Gå till innehållet
Asukkaan oikeudet ja velvollisuudet

Rättigheter och skyldigheter för boende

Publicerad04.04.2024
Får jag renovera min bostad? Får jag hyra ut bostaden till någon annan? Vad kan jag göra om min granne för oljud? På den här sidan har vi sammanställt den boendes viktigaste rättigheter och skyldigheter i Finland.

Du är skyldig

 • Att följa ordningsreglerna i ditt bostadsaktiebolag om du bor i ett höghus eller ett radhus. I ordningsreglerna anges vanligtvis till exempel tiderna för när det ska vara tyst i huset. Ofta innehåller de även anvisningar om användningen av gemensamma utrymmen i huset. I ett höghus hittar du ordningsreglerna vanligtvis i trapphuset nära entrédörren.
 • Att se till att även dina gäster följer ordningsreglerna.
 • Att enbart använda bostaden för det avsedda ändamålet. Om bostaden är avsedd att användas för boende, kan du inte bo på ett annat ställe och använda bostaden som lokal.

Du har rätt

 • Att leva ett normalt liv i ditt hem. Bostadsaktiebolaget kan inte utfärda sådana ordningsregler som står i strid med lagen eller begränsar ett normalt liv i alltför stor omfattning.
 • Till hemfrid. Dina grannar får inte störa din hemfrid till exempel genom att föra oljud mitt i natten. Om en granne ofta bryter mot ordningsreglerna på ett allvarligt sätt, ska du först ta upp saken med grannen. Om detta inte hjälper, kan du kontakta disponenten eller hyresvärden. Hemfrid innebär också att du i regel själv får bestämma vem som har tillträde till ditt hem.

Hyresgästens rättigheter och skyldigheter

Du är skyldig

 • Att betala hyran i tid. Hyresbeloppet anges i hyresavtalet. Hyresvärden kan höja hyran i enlighet med vad som anges i hyresavtalet.
 • Att se till att hyresbostaden hålls i ett gott skick.
 • Att följa villkoren i hyresavtalet. Om det till exempel anges i hyresavtalet att det är förbjudet att röka i bostaden, kan du inte röka i ditt hem. Ta om du har husdjur reda på om du har rätt att ha sådana i bostaden. Om hyresavtalet kräver att du har en hemförsäkring, måste du teckna en sådan. Det är bra att teckna en hemförsäkring även om detta inte krävs i hyresavtalet.
 • Att fråga om tillstånd hos hyresvärden om du vill göra ändringar i bostaden, till exempel måla en vägg. Utan tillstånd får du inte göra några ändringar, även om du skulle bekosta renoveringen själv. Begär tillståndet skriftligt.
 • Att ersätta hyresvärden för skador som du åsamkar bostaden.
 • Att meddela hyresvärden om du upptäcker sådana fel i bostaden som hyresvärden ansvarar för. Hyresvärden ansvarar till exempel för bostadens fasta inredning och ytmaterial.
 • Att meddela eventuella fel till fastighetsskötseln, till exempel en läckande kran.

Du har rätt

 • Att bo i hyreslägenheten enligt vad som anges i hyresavtalet. Hyresvärden får endast beträda bostaden i vissa undantagsfall, till exempel för att övervaka reparationer i bostaden eller visa bostaden för köpare. Även då måste hen försöka i förväg komma överens om detta med dig.
 • Att få ett skriftligt meddelande i förväg om hyran höjs. I meddelandet ska det stå hur mycket och när hyran kommer att höjas och vad som är grunden till höjningen. Om villkoren och tidpunkten för hyreshöjningen står i hyresavtalet, kan hyresvärden höja hyran på grundval av avtalet utan separat meddelande.
 • Till en uppsägningstid enligt lag.
 • Att häva hyresavtalet omedelbart om det är skadligt för hälsan att bo i bostaden.
 • Att hyra ut en del av bostaden till en annan person, om detta inte medför olägenhet för hyresvärden.
 • Att få ett förhandsmeddelande om reparationer. Små reparationer ska meddelas 14 dagar i förväg och stora reparationer sex månader i förväg. Brådskande reparationer kan dock göras utan ett meddelande. Om det är svårt eller omöjligt att bo i bostaden under reparationerna, har du rätt att säga upp hyresavtalet eller får nedsatt hyra. Detta måste du emellertid alltid komma överens om med hyresvärden.

Läs mer på InfoFinlands sida Hyresavtal.

Rättigheter och skyldigheter i en ägarbostad

I ett bostadsaktiebolag har du skyldighet att

 • Betala bolagsvederlag och eventuellt även finansieringsvederlag för bostadsaktiebolagets lån till bostadsaktiebolaget. Vederlagen används till att sköta bostadsaktiebolaget, till exempel underhålla byggnaderna och gårdsområdet.
 • Se till att din bostad hålls i gott skick.
 • I förväg meddela till bostadsaktiebolagets disponent eller styrelse om du ska göra en sådan ändring i din bostad som kan påverka husets bärande konstruktioner, vattenledningar, fuktisolering, elledningar eller ventilationssystem. Till exempel ska en badrumsrenovering alltid meddelas i förväg.
 • Genomföra renoveringar på ett sådant sätt att bygganden inte tar skada. I Finland finns exakta bestämmelser till exempel om hurdant tätskikt ett badrum ska ha.
 • Meddela bostadsaktiebolaget eller disponenten, i praktiken vanligtvis allra först fastighetsskötseln, om det finns ett sådant fel i din bostad vars åtgärdande åligger bostadsaktiebolaget.

I ett bostadsaktiebolag har du följande rättigheter:

 • Förvalta den bostad vars aktier du äger. Du får göra ändringar i din bostad. Tänk på att renoveringen inte får medföra olägenhet till bostadsaktiebolaget eller de andra aktieägarna.
 • Hyra ut din bostad eller en del av den till en annan person.
 • Delta i stämmor och på dem påverka det som händer i bostadsaktiebolaget. På en stämma kan du rösta om olika saker och kräva att ett ärende tas upp för behandling på stämman. Bostadsaktiebolaget ska se till att husets konstruktioner, isolering, värmesystem, elledningar, vattenledningar och avlopp samt gårdsområden hålls i gott skick. På stämman fattas beslut om reparationer gällande dessa. I vissa bostadsaktiebolag har man beslutat att fördela ansvaret på ett annat sätt. I detta fall står det i bolagsordningen vem som ansvarar för vad.