerna. Du hittar organisationernas kontaktuppgifter på InfoFinlands sida Föreningar.

Diskriminering på arbetsplatsen

Om du blir utsatt för diskriminering på jobbet eller i jobbsökningen kan du kontakta arbetarskyddsmyndigheten eller diskrimineringsombudsmannen.

På InfoFinlands sida Jämlikhet och jämställdhet i arbetslivet hittar du information om vad du kan göra om du blir utsatt för diskriminering på arbetsplatsen.

På InfoFinlands sida Problem i arbetslivet hittar du information om många vanliga problem i arbetslivet och om hur du kan söka hjälp.

Jämställdhet mellan män och kvinnor

Enligt Finlands lag har män och kvinnor samma rättigheter.

I Finland är det vanligt att också kvinnor arbetar, även om de har barn. Ansvaret för att ta hand om barnen och hemmet hör till både kvinnan och mannen. En kvinna behöver inte sin makes eller sina föräldrars tillåtelse för att arbeta eller studera.

Kvinnor och män kan själva besluta vem de gifter sig med. Att tvinga någon till äktenskap är ett brott i Finland. Exempelvis föräldrarna har inte rätt att tvinga eller utöva påtryckningar på sitt barn att gifta sig. Både kvinnan och mannen har rätt att få skilsmässa. Man kan även få skilsmässa utan makens eller makans samtycke. Ingen har rätt att förhindra någon från att ta ut skilsmässa.

Våld är alltid ett brott i Finland. Även våld i familjen och parförhållandet, till exempel slag och sexuellt våld, är alltid ett brott. På InfoFinlands sida Problem i familjen hittar du information om var du kan få hjälp om en familjemedlem är våldsam.

Jämställdhet i arbetslivet

I arbetslivet ska kvinnor och män behandlas lika. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män förbjuder diskriminering på grund av kön. Detta innebär till exempel att man inte får betala högre lön till en man än till en kvinna på grund av kön eller säga upp en anställd för att hon är gravid.

Läs mer på InfoFinlands sida Jämlikhet och jämställdhet i arbetslivet.